54 resultater
... uten behandling). Vannforsyning til Andersplassen Salbu ...
... i Brunlanes er det sannsynlig at det kan anlegges drift bygningsstein i den sydlige del av området vest for Hallevann. Bergarten ... av området ved Hallevann bør en i første rekke ta sikte å lokalisere disse soner med fargespill ved innledningsvis å studere ...
Kirkhusmo, Lars A. HY-00114 Vurdering av mulige skader grunnvannsbrønn p.g.a. anleggelse av ny parsell av E-6. Eventuell skade brønner langs parsellen Bjørgevollen- Sylte i Ringebu ...
... ødelagt vannforsyning til oppsittere langs den nye E69 grunn av vegbyggingen ...
... grus fraksjon av fast fjell, samt sprøhet og flisighet av stein - fraksjonene. Resultatene som finnes i bilagene viser at sprøhet og ... og Finnmark grense. Prøvetakningen har vært basert fast fjell for faste veideler. Undersøkelse av fast fjell til ...
Ellingsen, Knut HY-00594 Brev: 2881/70G Vannbehovet 20-30 m³/time gjør fjellboring uaktuell som vannkilde. Deltaet som meieriet ligger kan kansje være egnet. Dette vil grunnundersøkelser kunne gi svar . ...
... Knut HY-00560 Brev: 4486/70G I knusningssone tvers av strøkretningen i finlaminert vekslende mørk og lys grå gneis, ble det anvist loddrett boring for å dekke vannbehovet 5m³/døgn. Vannforsyning til Fanaseter ...
... undersøkelser er det utført geologisk kartlegging kartblad Engeren og geologisk detaljundersøkelser kartbladene Jordet, Søre Osen, Julussa Engerdal og Engeren. ...
Kildal, E.S. Beskrivelsen finnes kartet. Måløy. Berggrunnskart; Måløy; 1:250 000; trykt i farger ...
Kildal, E.S. Beskrivelsen finnes kartet. Måløy. Berggrunnskart Måløy (nytt navn Florø) M 1:250 000; ...
... bru over Nore Straumsund er det boret to diamantborhull henholdsvis 39,25 m. og 40,00 m. BORHULL NR. 1 er boret i brufestet Straumøy, og har her en grå finkornet, finstripet gneis med enkelte smale ...
... HY-00579 Brev: 3910/70G En er interessert i vannmengder 0.5 m³/min. og mer for å bli satt i stand til å utsette en (kostbar) ... til Ålesunds vannverk. Her ble anbefalt grunnundersøkelser tre steder i løsmasser. Vannforsyning til Langevåg ...
Bølviken, Bjørn 0800-3416 912 oppdrag fra Elkem A/S ble det samlet inn bekkesedimenter fra et ca. 20 km2 stort område i Malsådalen, Verdal. Prøvene ble analysert syreløselig kobber, sink, bly og nikkel. 2 bekker viste høyere kobber og ...
Kirkhusmo, Lars A. HY-00113 Vurdering av skader grunnvannsforsyning. Vannforsyning Anton Dalum og Arne Steiksrud, ...
Bølviken, Bjørn 0800-3416 884 oppdrag av A/S Sulitjelma gruber ble det samlet inn bekkesedimenter fra et ... -0.18 mm fraksjon av prøvene ble analysert Cu, Zn, Pb og Ni med atom- absorbsjon. Resultatene ble gitt som ...
... glimmerskifer lenger øst (3 km2). Prøvene ble analysert Ni, Cu, Co, Cr, Mn og Fe. Det ble oppnådd anomalier kjente forekomster og i områder uten kjent mineralisering. Geokjemiske ...
... undersøkelser 1969 er det foretatt: - Geologisk kartlegging kartbladene Gjøvik og Dokka med beskrivelse av generelle geologiske trekk. ... undersøkelser. Til slutt er det lagt fram synspunktet de prospektetingsmetoder som er nyttet. Blyprosjektet 1969. Geologiske ...
... etter befaring og grunnundersøkelser. Angviks vannbehov 120 l/min. antas å kunne dekkes med grunnvann fra løsmasser, Heggenes ... i Angvik, og anvisning gis for boring i fjell Heggem. Vannforsyning til Angvik og Heggem ved grunnvann ...
... Karl Oscar 0800-3416 1012 Oppdraget gikk ut å kartlegge ingeniørgeologisk den prosjekterte vanntunnelen fra Storvann, ... karakteriseres som normalt sprø med en sprengbarhetsindeks 2,5. Alminnelige gode driftsresultater kan påventes. bakgrunn av de ...
... utbygging som forestår i årene fremover må de basere seg det. Prøvetakingen ble basert fast fjell til faste vegdekker (19 prøver). disse ble det utført ...
... I Kjellingsundet ble det registrert løsmassemektigheter opp til ca. 70 m. Seismiske undersøkelser Sundsfjordelv og ...
... var planlagt å legge et behandlingshjem for krigsinvalide eien- dommen. Råd om brønnboring i fjell blir gitt. Vannforsyning, ...
... Fjærestad ble det 27/6-1970 foretatt en skiferbefaring gården Fjærestad, Hovden i Vik. Her finnes to nedlagte, gamle små brudd ... og linser. Hele området er forøvrig mye foldet. Skiferen Fjærestad gård kan etter dette ikke ansees å være drivverdig. ...
... også til NGU Rapport nr. 883 over ledningsevnemålinger malm- og bergartsprøver fra feltet. Hensikten med de nye målingene var å ... påvise kromittmineraliseringene i feltet. Målingene tyder at IP-metoden kan være egnet. Geofysiske målinger Feragen Kromittfelt. ...
... som synes alminnelig brukbart utviklet med tanke vannmengder til borehull. Borested ble anvist. Vannforsyning til bolig, ...
Bryn, K. Ø. HY-00270 En borebrønn eiendommen hadde gitt godt vann, men var nå forurenset. Forslag til tiltak ...
... av hva en bør gjøre for å skaffe grunnvann til Bidjovagge den mest regningssvarende måte. Boreundersøkelser etter grunnvann til ...
Hultin, Ivar 0800-3416 863 B Rapporten bygger en tidligere undersøkelse (NGU-rapport 863) der hen- sikten var å stikke ... lenger mot sydøst og samtidig gjøre mindre forandringer skråsynkens fall. Skråsynkens dagåpning skal ligge ved koordinatene ...
... men den er vanligvis lys. Området synes ikke å by muligheter for skiferproduksjon. Mångsbodarna skiferbrudd i Elvdalen ... Det brytes i Dalasandstein som tilsvarer Trysilsandstein norsk side. Skiferen har stedvis diskordant lagning, noe som medfører mye ...
... ved Skåleseter Skjerp. Feltet ved Høgberget er målt nytt. De nye målingene omfatter et areal ca. 6,5 km2 langs med og begge sider av den mineraliserte kalksten som ...
... til noen husstander blir anbefalt løst ved fjellboring anvist sted. Brennåsen: Det anses mulig å skaffe betydelige mengder vann ... for utløpet av Storforsdalsbekken, og Langvassheia-Røsvold østsiden av elva, virker lovende mht. muligheter for større ...
... 4525/70G Fjørtoft: Innfangingsgrøfter anbefales bygget vrstsiden av øya i området ved skolens brønn, dessuten noe lenger øst. ...
... ble anvist i granittisk skivegneis for å dekke vannbehovet omlag 500 l/t. Tidligere borebrønn fører noe klorid ved hard belastning. ...
... planlagte hytter ved Buer skog og den permanente bebyggelsen Prestebakke ble vurdert. Sted for boring i fjell ved Buer ble tatt ut, og ...
... resultat av et hull. Behov: 400 l/t. Anbefaling 1: Nytt hull anvist sted skrått 75o retning N80 mot ØNØ. Anbefaling 2: Bore videre 30 ...
... spredt bebyggelse med individuelle vannforsyninger basert gravede brønner. Det gis en vurdering av de enkelte brønner og sjansen ...
... ut mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmasser med sikte å forsyne Åndalsnes. Vannforsyning til Isfjorden vurderes mulig å dekke ...
Bølviken, Bjørn 0800-3416 987 oppdrag av A/S Sulithjelma Gruber ble det utført bestemmelse av innholdet ...
... Palmstrøm, Arild 0800-3416 906 B Oppgaven gikk ut undersøke de ingeniørgeologiske forhold ved aktuelle damsteder for det ...
... stort område nordøst for Askvoll. Prøvene ble analysert syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.