Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

152 resultater
... Millstone landscape 2012.020 Kvernsteinsbruddet Nord-Talgje dekker til sammen et område 20 600 m2. Bruddet er naturlig ... tid. I bunn av veifaret er det registrert en oppbygging av stein, en mulig plattform for tilhogging og pålessing, og fra denne er det ...
... Næringsetaten, utførte NGU i 1999 grunnvannsundersøkelser planlagt industriområde Kviamarka. Forundersøkelser gjennomført i mai indikerte positive forhold ...
... ligger sentralt plassert i for- hold til Hegelstad, men grunn av kommunal søppelplass oppstrøms kilden kan grunnvannsuttak være ... for å oppnå en vannmengde tilsvarende det angitte behovet 2-3 l/sek. Grunnvannsundersøkelser Hegelstad, Bjerkreim kommune ...
... perioden. Grunnvannsmuligheter for industriutbygging Kårstø. ...
... prøvepumping, seismiske undersøkelser og ovrig feltarbeid sørlige deler av Jæren i Rogaland er sammenstilt for å gi en vurdering ... geologiske forhold m.h.t. uttak av grunnvann under morene. Lågjæren sør for Nærbø synes mektige løsmasser med en kompleks ...
... vegvesen, Region Vest har NGU utført geofysiske målinger Kvitsøy i Rogaland. Hensikten med målingene var å kartlegge mulige ... interesse å bestemme sonenes fall. Geofysiske målinger Kvitsøy, Kvitsøy kommune, Rogaland ...
... Forundersøkelser vedrørende søppelplassalternativ Høyeholen, Gjesdal kommune. ...
... refleksjonsseismikk langs Tvihaugbekken sør for Oppstad Jæren. Hensikten var å studere løsmassestratigrafi, berggrunnsmorfologi og eventuell lagdeling i berggrunnen begge sider av Gandsfjord-forkastningen. Det var opprinnelig planlagt et ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 1729/12B Sørlandsbanen ble det registrert 53 radioaktive anomalier, 25 av disse ... charnokittisk migmatitt. Massiv charnokittisk migmatitt kartblad 1311 IV bør undersøkes radiometrisk. Radiometriske målinger ...
... NGU har utført geofysisk logging i et 300 m dypt borehull øya Alstein som ligger midt mellom Randaberg og Kvitsøy nordvest for ... i fjell. Seismisk P-bølgehastighet i gabbro ligger litt i overkant av 6000 m/s. Ingen tydelig lavhastighetssoner er påvist. ...
... av dyptliggende grunnvann i Jærenområdet med tanke utnyttelse i kommunal/regional drikkevannsforsyning samt å legge grunnlag ... undersøkelser gir positive indikasjoner med tanke utnyttelse av grunnvann for kommunal/regional vannforsyning i lokalitetene ...
... 1995 utført georadarmålinger en rekke utvalgte steder Jæren i forbindelse med kartlegging og hydrogeologisk vurdering av ... dvs fra de øverste 10-20 m. Georadarmålinger Jæren 1995 i Hå, Klepp, Sandnes og Time kommuner ...
... påvist gode muligheter for grunnvannsuttak fra løsmasser Nesflaten og har anbefalt plassering av fullskala brønn for langtids ... i forskriften. Oppfølgende boringer etter grunnvann Nesflaten i Suldal kommune ...
... en fylkesdelplan for sand-, grus- og pukkressursene Jæren. I den forbindelse er Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... er laget et ressurskart for sand, grus og pukk Jæren hvor alle forekomstene er avmerket og gitt en fargekode etter hvor ... som byggeråstoffressurs. Sand-, grus - og pukkressurser Jæren, grunnlagsmateriale for fylkesdelplanen. Rogaland fylke ...
... skaffe grunnvannsforsyning til nye og eksisterende boligfelt øyer i Finnøy kommune. Vannbehovene er små, og de fleste steder vil en ... mulighetene for å skaffe grunnvannsforsyning til boligfelt Sjernarøy, Bjergøy og Halsne. ...
... Tjessem ble det foretatt befaring med oppfølgende boringer tre grusforekomster i Gjesdal kommune. Boringene ble utført med en Borros ... tilslag i veg- eller betongsammenheng. Løsmasseboring tre sand og grusforekomster i Gjesdal kommune. Rogaland fylke 1984. ...
... eiendommer. Kystnære sand-, og grus- og pukkforekomster statsgrunn fra Østfold til Nordland ...
... vedrørende grunnvannsmuligheter for jordbruksvanning Kvalbein i Hå kommune. ...
... vedrørende grunnvannsmuligheter for jordbruksvanning Kvalbein gård i Hå kommune. ...
... til 01.01.2002 En forekomst av granittisk gneis ved Løland Ombo ble befart og vurdert. I den nordlige delen av forekomsten er den ... produksjon av finere murestein og annen kilt/kløyvd stein for lokale markeder. Muresteinsforekomster ved Løland, Ombo. ...
... vannkilde (brønn i grustak) for Forsand, god kapasitet akviferen, saltvannsfare. Pkt. i Åsendalen viste ugunstige forhold. Ekst. ... & høydebasseng. I Helle boret to punkter, ugunstig pga. stein. Anbef. nye undersøkelser, men i betraktning av lite behov foreslås ...
... A. 0800-3416 1807/14 Hardtsittende silt-/leirbelegg kornene, høyt humusinnhold og tendenser til sandpukkel gjør materialet i ... til de fleste formål. Etter fraskilling av stein og blokk vil materialet i naturlig tilstand kunne brukes direkte i ...
... muligheten for å etablere et pukkverk for eksport av knust stein for det europeiske markedet ble diskutert. Under møtet ble fra kommunens ... tilfredstiller kravene for dekke- materiale norske veger med ÅDT<1500. For England, Tyskland, Frankrike, Nederland og ...
Erichsen, Eyolf 0800-3416 99.087 oppdrag for Norsk Stein A/S og Kon-Sul as er det utført en undersøkelse av forekomsten Berakvam i Suldal kommune. Norsk Stein A/S driver i dag et større pukkuttak innenfor deler av forekomsten. ...
... mineraliserte lagdelte sekvensene i (gabbro )noritt-feltene Mydland og i Bakka-området. Videre er foretatt sammenligninger av ... og X-Met målingene (både rene feltmålinger og målinger bearbeidede prøver). Til slutt er tatt med noen avsnitt om malmteksturer ...
... (TiO2 og Fe tot) og magntiske susceptibilitets- målinger mineraliseringer av jern-titan oksyder i den sydlige delen av ...
... nord for Hellevik i Hå kommune. Kartleggingen ble foretatt økonomisk kartgrunnlag i 1:5000 skala. Bergarten ble vudert utfra kvalitet ... m3 bruttoressurser som kan gi inntil 150 000 m3 og 81 000 m3 stein som kan være av utnyttbar kvalitet. Områdene ligger begge gunstig til i ...
... north-east of the operating Berakvam quarry owned by Norsk Stein AS, the prospect has been investigated by NGU to assess its ...
... Dette fargespillet har gjort steinen svært attraktiv det internasjonale markedet, samme måte som larvikitten i Larvik-området. En rekke forekomster er ... har et potensiale for et uttak av anslagsvis 24 mill. kbm. stein av god kvalitet. Dette er et foreløpig anslag som ikke basert ...
... om mineralressurser i Sokndal og Lund kommune. Fase 2 bygger informasjon opparbeidet og tilrettelagt under Fase 1, hvor blant annet et ... blokk, samt anortositt til andre formål slik som murstein, stein til belegging, bygningsstein og diverse uteanlegg. Undersøkelse av ...
Wolden, Knut 0800-3416 2003.005 grunn av usikkerhet med hensyn til egenskapene som betongtilslag av ... i det undersøkte området ligger finsand med en mektighet 1-1,5 meter under dagens uttaksnivå. Disse massene er for finkornige og ... rundet materiale og et betydelig høyere innhold av grus og stein. Disse massene er tolket til å være morene. Ut fra de undersøkelsene ...
... mellom Hellvik og Ogna. Kartleggingen kan føre til drift nye forekomster samt bidra til å få til en fornuftig, ... nær Aksdal, og av brudd og et nytt uttaksområde til Norsk Stein A/S i Berakvam nær Jelsa. Begge prosjekt er utført med et ...
... subordinate sheets of pegmatite, respectively. Since Norsk Stein A/S wish to extract rocks down to a level of -50 m in the present quarry, ...
... Mindre oppdrag miljøkjemi 2004.029 NGU har oppdrag fra Saudefaldene gjort en undersøkelse av fem malmprøver fra ... av metaller. Prøvene representerer en indikasjon maksimalverdier for utlekkingspotensial og følgelig verst tenkelig ... er sinkblende, svovelkis og kobberkis. Disse viser få tegn forvitring. Mineralet magnetkis viser tegn omfattende omvandling. Det ...
... Tjøssheimavsetningen ved Lendingane og 2 profiler øverst Botneavsetningen. Ved Lendingane er det beregnet løsmassemektigheter i området 35-80 m, med de største mektigheter vest og nord avsetningen. Det er da regnet med "morenehastigheter" 1500-2000 m/s i ...
... J. Jorde, K. Egeland, B. Beskrivelsen finnes kartet. Haugesund. Berggrunnskart Haugesund M 1:250 000; trykt i farger ...
... Ellen M.O. Thorsnes, Tove Beskrivelsen finnes kartet. Stavanger. Berggrunnskart Stavanger M 1:250 000; trykt i farger ...
Lindahl, I. Sørdal, T. Beskrivelsen finnes kartet. Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Rogaland; Rogaland; 1:500 ...
Wangen, O.P. Lien, R. Beskrivelsen finnes kartet. Nærbø. Kvartærgeologisk kart; Nærbø; 12123; 1:50 000; trykt ...
Sigmond, E.M.O. Beskrivelsen finnes kartet. Sauda. Berggrunnskart Sauda M 1:250 000; trykt i farger ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.