90 resultater
For at flest mulig skal kunne bruke våre data til samfunnsnyttige formål, skal de være åpent tilgjengelige, nedlastbare og gratis. Vi utvikler standardiserte data-leveranser og tjenester for nasjonal og internasjonal forvaltning gjennom ... Forvaltning av geofaglig kunnskap og data er en av NGUs kjerneoppgaver. Den økende mengden av data som samles inn ...
... å påverka resultata i feil retning. Skal ein presentera data med tilstrekkjeleg visse må ein ha eit medvete tilhøve til denne ... på geokjemiske analysar og sikra høvet til å samanlikna data med tidlegare analyserte prøvar eller reanalysera gamle prøvar. Mellom ...
... . Løsningen gjør tilgangen til allerede eksisterende data fra NGUs databaser og karttjenester lettere og mer oversiktig. Tema under ... alltid er slått på. Under Ressurser fås tilgang til data om grunnvannsbrønner, grus-/pukkressurser, industrimineraler, naturstein ...
Borkjernematerialet er både fra rene NGU-prosjekter, samarbeidsprosjekter med industrien samt rene prospekterings- og industriprosjekter hvor NBPS har overtatt kjernematerialet etter endt prosjektperiode, samt borkjerner som senteret har tatt vare på
... i løsmasser, men også i punkter på fjell. GPS-data fra det ustabile fjellparti bekrefter at den øverste delen glider ned med ... Her finner du noen eksempler på bruk av InSAR-data. Eksempler på bruk av Insar-data ...
... om datasettene finner du her Brosjyrer, kart og data fra geofysiske flymålinger. Geofysiske flymålinger ...
... bord på FF Seisma slik at vi har anledning til å samle inn data selv. Dybdekart over indre Oslofjord sammenstilt med data fra land. Data fra Kartverket og NGU. Når en skal kartlegge havbunnen ...
Kartet over hard og myk bunn er basert på data samlet inn ved hjelp av multistråleekkolodd. Dette instrumentet benyttes ... gir informasjon om variasjon i bunntype. Slike data er svært nyttige og i mange tilfeller nødvendige for framstilling av ...
... oppbygging og geologiske utvikling. Dette er data som oljeindustrien trenger for å kunne lete etter olje og gass. Olje ...
... kvalitet og relevans som leverandør av geologiske data. Samtidig må NGU i større grad konsentrere virksomheten om ...
... i Norge (Finne et al., 2015, Reimann et al., 2011). Data fra sørlige deler av Norge er ikke samlet inn. ... svært lave sammenlignet med de sørlige delene av Europa. (Data fra Reimann, et al. (eds.), 2014). Men først: Geokjemi er læren ...
... som gir tredimensjonale høyoppløselige topografiske data. Disse 3D-modellene brukes innen skredkartlegging blant annet til å måle ...
... på eggakanten halvvegs mellom fastlandet og Bjørnøya. Data frå MAREANO 3D-kart over kontinentalsokkelen utanfor Senja/Andøya. Data frå Kartverket og MAREANO Kontinentalsokkelen har i mange hundre år ...
... i snøen. I det landsdekkende kartet bruker vi derfor kun data fra perioden på året med generelt lite snødekke (juni-oktober). ... opp bilder over Norge hver sjette dag. Hvem eier InSAR-data? Sentinel-1-satellittene er en del av EU's Copernicus-program som ...
... metoder og verktøy, og de skal kunne vurdere innsamlede data kritisk, for så å sette sine funn i en større og nyttig sammenheng. I ... strømningsretninger etc. Geofoner til seismiske data, Elverum 2019. Foto: M. Valdresbråten Datapunktene fra de siste 3 ...
... korallrevområde. Korallrevene er opptil 30-40 meter høye. Data fra FFI.   Strandflateområde utenfor og nord for Malangen ... skiller de dypere vannmassene i Malangen fra havet utenfor. Data fra Kartverket. Dypt under vannoverflaten skjuler det seg et landskap ...
... Skredet gikk 20. juni, 1996. Grafikken er basert på data samlet inn med multistråleekkolodd (Grafikk: J.S. L'Heuereux). Norge ...
... døme på ein midthavsrygg med vulkanisme og varme kjelder. Data frå Google Earth Djuphavet er den minst kjende delen av Noreg. Djupner ...
Flymagnetiske data samlet inn før 1976 er gjort tilgjengelig ved å digitalisere manuelt tegnede konturkart. Data etter 1972 ble også registrert digitalt. En flymagnetisk rekartlegging ... nasjonale tyngdedata, mens NGU og Sintef Petroleum tilbyr data for varmestrøm og petrofysikk (tetthet og magnetiske egenskaper).   ...
Høyoppløselige flymagnetiske data er spesielt nyttige for detaljert kartlegging av sandkanaler, vulkanisme, ... og har redusert tvetydigheten i tolkningen av flymagnetiske data.       NGU har gjennomført ny ...
... med tidsserie som åpnes, når man bruker polygonverktøyet. Data kan lastes ned ved å trykke på den grønne knappen merket «CSV» ... av flere punkter fås ved å klikke på «View Data» i plottvinduet. En beskrivelse av informasjonen som er gitt for de ...
Bedre oppløsning på flymagnetiske og gravimatriske data betyr at de lett kan brukes for funn og detaljert kartlegging av ... og andre sedimentære sekvenser. I tillegg bidra geofysiske data til bedre å definere dypde til grunnfjell, alder, struktur og litologi. ...
... og gratis nettbaserte karttjenesten for InSAR-data. Tjenesten vil gjøre InSAR-data tilgjengelig for hele Norge. Forskningsinstituttet Norut har vært sentral ... inn på et område av interesse og se de prosesserte InSAR-data. Påmelding til workshop Fredag 7. februar 2020 arrangerer ...
... (KU), rullere kommunueplan eller legge til geologiske data i din egen kartprogramvare, så er det våre datasett du er interessert i ... klient for massiv nedlasting  for å laste ned våre data sammen med data fra andre dataeiere. Datasett er grunnsteinen for ...
... bruker avanserte verktøy for å behandle og tolke data. Innsamling og forskning blir gjennomført i nært samarbeid med ... kommer fram gjennom å integrere seismiske tolkninger med data om gravimetri, magnetisme, varmestrøm og petrofysikk. I løpet av ...
... og bunnforhold i norske kyst og havområder. Dette er data som benyttes av forvaltningen når de skal vurdere naturverdier og sette ... av gjelet. Dette er et populært mål for hvalsafari. Data fra Kartverket. Flere områder på kysten og kontinentalsokkelen er ...
... direkte fra NGUs nettsider ( Grunnvannsborehull ). Data¬settene inneholder samme informasjon som publiseres i fakta-arkene i ... NGU gjøres tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved bruk av informasjon fra NGU skal følgende tekst oppgis: ...
... inn er tilsynelatende resistivitetsverdier for bakken, og data må derfor inverteres for å finne frem til den ”sanne” resistivitet. ... supplerende undersøkelser/ sammenligning med geotekniske data, vil grensene for den aktuelle lokaliteten kunne bli justert. ...
... beiteland i Europa. Prosjektet ga høykvalitets geokjemiske data - mer enn 50 kjemiske elementer i opp til tre ulike ekstraksjoner - for ... tetthet på én prøve per 2500 km2. I alt finnes det data for 60 elementer ved hjelp av tre forskjellige metoder: ...
... av forskjellige naturfarer. Kvartærgeologiske data er viktig ved skredfareanalyser, sammen med blant annet topografiske data og data om tidigere skredhendelser. I et detaljert løsmassekart (1:50 000 ...
Maringeologiske data benyttes blant annet til modellering av biotoper, dvs. forholdet mellom ... med tungt utstyr. NGUs kartlegging bidrar til å framskaffe data slik at miljøødeleggelser kan unngås. Også havbruksnæringen, som er ...
... Disse  er viktige parametre som brukes til tolking av data fra fly geofysikk og som kan bidra til mer presis kartlegging. Slike ... under geologisk kartlegging og geofysiske undersøkelser, og data samles i NGUs petrofysikk-database. Tetthet (egenvekt) ...
... i undergrunnen er det også nødvendig å ha tilgang til data om varmeproduksjon fra nedbrytningen av de radioaktive elementene uran, ... tolkninger av magnetiske, gravimetriske og seismiske data. Dette arbeidet gjøres også av geofysikere i sokkelgeofysikklaget. ...
... for turister, skoleelever og naturforvaltere. Den inneholder data om foreslått verneverdige objekter og andre interessante ... og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, kartbladbeskrivelser og andre publikasjoner. ...
... kart er for de som arbeider på land. NGU benytter slike data i stort omfang, og samler også inn en del data selv. Hard og myk bunn. Kartet er basert på dataene som samles ...
... og malmdatabasen er tilgjengelig på nett (se kart og data).  Mange steiner synes grå og unnselige, men kan ha stor verdi og ...
I tillegg kan du her se på mulige bruksområder for våre data og tjenester, du kan se og laste ned produktark og tegnforklaring, og få ...
... her er opptil ca. 50 m i diameter og noen få meter dype. Data fra MAREANO. Dybdedata fra MAREANO som viser rygger og ...
... infrastruktur. I Norge finnes store mengder geotekniske data. NAsjonal DAtabase for Grunnundersøkelser (NADAG) vil over tid gi ... som er utført hvor, og muliggjøre en effektiv tilgang til data. I noen områder er kartlegging av kvikkleire sentralt for å kunne ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.