167 resultater
... teknologi krever nye og spesialtilpassede mineraler og materialer. Solcellepanel, supermagneter, batterier og nye byggematerialer utvikles fra råstoff og materialer med helt spesielle egenskaper og kvaliteter. For å få dette ...
Magnetisk susceptibilitet er et mål for magnetiserbarheten av et materiale. Det er en ubenevnt størrelse som viser forholdet mellom indusert magnetfelt og et påtrykt, ytre magnetfelt i et materiale.
Hva slags materiale er det mest hensiktsmessig å bruke i en oppkjørsel?
... Dagens ressurser er knappe; Finnes det alternative materialer til sand og grus? Ressursknapphet ...
... ved NGU både i analyse av Hg i vannprøver og i geologiske materialer. CV-AAS ...
Kjemisk analyse gir verdifull informasjon for klassifisering og karakterisering av bergarter, ved kvantifisering av potensielle miljøgifter, og ved undersøkelse av mineralressurser, malmer og annet geologisk materiale.
XRF
... målemetode for kvantifisering av grunnstoffer i faste materialer. Metoden er svært mye benyttet innen klassifisering og ...
... av type Thermo "ELEMENT XR" til analyse av geologiske materialer og vannprøver. Til analyse av faste materialer (f.eks.mineraler, aphanittiske bergarter eller glasstabletter av ...
... i større kvanta og verdi.   Geologiske materialer som sand, grus og knust fjell (pukk) er naturens egne produkter som ...
... om gjenvinning av sjeldne jordartsmetaller fra brukte materialer. Miljøpris for gjenvinningsprosjekt Miljøpris for ...
... vann, CO2 og organisk materiale er 1000°C. For geologiske materialer vil glødetapet ved denne temperaturen ofte representere ...
... nødvendige tiltak for å utbedre problemet. Undersøke materialer NGU kartlegger forekomster av uran i berggrunnen i Norge. Radon ... Jan Cramer, som i mange år har arbeidet med radioaktive materialer i Canada. Det er i samarbeid med Statens strålevern at NGU ...
Bekkesedimenter inkluderer alt materiale består av stein, grus, og finstoff av mineralkorn, samt planterester og Fe-Mn oksider (oxidater). Prøvene blir tradisjonelt samlet inn midt i bekken og våtsiktet på stedet til fraksjonen(<180 µm).
Kull er et fast materiale av organisk opphav, primært planter, som avgir energi ved forbrenning. Opphavsmessig er kull nært beslektet med olje og gass, mens utvinningsmetodene som brukes, har mer til felles med ordinær gruvedrift.
... tar imot og analyserer prøver av en rekke ulike geologiske materialer, slik som faste bergarter, jord og løse sedimenter. Det analyseres ...
... miljøkjemiske analyser, men også for analyse av geologiske materialer ved kartlegging av transport og distribusjon av elementer fra ... eller CV-AAS bør prøvene være i væskefase. Geologiske materialer vil kunne ha svært variabel sammensetning, ofte med et høyt ...
... for diverse preparering og forbehandling av ulike geologiske materialer, samt måling av petrofysiske parametre for disse. Ved NGU-Lab ...
Aktsomhetsområder for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp.
... teknikk som egner seg til studier av en lang rekke materialer innen geologi, hvor man vil kombinere strukturell og morfologisk ...
Bioklastiske sedimenter er et begrep som brukes for å beskrive karbonatholdige sedimenter dannet fra døde organismer, hovedsaklig skjell og kalkalger (skjellsand) og karbonatsedimenter rundt korallrev.
Hva er forskjellen på marine strandavsetninger og fjord- og havavsetninger? Indikerer disse mulig fare for ustabil grunn (kvikkleire)? Hva forteller egentlig grunnforholdenes mektighet og infiltrasjonsevne?
Det er ikke bare dalene og fjordene i det norske kystlandskapet som er blitt formet av gjentatte istider. Også flatene på høyfjellet kan ha blitt kraftig barbert av isen.
... fjell i stadig større grad tatt over for naturgrus. For materialer som skal brukes som tilslag for vegformål i Norge stilles det krav ... Det stilles også krav til kornformen til et materialer uttrykt ved flisighetsindeksen (FI). Da flisig kornform gjerne gir ...
... vegvesens Håndbok 018-Vegbygging at de nye kravene til materialer i vegfundamentet er tatt inn. Bergarter undersøkt Den ... Pukkdatabasen er det dokumentert at man risikerer å benytte materialer som kan gi et dårligere vegfundament. Derfor er kravet nå ...
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
Mareano har nå gitt ut nye geologiske kart over den marine dalen Kveithola ved Bjørnøya og over kontinentalskråningen vest for Kveithola.
Hvilke begreper kan man bruke i steden for Fluvial avsetning i en populærvitenskapelig framstilling?
... ,"Kola Ecogeochemistry project", ble 4 forskjellige utvalgte materialer samlet inn for å bedre forstå miljøkonsekvensene av russisk ... har mange studier som sammenligner geokjemi av forskjellige materialer fra lokal til kontinental skala blitt utført for å bedre forstå ...
Kart over gravbarhet er basert på kart over bunnsedimenter (kornstørrelse) og bunnsedimenter (dannelse). Kartet forteller hvor enkelt det er å grave i havbunnen.
For 400 millioner år siden, lå Norge plassert i tropene. Med tiden, har Norge sakte beveget seg nordover.
... kan en utvikle en oppskrift på å produsere lignede materialer syntetisk, og eventuelt legge grunnlaget for et framtidig stabilt ...
På de store dypene som undersøkes på vårens MAREANO-tokt er det få mennesker som har gjort direkte observasjoner tidligere. Nå er det funnet naturtyper som ikke tidligere er beskrevet.
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
... tilknytning til bygge- og anleggsvirksomhet. Geologiske materialer av ulike kornstørrelser som sand og grus, leire og knust stein er ...
Ved elva Sanddøla i Grong kommune i Trøndelag finner vi en flott dødisgrop.
MAREANOs høsttokt på kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen og Troms har avslørt gasslekkasjer fra havbunnen. Nå vil geologene forsøke å finne svar på hva slags gass det er snakk om.
For 2,5 milliarder år siden førte økningen av oksygen i jordens atmosfære til nedfrysing av store deler av jordkloden, viser ny forskning. «Snowball earth» var et faktum.
... grunnen består av, f.eks. grusige, sandige eller leirige materialer. Dreietrykksondering Dreietrykksondering er ... dybder til fast grunn eller antatt fjell i ikke steinholdige materialer. I meget faste masser har slagsonderingen sterkt begrenset ...
Jeg leste et sted om diamanter som var dannet av uorganisk karbon, Er ikke alt karbon rester av levende organismer?
Lista fyr ligger i Farsund kommune i Agder. Her finner vi en rekke kvartærgeologiske dannelser.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.