20 resultater
... hytte. Forholdene synes gode. Grunnvannsforsyning Sørli Brandbu. ...
Olsen, L. Beskrivelsen finnes kartet. Nordseter. Kvartærgeologisk kart.; Nordseter; CMN 073074; 1:20 ...
Follestad, B. A. Beskrivelsen finnes kartet. Vingrom. Kvartærgeologisk kart; Vingrom; CKL 071072; 1:20 000; ...
... Dovre Skiferindustri er blitt geologisk kartlagt med tanke å finne frem til nye bruddområder. For å få et svar moreneoverdekkets mektighet, ble seismiske målinger utført omkring ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert HNO3-løselig Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V og Zn. ...
... fra delta avsetning i Trevannet. Vannutnyttelsen noe usikker grunn av reguleringshøyden i Trevannet. Grunnvann Trevann, Søndre Land ...
... fra deltaavsetning i Trevannet. Vannutnyttelsen noe usikker grunn av reguleringshøyden i Trevannet. Grunnvann Trevann, Søndre Land ...
... eller renner nær kjørbar vei. Prøvene er analysert HNO3-løselig V, MN, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Cd og Pb. Resultatene ... kart. Variasjonskoeffisi- enten for to paralellprøver hvert prøvested presenteres som kart og diagrammer. EDB-tegnede ...
... 1750/66 B Under den regionale geokjemiske kartlegging kartblad 19154 Hurdal ble det påvist sterke Mo-anomalier i prøvene fra ... mindre lovende, idet ingen synlig Mo-mineraliseringer kunne - vises der. Sommeren 1979 ble det foretatt en systematisk prøvetaking av ...
... Prøvene ble analysert ved Norges landbrukshøgskole plantenyttbare næringsstoffer og ved NGU tungmetaller og andre sporeelementer. Rapporten skisser metodene for ... bidrar til den regionale fordeling. Alle data er lagret magnetbånd og ligger tilrette for videre anvendelse. De vil bli stilt til ...
... med 250 meters avstand i alle bekker. Prøvene ble analysert Cu, V, Ni, Co, Mn og Fe. Resultatkartene viser ano- malier for Cu, V, Co og ...
... og et område med gneisbergart. Høyeste analyseresultat uran er 677 ppm i en alunskifer og 114 ppm thorium i en gneis. ...
... bekkesedimentprøve. Kornfordelingen har tydelig innflyteles mineralogi og kjemi i prøven. Kornstørrelse, mineralogi og kjemi til ...
Ryghaug, Per 0800-3416 1620 Et skiferbrudd S-siden av Vågå-vatnet ble befart etter en henvendelse til NGU. ...
... 411 lokaliteter i Oppland og Hedmark. Prøvene er analysert Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og V. Resultatkartene, fremstilt etter glidende ...
... i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert Si, Al, Mg og Ca. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser ...
... og Ca er det oppnådd en korrelasjons- koeffisient -0.48. kreft i urin- og kjønnsorganer mot Cr gir 0.44. Mellom de øvrige ...
... i Oppland, Hedmark og Østfold. Prøvene er analysert Mo, Cr, Ba og Cr. Resultatkartene, fremstilt i målestokk 1:500 000, viser ...
... Ni, Cu, Zn og Pb er det oppnådd korrelasjonskoeffisienter ca. -0.45. Kreft i lymfe og blod mot Fe gir ca. -0.3. Mellom de øvrige ...
... lokali- teter i Oppland, Hedmark og Østfold er analysert V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Prøvetakings- og analysefeil er bestemt. ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.