166 resultater
... mulig å anlegge en rørbrønn med en ønsket vannkapasitet ca. 1 500 l/min (25 l/s). Nytt vannverk Frya ...
... en innledende undersøkelse av forekomsten til Lødingen Stein- industri A/S Klemningen ved Annfinnslett. Arbeidene består i etablering av et ... er prøvetatt i dagen for å finne variasjoner i fargetone steinen. Det er totalt sprengt ut 17 prøver som er saget og polert ved ...
... ligger sentralt plassert i for- hold til Hegelstad, men grunn av kommunal søppelplass oppstrøms kilden kan grunnvannsuttak være ... for å oppnå en vannmengde tilsvarende det angitte behovet 2-3 l/sek. Grunnvannsundersøkelser Hegelstad, Bjerkreim kommune ...
... fra hyttene i området. Dette gjelder også hyttebebyggelsen begge sider av elva oppstrøms brønnområdet. i tillegg må veien gjennom ... tid, samt modeller- ingsforsøk. Grunnvannsundersøkelser Mysuseter, Sel kommune ...
... prøvepumping, seismiske undersøkelser og ovrig feltarbeid sørlige deler av Jæren i Rogaland er sammenstilt for å gi en vurdering ... geologiske forhold m.h.t. uttak av grunnvann under morene. Lågjæren sør for Nærbø synes mektige løsmasser med en kompleks ...
... mulighetene for raske fortjenester gode, noe som merkes godt interessen for disse aksjene det siste året. Mineraler som petroleum er ... SAGA å investere i industrimineraler eller gull. Et satsing industrimineraler er et strategisk valg hvor en ser det som naturlig å ...
... analysert. Denne rapporten beskriver et første forsøk å vurdere i hvilken grad pH, ledningsevne, anion- og kationkonsentrasjoner ... Likevel har kvatita- tivt filterpapir ingen påvirkning fluoridkonsentrasjoner og kan trygt brukes til fremstilling av ...
... Anna Rønning, Jan S. 0800-3416 97.153 NGU har oppdrag for Jernbaneverket Region Sør utført geologiske og geofysiske ... trekk ved de kambrosilurske og permiske bergartene med vekt forkastninger, sprekker og knusningssoner. De geofysiske målingene og ...
... kvantitativt filterpapir har en målbar påvirkning pH, ledningsevne, klorid og sulfat (Banks, 1997). I denne rapporten ... av kvantitativt filterpapair minsker innvirk- ningen pH og anioninnhold i vannekstraktene ved filtrering. En viss påvirk- ning ...
Lauritsen, Torleif 0800-3416 97.110 oppdrag fra Forsavarets Bygningstjeneste (FBT), Nord-Norge, har NGU utført ... noe usikker har en anslått et volum, men dette må sees som et usikkert estimat. Geofysiske grunnundersøkelser av avfallsfyllinger Bardufoss Flystasjon, Målselv kommune, Troms ...
... av dyptliggende grunnvann i Jærenområdet med tanke utnyttelse i kommunal/regional drikkevannsforsyning samt å legge grunnlag ... undersøkelser gir positive indikasjoner med tanke utnyttelse av grunnvann for kommunal/regional vannforsyning i lokalitetene ...
... Georadarmålinger ved hydrogeologiske undersøkelser Hjerkinn, Dovre kommune, Oppland ...
... og geotekniske/sedimentfysiske studier. Kjernene ble tatt i forhånd utplukkede prøvepunkter, plassert i et systematiske nett, ... linjer. I oktober 1996 ble kjernene åpnet sedimentlaboratoriet NGU, og følgende parametre ble beskrevet: Farge, litologi, sedimentaære ...
... muligheten for å etablere et pukkverk for eksport av knust stein for det europeiske markedet ble diskutert. Under møtet ble fra kommunens ... tilfredstiller kravene for dekke- materiale norske veger med ÅDT<1500. For England, Tyskland, Frankrike, Nederland og ...
... mineraliserte lagdelte sekvensene i (gabbro )noritt-feltene Mydland og i Bakka-området. Videre er foretatt sammenligninger av ... og X-Met målingene (både rene feltmålinger og målinger bearbeidede prøver). Til slutt er tatt med noen avsnitt om malmteksturer ...
... til 2002. Den omvandlede anortositten i Nærøydalen grensa mellom Sogn og Fjordane og Hordaland har i en årrekke vært tatt ut som pukk ved underjordsdrift. Gudvangen Stein har nå i samarbeid med selskapene Polymer og Borgestad Fabrikker fått ...
... løsmasseavsetninger i nedre deler av Mundal med tanke grunnvannsforsyning. De aktuelle løsmassene består av breelvavsetninger, ... ned i dalen, viste mellom ca. 5 og 7 m med sand, grus og stein med middels til dårlig vanngjennomgang. Selv om det er mulig å ta ut ...
... i Undredal som har et beregnet dimensjonerende forbruk 1,15 l/s. Det er utført 4 sonderboringer sørvest for skolen motsatt ... av vann og masseprøver. I de øverste 5,5 m er det grus, stein og blokk som dominerer. Under dette består løsmassene vesentlig av ...
... 0800-3416 96.168 Norges geologiske undersøkelse har initiativ fra Rennebu kommune gjennomført undersøkelse av ... deler av kommunen, og ved undersøkelsene ble det lagt vekt å kontrollere et representativt utvalg av kvartsittenheter fra de ulike ...
... Knut Sophus Sørensen, Rolf Beskrivelsen finnes kartet. Holmestrand. Kvartærgeologisk kart; Holmestrand; 18134; 1:50 ...
Reite, Arne J. Beskrivelsen finnes kartet. Verran. Kvartærgeologisk kart; Verran; 16221; 1:50 000; ...
Bergstrøm, Bjørn Beskrivelsen finnes kartet. Kragerø og Risør. Kvartærgeologisk kart; Kragerø, Risør; ...
Roberts, David Beskrivelsen finnes kartet. Grong. Berggrunnsgeologisk kart Grong M 1:250 000; trykt i ...
... Riiber, Knut Bargel, Terje Beskrivelsen finnes kartet. Nes kommune. Geologisk kart; Nes; 1:100 000; trykt i farger ...
Grogan, P.W. Zwaan, K.B. Beskrivelsen finnes kartet. Helgøy. Berggrunnskart Helgøy M 1:250 000; trykt i farger ...
... Jomar Helliksen, Dag Beskrivelsen finnes kartet. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Bergen M 1:250 000; ...
... Bugge, Tom Thorsnes, Terje Beskrivelsen finnes kartet. Namsos. Berggrunnskart Namsos M 1:250 000; trykt i farger ...
Bargel, Terje Beskrivelsen finnes kartet. Oslo og Akershus. Løsmassekart; Oslo og Akershus; 1:125 000; ...
... fordeling av undertyper i bruddet. Det er spesielt lagt vekt karakterisering basert bergartens struktur og tekstur. Vurdering av klebersteinskvalitet i ...
Misund, Arve 0800-3416 97.045 oppdrag av bedriften Norsk Wallboard i Vennesla har Norges geologiske ... (NGU) gjennomført en kartlegging av kreosotforurensning bedriftens område. Arbeidet hadde som formål å fastslå: utbredelse og nivå av forurensningen, grunnforholdenes innvirkning situasjonen, og hvilke konsekvenser dette vil ha for miljøet og eventuell ...
... og en ønsker å samtolke data med geologi og geokjemi. grunn av topografien i måleområdet ble det ikke utført elektromagnetiske ... i 1995. Resultatene er presentert som fargekart plottet ut en Calcomp 68000 elektrostatisk fargeplotter. I rapporten presenteres ...
... 97.098 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har forespørsel fra Luster komune gjort grunnvannsundersøkelser ved Gjerde i ... elveslettene langs Jostedøla og Krundøla med tanke plassering av en ny løsmassebrønn. Ut fra dagens areal- bruk og for å ...
... sitt 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi Knut S.Heiers konferansesenter ved NGU i Trondheim. 118 deltakere var påmeldt totalt med ca 90 deltakere hver av dagene. seminarets første dag ønsket vi tradisjonelt vis ...
... Frøsetøra, Folstadmoen, Mosanden og Løvøya) med tanke grunnvannsforsyning til Støren. Det ble også utført undersøkelser ved Prestteigen med tanke grunnvannsforsyning til et nytt laksesenter. I alle områder besto ...
... viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både fylkesnivå, regional og i Inderøy kommune, hvilken geologisk informasjon ... løsmasser til infiltrasjon av avløpsvann. Et steinbrudd Oksål er vurdert med tanke produksjon av nedmalt steinmjøl til ...
... fylke. Hovedvannforsyningen for Stordal er i dag basert bekkeinntak i Rikjenda. Kvaliteten vannet har tidvis vært dårlig. Ifølge beregninger er dimensjon- erende ...
... lufthavn. Videre ble det gjennomført undersøkelser Gløsen og Baogneset. Gløsen er det mulig å ta ut grunnvann fra rørbrønner. ... Det er ikke angitt noe bestemt vannbehov. Undersøkelsene Baogneset viste at området er uegnet for grunnvannsuttak. ...
... Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. Målingene ble utført oppdrag for grunneier Oskar Solstad. Hensikten med undersøkelsen var å ... Det øverste laget har en seismisk hastighet ca. 1750 m/s og representerer trolig vesentlig marine avsetninger, men ... under representerer massivt fjell med en seismisk hastighet ca. 5500 m/s. Løsmassemektigheten er 5-7,5 m i første del av profilet, ...
... dominerende. En samleprøve av de berg- artene som opptrer stedet er testet mekaniske egenskaper ved NGU. Testresultatene er positive og viser at ...
... 97.194 Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.