46 resultater
... vurdering av eventuell sammenheng mellom brønnene. Skade brønner, Hærland. ...
... brønnboring i fjell ble tatt ut. Vannforsyning til 3 hus Høybråten. ...
... ved elektromagnetiske målinger. Det ble boret 2 hull tilsammen 333,36 meter. Teknisk rapport over diamantboringer Cigaren ved Olavsgruva Røros. ...
... ligger i en jaspisførende grønnskifer. Mektigheten marmoren er usikker grunn av overdekket. Marmoren virker uren. Marmoren er hvit, forholdsvis ...
... Boringene ble foretatt som ledd i undersøkelsene etter god stein for asfalt-singel og pukk. Det ble boret i 4 forskjellige prøvefelt med ...
... kobberkis og svovelkis. Det var tidligere boret 5 hull geokjemiske anomalier samt utført geofysiske målinger i området, jfr. GM ... med samlet lengde 254,90 meter. Overdekket besto av sand og stein og hadde en mektighet 8-9 meter. Rapporten inneholder en økonomisk ...
... i utarbeidelsen av det geologiske kartet. Hovedvekt er lagt undersøkelser av albittdiabasene som opptrer i en sedimentær lagrekke av ... i Finnmark, Nord-Norge med særlig henblikk de såkalte albittdiabasenes geologi og petrologi. ...
... skulle bestemmes ved seismiske refraksjonsmålinger flere steder langs tunneltraseer som var under prosjektering for Trollheim ... ble det målt en del profiler hvor det var aktuelt å ta ut stein for dambygging. Terrenget hvor de sistnevnte målinger foregikk er senere ...
Bryn, K. Ø. HY-00245 eiendommen var en borebrønn som var blitt forurenset av olje ved et uhell. Sted for forsøk ny borebrønn i fjell ble tatt ut. Ny vannforsyning til Larmerud, ...
... en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 90 km2 stort område vestsiden av Torsbjørkdalen i Meråker kommune. Prøvene er analysert salpetersyreløselig kobber, nikkel, sink og bisulfat- løselig bly. ...
... vest for Kvesjøen. Feltet har etter sigende vært i drift takskifer leilighetsvis i perioden 1850-1900. Resultatet etter befaringen ... ikke kan anses for drivverdig, først og fremst grunn av opptreden av kvartsårer, men også grunn av for liten ...
... A/S, Fiskaa Verk. Pegmatitten er idag i drift, vesentlig kvarts. Det er fire brudd i fore- komsten, to små og to store. Pegmatitten ... som stryker nord 250-260g, fall 40g. Den totale lengden pegmatitten er anslått til ca. 140 m. De 80 m sydøst- ligst har en ...
Gvein, Øyvind 0800-3416 794 oppdrag fra Orkla Grube-Aktiebolag ble eiendomsområde 64/3 og 9 i Oppdals- ... underjordsdrift måtte foregå i den nordlige del av feltet østsiden av E6. I veinivå vil man her gjennom horisontale stoller ... avstemt av 70-80 m innenfor den bratte bergvegg. Gruvedrift skifer er imidlertid fremmed i Norge, og vil reise et problem- kompleks ...
... ble samlet inn fra 330 km2. Prøvene ble analysert syreløselig Cu, Ni, Zn og Ag og lettløselige tungmetaller (Bloom test). Resultatene er gitt som ...
... I overdekket ble det registrert lydhastigheter 1900 - 1950 m/sek. De registrerte lydhastigheter i fjell er for det meste meget lave (3400 - 4000 m/sek.) og tyder tallrike sprekker eller sterk oppknusing. Overdekkets mektighet varierer ...
... Ø. HY-00348 Det var ønsket å skaffe noe grunnvann sentrale områder, slik at vann kunne hentes i vannposter. Steder for ...
... langs en elektromagnetisk anomali. Prøvene er analysert saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse ...
... i forbindelse med et veiprosjekt. Det ble boret 2 hull tilsammen 18,10 meter. Teknisk rapport over diamantboringer Steinan ...
... blyforekomst i Porsanger kommune. Prøvene er analysert bisulfatløselig bly og lettløselige tungmetaller (CX HM). Geokjemisk ...
... Målingene omfattet 3 hull - nr. 76, 77 og 78 - som er boret grunnlag av Turam bakkemålinger GM Rapport 554. Hull 76 er påsatt i lodd, ... tilside for eller under bunnen av dem. Målingene foregikk vanlig måte, og undergrunnen ble energisert ved å sende 500 per. strøm ...
... var å fastslå reservene av kvarts og feltspat under sålen dagbruddet og under sålen gruven. Dette ble gjort for å få vurdert hvorvidt det ville lønne seg å ...
... Kullgrens Enka og omfattet blant annet boring av 2 hull ca. 30m ved Klåstad larvikittbrudd i Tjølling. Formålet med boringene ... borkroner med kjernediameter 42mm, og det ble boret 3 hull tilsammen 92.75m. Boringene ble utført to skift. Det ble benyttet en ...
... ble det benyttet to prøver fra Dom- kirkens brudd i Kvikne. grunnlag av dette er det ved hjelp av stiplet linje et kart over området antydet et skille mellom hardt og mindre hardt ...
... forstyrret målingene over "Sigaren". Siden er Olavsmalmen det nærmeste utdrevet, og en antok derfor at en nøyere kartlegging av ... mellom "Sigaren" og Klættjern. Oppgaven gikk dessuten ut å gjøre nye målinger syd for Olavsgruben med tanke lokal- isering av ...
... sydøst for Lom. 5. Langs vei Lom - Flå bru nord- og sydsiden av elva. 6. Den nordlige del av Visdalen. 7. Leira bru ... kvartsittiske bergarter er full- stendig negative med tanke skiferdrift. Mulighetene for å finne drivverdig skifer er derfor meget ...
... var Fredrik IV Grube, og det ble målt et felt 10,8 km2 - 8,4 km langt og 1,2 km bredt. Det ble foretatt el.magn. kond.målinger (Turam) vanlig måte. Ved Daleng gård syd for Vanngrøfta ble det målt et mindre ...
... kobberforekomsten. Det ble boret i alt 1254,95 meter fordelt 12 hull. Forøvrig vises til NGU Rapport nr. 693 og til tidligere og senere ...
... saltholdig vann. Det synes ikke mulig å foreta brønnboring eiendommen, uten en stor risiko for saltholdig vann eller myrvann. Det ble ...
... øst for Sonvatnene i Meråker. NGU analyserte prøvene syre- løselig Cu, Pb og Zn. Det ble skilt ut 5 Cu-anomalier, 2 ...
... området behandles i rapport 685 B. Prøvene ble analysert Cu, Ni, Zn og Pb. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske ...
... 6 - 8 m.). De registrerte lydhastighetene tyder stort sett solid fjell. Seismiske undersøkelser Børøysund og Børøya Hadsel. ...
... meter avstand mellom profilene. Dette svarer til et areal 7688 km2. Oppdraget inngår som del av den flymagnetiske kartplan for ...
... mektighet var av sekundær interesse. Som forsøk å skille mellom overflatesprekker og mer dyptgående sprekker i fjellet ...
... med 4 hull. I to av hullene ble det funnet kvarts i lengder 6,7 m, henholdsvis 6 m. Ut fra beskrivelser av forholdene i en eldre synk, ...
... for firmaet Nicolay Buch A/S. Undersøkelsene tok sikte å få klarlagt kalkens forløp såvel i horisontal- som vertikalplanet, ... tynnere lag av dolomittholdig kalk. Observasjoner tyder at kalken drar seg mere mot vest enn tidligere antatt. For å holde ...
... vekslingen marmor/skifer er for intens til at man kan tenke drift. Det er tidligere foreslått røsking, men vekslingen marmor/skifer ... bort fra feltet ved Sela og Simadalsvann, og at det røskes følgende steder og med følgende prioritering: 1. Mellom vei og bergvegg i ...
... er ikke tilstrekkelig til å trekke noen sikker konklusjon dette punktet. 4. Kjernematerialet sannsynliggjør at hovedmengden av ... Lagenes helning viser kun små variasjoner, hvilket tyder at sonen er lite foldet. Noen sikker uttalelse om kløvbarhet er det ...
... Det ble boret ett hull ved Tenåsen og ett hull ved Osen tilsammen 311,30 m. Den tekniske rapport inneholder en økonomisk oversikt ...
... angir endene av jernbanetunnelen. Oppdraget gikk ut å bore 2 hull for å undersøke de ingeniørgeologiske forhold ved ...
... stort antall sleppesoner som inneholder glimmer og kloritt. grunnlag av overflateundersøkelser sammenholdt med de erfaringer en har ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.