17 resultater
... mektigheten av løsmasser og eventuelle forvitringssoner Staveheia. Det ble målt 4 profiler tilsammen 850 m. Sannsynligvis fins det her forvitret fjell av opp til ca. ...
... av NGUs TFEM-instrument er det utført forsøksmålinger Mofjellet. Hensikten med målingene var primært å sammenligne resultatene ... med NGUs TFEM-instrument over Sølvbergsonen Mofjellet. ...
... med klart bedre kvalitet. Men med en slitasjemotstand 4.88 tilfredstiller ikke materialet en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk 2000 kjøretøyer. Kvalitetsvurdering av en peridotitt med tanke ...
... er bergartene i et område ved Skutvik undersøkt med tanke pukkproduksjon. Det ble tatt prøver for å undersøke bergartenes ... NGU anbefaler ikke at det etableres et pukkverk basert denne steinkvaliteten. Monzonittforekomsten i den sydlige delen av det ...
... mht. etablering av et nytt stasjonært pukkverk. Basert vurderinger av bergartens antatte mekaniske egenskaper og beliggen- het ble ... viser at Vandalsviken er det mest egnete sted for uttak av stein- materiale av de fire som er undersøkt. Den granittiske bergarten i ...
... skaffe opplysninger om karakter og mektighet av løsmassene et par myrer langt nord Andøya. Resultatene kunne ha intresse for et paleobotanisk prosjekt som ...
... etter befaring i felt. Forekomstene er grovt avgrenset kart i målestokk 1:20 000 vedlegg. Begge forekomstene er prøvetatt, og det er utført ...
... Sjona. Undersøkelsen har ikke gitt presise dannelsesaldre de undersøkte bergarter, men dataene antyder en tidlig- til ... pålitelige, og indikerer en sein-Kaledonsk avkjølingsalder rundt 350 Ma. Rekognoserende Rb-Sr aldersbestemmelser av granittiske ...
... exhalativ type i karbonatholdige glimmerskifre, samt kvartsganger/pegmatitter og i skarnbergarter i de samme områder. Selv om ... være relativt rike er det ikke påvist gode indikasjoner større, økonomisk lovende forekomster. I forbindelse med ... i elver og bekker påvist anomale delområder elementer som Au, Ba, Hf og U-Th. Wolfram i Salten-regionen. ...
... omhandles ialt 175 m kjerneboring med Packsack, fordelt 8 borhull. Analyseresultater både fra boring og overflateprøvetaking ... utgående er (140 x 10.5)m2 med gjennomsnittsgehalt 0.19 % Be. Packsack-boringene påviser malm ned til 10 m langs fallet, det ...
... i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 ...
... i Mo i Rana-området ble innsamlet med en prøvetetthet 1 prøve pr. 10 km 2. Rapporten inneholder tabeller og resultatskart over ...
... i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller ogresultskart over 28 ...
... i Mo i Rana-området ble innsamlet med en prøvetetthet 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultatkart over 28 ...
... 87.092 Det er foretatt en geologisk befaring med tanke utnyttelse av grunnvann i tre lokaliteter i Brønnøy kommune; ...
... berggrunnsgeologisk kart over kommunen i M 1:50 000. dette er alle registrerte malm- og industrimineralforekomster avmerket. Det ...
... noen fra Sjona-vinduet og dekkebergartene, XRF-analysert 22 sporelementer. Bakgrunn for dette kjemiske analyseprogrammet er å ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.