87 resultater
... fra løs- avsetningene ved Snarumselva, til industrifelt Slettemoen. Undersøkelsene positive. Grunnvannsforsyning til industriområde Slettmoen. ...
... Det ble utført kartlegging av de prekambriske bergarter en del av kbl. Raisjavrre. Ved kartleggingen ble det lagt vekt å finne soner av mulig økonomisk interesse. Hovedbergartene i ...
... 1976. Prosjektleder H.Håbrekke Omtegning av flymålinger kontinentalsokkelen ...
... for vannforsyning til bolig. Vannforsyning til bolig Holmenkollen. ...
... mulig å vurdere anomaliens verdi ut fra det som kan ses overflaten. Den videre undersøkelse bør derfor innbefatte morene-geokjemi ... (M.Often). Alle bekkesedimentprøver fra 1974 blir analysert Fe, Mn og U. Ut fra dette blir prøvene vurdert nytt av ...
... T. O-76247 Grunnvannsforsyning til industrimområde Slettemoen, Krødsherad ...
... og Nordfjord i sogn og Fjordane fylke. Det ble målt 65 kartblad, hvorav 28 kartblad ble ferdigmålt. Det ble registrert 79 ... grunn til nærmere oppfølging av anomaliene. Det ble målt følgende kartblad: 11181, 11184; 12181, 12184; 13181, 13184; 14181, 14184; ...
... prøvetaking ble avmerket og seinere prøve- tatt. bakgrunn av undersøkelsene og analyseresultatene kan det konkluderes med ... Enkelte renere partier opptrer, men noen selek- tiv drift disse er ikke mulig i praksis. Videre undersøkelser, f.eks. med ...
... Vegvesen er interessert i undersøkelsen. - Rapporten bygger tidligere undersøkelser, feltundersøkelser og laboratoriearbeid. - ... tiltenkt. Kvartærgeologiske undersøkelser med henblikk kartlegging av sand og grusforekomster. ...
Huseby, Sigurd O-75041 Grunnvannsmuligheter hytte-eiendom ved Busund i Ringerike kommune ...
Kirkhusmo, Lars A. O-76048 Eventuell skade borebrønn pga. sprengningsarbeid. Steinbrudd i Haugeberget, Åsnes Hedmark. Påstått skade vannfor- syningsanlegg. Deres ref. 4616 75-V OJS TER ...
... undersjøiske forekomster. Prosjektet kalles "Sand og grus sokkelen". Registrering av ressurssituasjonen for sand og grus med hovedvekt forholdene i kyst-Norge. ...
... av data over metallinnhold i norsk jord med henblikk sykdomsfrekvens. ...
... i det tenkte området. Vurdering av forurensningsfare borebrønner i forbindelse med prosjektert søppelplass [Kullebunn, Vestby] ...
... Kapp; COP 063064-20; 1:20 000; svart/hvit foreløpig utgave; kartet ...
... 0800-3416 1416/7 Radiometriske bilmålinger er utført 8 kartblad i Østfold (Akershus). Av disse er 3 kartblad ferdigmålt. Det ble registrert 56 anomalier kartbladene av disse ligger 53 anomalier i Østfoldgranitten. De øvrige 3 ...
... 1385 De er utført Turammålinger i alt 6 ganger Olavsmalmen. Målingene i 1975 ble utført NGU's initiativ uten tanke malmfunn. Målingene ble gjort fordi en ...
Huseby, Sigurd O-76233 Det er vurdert skadevirkninger grunnvannsbrønner som følge av brudd offentlig hovedavløpsledning i området. Foreslått nærmere ...
... for en mer omfattende undersøkelse med tanke eventuell økonomisk utnyttelse. Ut fra en teknisk/økonomisk vurdering ... tatt 18 samleprøver (overflateprøver) over en mektighet ca. 90m. Analyseverdiene ga som gjennomsnitt: 28% CaO og 19.3% MgO. De oppnådde analyseresultatene må bare sees som rent orienterende, dette både grunn av den usikkerheten som ligger ...
... - 599 1/s). Morenen her viste 100 - 170 1/s. I koboltgruben Modum viste fahlbåndene en aktivitet 100 - 300 1/s. I Haugsbygda Ringerike ble det målt 250 - 500 1/s i ...
... en generell kvartærgeologisk kartlegging i M = 1:5 000 utvalgte områder. - Kartleggingen skal brukes for arealplanlegging innen kommunen. - Rapporten bygger gjennomgåelse av tidligere undersøkelser, feltundersøkelser og ...
Sørensen, E. Beskrivelsen finnes kartet. Stavsjø. Kvartærgeologisk kart; Stavsjø; COP 065066; 1:20 ...
Rye, N. Beskrivelsen finnes kartet. Høsbjørkampen. Preliminært kvartærgeologisk kart. ...
Sveian, H. Beskrivelsen finnes kartet. Gjøvik. Preliminært kvartærgeologisk kart; Gjøvik; CMN ...
Østmo, S. R. Beskrivelsen finnes kartet. Gardermoen. Kvartærgeologisk kart.; Gardermoen; CQR 051052; ...
Huseby, Sigurd O-75298 Ovarsiktsbefaring med sikte fellesvannverk for 300 pe. Foreslått forundersøkelser ved Haugen ( 4184 65385 og nordsiden av elva ). Akutt behov for vann til to gårder foreslås løst ...
... I forbindelse med planleggingen av kraftverk som gikk ut overføring av Hukla og Kusma til Samsjøen og eventuelt videre derfra til ... ble NGU anmodet om å utføre seismiske refraksjonsmålinger en rekke aktuelle steder. Seismogrammene ble gode og de resulterende ...
Kirkhusmo, Lars A. O-75307 Vurdering av skade borebrønn pga. vegsprengningsarbeid. Rv. 4 Parsell Slettumstua - ...
Ryghaug, Per 0800-3416 1243/7C forespørsel fra Hattfjelldal kommune undersøkte ingeniør Per Ryghaug ved NGU en kvartskrystallforekomst i Vågfjellet Krutå. Det har tidligere vært drift forekomsten. Kvartsgangens utbredelse innover i fjellsiden er ikke kjent, ...
Rohr-Torp, Erik O-75193 Forklaring av hvorfor boringen Holtlars eiendom ble mislykket. Ad. dypbrønnsboring ved Birger Holtlars ...
Huseby, Sigurd O-76212 Oversiktsbefaring med sikte fellesvannverk, behov ca. 75 l/min. Foreslått forundersøkelser ( ...
... gir status for hvert profil for flymagnetiske målinger kontinentalsokkelen 1974. Statusrapport for databåndene til ...
Huseby, Sigurd O-75293 Forundersøkelser med sikte fellesvannverk for ca. 300 pe. Foreslått gravet brønn og / eller ...
Huseby, Sigurd O-75296 Forundersøkelser med sikte fellesvannverk for ca. 50 pe. pluss jordbruksvanning. Foreslått vertikal ...
... til boligfelt, Vestmarka. Anbefalinger om sonderboringer delta. Midlertidig vannforsyning til prosjektert boligfelt, Vestmarka. ...
Huseby, Sigurd O-76067 Oversiktsbefaring med sikte fellesvannverk for ca. 500 pe. Anbefalt dypsnittundersøkelser ved NV - ...
... 1389/8 Radiometriske Bilmålinger ble utført 17 kartblad. Av disse er 8 kartblad ferdig målt. Det ble registrert ialt ... disse peg- matitter, Einerkilen, har det vert forsøksdrift uran. Det er kalkulert med at forekomsten inneholder 2,5 tonn uran. ...
... eventuelle løsmasseforekomster til veg og betongformål Sandholmen i Gisundet i forbindelse med arealplanlegging innen kommunen. - Rapporten bygger gjennomgåelse av tidligere undersøkelser, feltundersøkelser og ...
... Det ble gjort gravimetri for å kunne beregne størrelsen en pegmatittkropp som var omgitt av amfibolitt og glimmerskifer. Det ble ... har en funnet at pegmatittkroppen har et dyp (tykkelse) ca. 300 m. Tyngdemålinger Frikstad. ...
... Dalen forekommer feltspatførende kvarts- ganger stedvis rik molybdenglans og med litt kobberkis og bornitt. Drift fant steds mellom 1915 og 1918, hvor mesteparten av den totale produksjonen 101 tonn molybdenglans ble tatt fra Hovedgangen, den rikeste av forekomst- ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.