Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

104 resultater
... borhull ble påsatt. Resultat: Det synes som man har et fall larvikitt med godt fargespill mot øst. Taket av usikker stein blir mektigere. Overgangene er ikke skarpe. Flere sprekkesoner og ...
... (LIAG) er det foretatt refleksjonsseismiske undersøkelser sykehustomta i Tønsberg. Hensikten var å kartlegge dyp til fjell og ... kartfremstillingen av løsmassetykkelse og fjelltopografi. grunnlag av foreløpig prosesserte data ble det anbefalt et boreprogram som ...
... viktighet i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng oppdrag av regiongeologen. Larvikittforekomstene er de viktigste i ... Dette tydeliggjør behovet for gode forvaltningsmessige grep kort og lang sikt. Drammensgranitt ble produsert i store mengder fra ... dog viktige og etterspurt som supplerings- og restaurerings stein til danske bygg. Det er påvist en rekke forekomster av ...
Berge, Frank 0800-3416 1729/16 Målingene kartblad 1813 II Tjøme viser flere områder med relativt høy ... området er thorium dominert. Radiometriske bilmålinger Tjøme og Nøtterøy. ...
... i Brunlanes er det sannsynlig at det kan anlegges drift bygningsstein i den sydlige del av området vest for Hallevann. Bergarten ... av området ved Hallevann bør en i første rekke ta sikte å lokalisere disse soner med fargespill ved innledningsvis å studere ...
... for vannforsyning til hytte. Vannforsyning til hytte Bjerkøya i Sande. ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 1729/20 jernbanestrekningen Drammen - Larvik - Skien - Tinnoset ble det registrert ... med styrke 100-115 i/s. Bakgrunnsstrålingen ligger 20-35 i/s. I Oslofeltet ble det registrert 5 anomalier i larvikittområder kartbladene Sandefjord og Porsgrunn. De 7 øvrige anomalier ligger i ...
... 85.215 Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet 1 prøve per 25 km2 innenfor et område 110,000 km2 i Trøndelag og Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). ...
... Et grovt estimat av mulige malmreserver i Sæteråsen basert analyser av fire diamantborhull gir en total tonnasje ca. 8 mill. tonn med 0.245% Nb, 0.18% Ce, 0.11% La, 0,075% Y, 0,069% Nd og ...
... har fremskaffet 116 forekomster med grus og pukk som ligger statsgrunn i tilknytning til stamvegnettet. 16 forekomster er ansett som ... mulige potensielle uttakskilder. 11 av forekomstene ligger Opplysningsvesenets Fonds Eiendom, mens 32 berører Statskogs eiendom. Av ...
... finkornete peralkaline bergarter gjennomsetter larvikittene Tjøme. De peralkaline bergartene har granittisk stil syenittisk ... er sannsynligvis sterkt differensierte og betydelig anriket elskluderte elementer som Th, Nb og sjeldne jordartselementer. ...
... 1494 W Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet 1 prøve pr. 25 km2 innenfor et område 110.000 km2 i Trøndelag og Østlandet (dvs. 4 390 lokaliteter). ...
... Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen dem, og hva massene benyttes til. Det vil fortsatt være et stort behov ... Det er opp til kommunene og fylkene å forvalte ressursene en best mulig måte. vegne av regiongeologen, Buskerud, Telemark og ...
Thoresen, Hans H. 0800-3416 1729/10 Målingene kartblad Holmestrand 18134 og Nordagutu 17134 avdekker flere områder med ... området er thorium dominert. Radiometriske bilmålinger kartbladene Holmestrand og Nordagutu M 1:50 000 i Vestfold, Buskerud og ...
... For de nærmeste årene anbefaler vi at arbeidet fikuseres : - Generell kartlegging og geofysiske undersøkelser - Kalkstein som ... Evaluering av framtidig behov og tilgang industrimineraler og metaller i Budkerud, Telemark og Vestfold ...
... med fordeling av niob etter kornstørrelse og spesifikk vekt de forskjellige fraksjoner. ...
... kart; Drammen; 18143; 1:50 000; trykt i farger; kartet. ...
... kart; Drøbak; 18142; 1:50 000; trykt i farger; kartet ...
... innen byggeråstoffer, hovedsaklig rettet mot natur- stein. Prosjektene har omfattet prøvetaking, kartlegging og vurdering av ...
... Således vil granat-biotittgneisen gi en granatførende grå stein med tettliggende lyse bånd. Amfibolitt vil gi en svartstein, mens amfibolitten med granittiske bånd gir en stein med veksling mellom tettliggende svarte og lyse bånd. Endelig vil ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 85.080 Langs veinettet kartblad Kongsberg og tilgrensede områder nabokartblad, er det funnet 293 radioaktive anomalier; 1 meget sterk, 12 ...
... Knut Sophus Sørensen, Rolf Beskrivelsen finnes kartet. Holmestrand. Kvartærgeologisk kart; Holmestrand; 18134; 1:50 ...
... Ellen M.O. Sundvoll, Bjørn Beskrivelsen finnes kartet. Oslo. Berggrunnskart Oslo M 1:250 000; trykt i farger ...
... Olsen, H.A. Sørensen, R. Beskrivelsen finnes kartet. Røysjø. Kvartærgeologisk kart; Røysjø; CKL 039040; 1:20 ...
... B. Olsen, K.S. Sørensen, E. Beskrivelsen finnes kartet. Tjøme. Kvartærgeologisk kart; Tjøme; 18132; 1:50 000; trykt i ...
Klakegg, O. Sørensen, R. Beskrivelsen finnes kartet. Horten. Kvartærgeologisk kart; Horten; 18131; 1:50 000; trykt i ...
Lindahl, I. Sørdal, T. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Vestfold; Vestfold; 1:250 ...
Klakegg, O. Beskrivelsen finnes kartet. Skoger. Kvartærgeologisk kart; Skoger; CHJ 039040; 1:20 000; ...
Dons, J. A. Jorde, K. Beskrivelsen finnes kartet. Skien. Berggrunnskart Skien M 1:250 000; trykt i farger ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert HNO3-løse- lige elementer (nummerert fra 1-4). Analyseresultatene ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert HNO3-løse- lige elementer (nummerert fra 1-4). Analyseresultatene ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert HNO3-løse- lige elementer (nummerert fra 1-4). Analyseresultatene ...
... 1971 (rapport 1104) og som fortsatte i 1972 (rapport 1157). grunnlag av sammenhengen i opptreden av det radioaktive thorium og opp- ... behandler hovedsakelig tre radioaktive anomalier Herkelås Tjøme, Rødnesåsen sammesteds og Laksetjern i Hof. En kvartsprfyr ...
... K. Ø. O-79020 Kommunens vannforsyning baserer seg borebrønner i Sukke-området. Nye boreplasser ble tatt ut. Bergarten er ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert HNO3-løselige elementer (Si. Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, Cu, Zn, Pb, ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert HNO3-løselige elementer (Si. Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, Cu, Zn, Pb, ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert HNO3-løselige elementer (Si. Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, Cu, Zn, Pb, ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert HNO3-løselige elementer (Si. Al, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, K, Mn, Cu, Zn, Pb, ...
... er et diplomarbeid i malmgeologi ved NTH, beskriver forsøk å finne geologiske årsaker til forskjeller i magnetisk anomalimønster ... og susceptibilitet og remanens er målt retningsorienterte prøver. Rapporten konkluderer med at primærårsaken ...
... 136 lokaliteter i Vestfold fylke. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet (sone 32). ... i A4-format (målestokk ca. 1:613 000). Alle data er lagret magnetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i bekkesedimenter, ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.