45 resultater
... 0800-3416 2005.072 Norges geologiske undersøkelse har oppdrag fra Friluftsetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord 27 lekeplasser i Oslo. Resultater: * Det er påvist blyforurensning ...
... Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2005.070 oppdrag fra Øvre Eiker kommune har NGU foretatt georadarmålinger i åtte ... gjenværende sand og grusmengder innenfor kommunens teig og tilstøtende arealer i Stenset grustak. Målingene viser klare ...
... varmepumpebasert oppvarming av Bodø boligbyggerlags nybygg Hovdejordet sentralt i Bodø. Det ble funnet at energiuttak fra fast fjell ... gammastråling logget. Det er videre målt varmeledningsevne bergartsprøver fra området. Varmeledningsevnen i berggrunnen er god, dvs ...
... om grunneiererstatninger for tapte muligheter for uttak av stein og grus. I forbindelse med problemstillinger knyttet til masseuttak har ... i Ørstafjorden, men mange millionger m3 ble liggende igjen land. Av disse massene er det tidligere tatt ut stein og blokk for ...
... opp igjennom tidene. Helt fra 1600-tallet, da smeden Bertel Brennåsen fant sølvholdig blyglans Mofjellet, kjenner man til gruvevirksomhet i Rana. Fremdeles spiller ...
... over berggrunnen. Enkelte steder finnes urmasser med stor stein og blokk. Den underliggende berggrunnen består av ulike typer gneiser ... formål fra et uttak som grenser inn til reservatet i vest. grunn av terrengforholdene, urmassene, beliggenhet i forhold til riksvegen, ...
... Således vil granat-biotittgneisen gi en granatførende grå stein med tettliggende lyse bånd. Amfibolitt vil gi en svartstein, mens amfibolitten med granittiske bånd gir en stein med veksling mellom tettliggende svarte og lyse bånd. Endelig vil ...
... Sea Geir B. Larssen, Geir Elvebakk, Leif B. Henriksen, Stein-E. Kristensen, Inger Nilsson, Tommy J. Samuelsberg, Tore A. Svånå, Lars ...
... mandat for massesakkyndig. Forekomsten er kartlagt i felt økonomisk kart i målestokk 1:5000. Mektigheten de utnyttbare ... inneholder i større og mindre grad sand, grus og stein i form av strandvoller. Disse arealene er for en stor del oppdyrket og ...
... av delprosjektene P1 og P2. Delprosjekt P1 har gått ut å sammenstille data fra NGUs pukkdatabase, mens delprosjekt P2 har vært ... testprosedyren. Resultatene har blitt presentert under "Stein i vei 2004" og gjengis i denne rapporten. Delprosjekt 1 og 2 - ...
... utført 2D resistivitet- og georadarmålinger i Ebbadalen og Wordiekammen ved Billefjorden Svalbard. Hensikten med undersøkelsene var å se om en med geofysiske ...
... Blokkstein ; Vegformål ; Damvedlikehold : Betongformål oppdrag fra Gol kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) foretatt ... at begge disse kan brukes som veggrus og til faste dekker veger med en trafikkbelastning opp til 1500 kjøretøyer i døgnet ...
... Riiber, K. Bergstrøm, B. Reite, A.J. Beskrivelse kartet Troms fylke. Løsmassekart M 1:310 000 ...
... ble startet i år 2000. Dette delprosjektet har gått ut å kartlegge ressursgrunnlaget for drift skifer og tørrmurstein i Buskerud og Telemark. (Forkortet) Potensialet ...
... Eksisterende vannforsyning i området er basert overflatevann med tidvis dårlig kvalitet. Vannbehovet er anslått til ca ... planer om en større turistutbygging i området som sikt kan gi et vannbehov 5-6 l/s. NGU utførte georadarundersøkelser i ...
... vanngiverevne innen det undersøkte området. Utstrekningen området med slike avsetninger begrenser seg til elveviften som Ottaelva har avsatt ut Gudbrandsdalen ved Otta sentrum. nord- og sørsiden av denne elveviften domineres løsmassene av finkornige ...
HY-00436 Forslag til undersøkelsesboringer en del punkter i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsavsetninger. ...
null Rapporten ( engelsk) presenterer resultatene av geologisk kartlegging i området Rånbogen-Saltvikfjellet sydsiden av Ofotfjorden. Området omfatter den nord-østligste delen av ...
I forbindelse med ny E6-øst i Trondheim har NGU oppdrag fra Statens vegvesen utført 2D Resistivitetsmålinger langs to profiler Bakkaune. Hensikten med undersøkelsene var å se om en med geofysiske ...
... E18 Sørlandet: Kartlegging langs ny trase 2005.052 oppdrag fra Vegvesenet Sør har NGU utført geologiskkartlegging langs ny ... kart i målestokk 1:2000, A0-format, samt filer i pdf-format vedlagt CD. Hver lokalitet er detaljbeskrevet og det foreligger digitale ...
... for Øyeren til nordre Hammaren og samlet inn høyoppløselige batymetriske data. Målet med undersøkelsen var å kartlegge elvebunnet med spesiell fokus erosjonsfenomener og skred. En rekke morfologiske elementer og sedimenter elvebunnen er kartlagt og karakterisert. Basert de innsamlete data er ...
... Forekomstene av rullestein er kartlagt i felt og avgrenset økonomisk kart i målestokk 1:6000. Georadar er benyttet for å bestemme ... er utført for å kunne si noe om forekomstens utbredelse sjøbunnen utenfor naturreservatet. Fem delområder innenfor verneområdet ...
... frå havbotnen - såkalla backscatter. Dette gir eit mål kor hard og/eller ru botnen er. Dette er viktig informasjon for tolkning av ... seismikk (TOPAS). Totalt blei det samla inn 152 linjer tilsaman 237,5 km. Vi gjorde ei første prosessering av djupnedata i felt. ...
... Snøskaveltjønn. I tillegg ble det foretatt et anslag volumet av overfjell i en del av bruddet der dette planlegges fjernet. Hvis en forursetter at skifersonen har et konstant fall 30 grader uten store uregelmessigheter og at arealet av overfjellet som ...
... Det er gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse den nedlagte Ladefyllingen i Trondheim. Gjenfyllingen av Ladedalen startet ... Mest aktiv periode var fra 1961-70. Det ligger 13 bygg fyllingen. 77 prøver av avfall, dekkmasser og underliggende silt/leire er ...
... Ressursene er meget store med et tjuetalls forekomster mer enn 1 mill. tonn hver. De totale ressursene som regnes er meget store med et tjuetalls forekomster mer enn 1 mill. tonn hver. De totale ressursene som regnes som påvist er ...
... i sammenheng med nydanning av grunnvann, avgjør størrelsen grunnvannsenkning og viser dermed mulige løsninger for å redusere senkningsforløpet Bryggen. Grunnvannsmodellen har gitt en bedre forståelse av de ...
... nedsmeltet med litiumtetraborat er en metode som kan tilbys rutinebasis ved NGU-lab i dag, men siden analysene kontaminerer ... (IS) som kan tilpasses den enkelte bergart. Basert usikkerhetsbudsjett er den totale usikkerhet for analysene beregnet til +- ...
... for BTEX og THC. Det ble etablert 5 overvåkingsbrønner Tromsdalsfyllingen vest for Tromsdalen kirkegård, og det ble tatt ... deponigass i de fleste av de 20 borehullene. Dekkmassene Tromsdalsfyllingen er sterkt forurenset med arsen og metaller i overflaten ...
... I tillegg presenteres noe informasjon om løsmassene tilstøtende deler av fjordbunnen. Leirkartlegging i Troms: ...
... kart i M 1:20.000 vedlagt. Noe informasjon om løsmassene tilstøtende deler av fjordbunnen presenteres også. (Forkortet) ...
... der kan være utsatte for leirskred. Det legges vekt å avklare utbredelsen av leirige hav- og fjordavsetninger og løsmassenes generelle oppbygging. Det legges også vekt å finne tegn tidligere skred samt å gi en oversikt over de steder der ...
... grunnstoffer er bestemt. I denne rapporten fokuserers det 9 grunnstoffer som er kjent å ha effekt miljø og helse: arsen (AS), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), ...
... i strandsonen fortsetter ofte utover sjøbunnetn. Mange skred har startet under havnivå og forplantet seg inn land. I tillegg kan undersjøiske skred utløse flodbølger med ødeleggende virkning land. Skred i strandsonen kan bli spesielt ødeleggende dersom det finnes ...
... grunnlag for 3Dmodellene er terrengmodeller som er basert digitale, økonomiske kartdata. Georefererte innskaddede flyfotos er drapert en av modellene. Rapporten beskriver kort hvordan de enkelte datasett ...
... oppfølgende undersøkelsene ble gitt for 2004 i et omfang omkring halvparten av den foreslåtte innsatsen. Disse arbeidene ble grunn av kapasitet og sykdom bare delvis gjennomført i 2004, mens det ...
... (13) er utført i Glåmas dalføre med henblikk å finne dyptliggende grunnvanns- og grunnvarmeressurser, og samtidig øke ... av geofysiske forundersøkelser og boring med henblikk å finne dyptliggende grunnvanns- og grunnvarmeressurser. Undersøkelsene ...
... programmer. Det er i tillegg presentert et eksempel bruk av nivåjusteringen. Ny metode for nivåjustering av VLF-EM ...
... 2005.025 Potrasbukt kalkstein- og dolomittfelt ligger østsiden av Malangshalvøya og strekker seg fra Postraselvas utløp og ... utvilsomt vil representere en alvorlig hindring med hensyn økonomisk utnyttelse. Et viktig spørsmål som ikke kan besvares entydig ...
... gir en kortfattet kvartærgeologisk oversikt, med hovedvekt omtale av løsmassene, spesielt leiravsetningene, i områder omkring ... I tillegg presenteres noe informasjon om løsmassene tilstøtende deler av fjordbunnen. Formålet med kartleggingen er å ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.