Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

88 resultater
... NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en ... fremstilt og knyttet til berggrunnsgeologien. Landsat TM-data anvendt innenfor geologisk strukturkartlegging. ...
... Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektormagnetiske data fra helikoptermålinger 2015.002 I etterkant av kvikkleireskredet ... i felt. Denne rapporten er en sammenstilling av geofysiske data samlet inn av NGU og APEX, geotekniske data samlet inn av kommunen, ...
... løsmasser og grunnvann 2014.022 Rapporten inneholder data fra 2D resistivitetsundersøkelser og grunnboringer fra tre områder i ... Brubakken i nord, Melhus sentrum og Skjerdingstad i sør. Data er samlet inn for å få en mer helhetlig forståelse av ...
... ble først tolket sammen med tidligere utførte geotekniske data, og brukt som grunnlag for plassering av nye bore- og sonderingspunkt. Etter at nye geotekniske data var samlet inn (Multiconsult), er alle data sammenlignet og tolket. ...
... ground movements due to earthquakes and volcanic activity. Data stacking methods that take advantage of a growing archive of radar images, ... a smaller area of interes. This will result in an increased data density as well as more accurate velocity field. Future monitoring will be ...
... sonar, collected high resolution sub-bottom profiler data with a Kongsberg S40 Topas parametric source, and aquired grab samples and ... the seabed. Operations of Subsea Systems (SOSS) - sea bed data from the physical test site in the Trondheimsfjord ...
... Oppdatering av Grus- og Pukkdatabasen i Røros kommune med data tilrettelagt for arealplanlegging og ressursforvaltning ...
... ved Rein kirke i Rissa, Sør-Trøndelag. Data og tolkninger ...
... Oslofeltet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. ...
... og foredrag. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status pr. 1. juli 1984. ...
... A. 0800-3416 86.113 Landsat-5 Thematic Mapper (TM) data has been used to map linear structures of three areas of Trøndelag, ... structures. The aim of the project was to utilise digital TM-data through an image processing system to enhance detection and analysis of ...
... er det blitt mulig effektivt å kunne innsamle geologiske data over store strekninger langs strandsonen med informasjon om både batymetri og bunntyper. Data kan sammen med topografiske, geologiske og geotekniske data fra land, samt ...
... beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. Profilene er også sammenlignet med geotekniske data fra området (sonderboringer). Måledata viser oppstikkende fjell, mulig ...
... bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... Prosjektet har hatt som målsetting å fremskaffe data om brukt blåsesand i kraftverkene i Nidelvvassdraget, samt å komme med ...
... lineamnet map constructed from 500 meter grid bathymetric data and with maps of potential field data. Analysis of the fracture lineament map resolved a high density region in ...
... i øst. Kartene er laget på basis av NGUs og IKUs seismiske data, dels på grunnlag av allerede tolkede refleksjonsseismiske data, dels ved retolkning av eksisterende refleksjonsseismiske data. Formålet ...
... Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektromagnetiske data fra helikoptermålinger 2015.006 Airborne and ground geophysical ... of Frequency-domain Helicopter-borne ElectroMagnetic (FHEM) data in mapping of the clay ayers/marine sediments and cross-check it with 2D ...
... som NGU gjennomførte på Løkken i 2013 og inkluderer: - Data og vurderinger fra prøvetaking og analyser av grunn-/markvann og elvevann ... gjennomgående sprekkesystemer. - Vurdering av LIDAR-data med henblikk på å avdekke potensielt vannførende sprekkesystemer og ...
... utført i utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... utført i utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag. De innsamlede data er forsøk veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... informasjon til etablering av testområde. Innsamlede data benyttes av NGU i egne regionale sammenstillinger. Maringeologisk ...
... 0800-3416 1335/6 Rapporten bygger på lettseismiske data og bunnprøver som ble innsamlet i årene 1978 og 1979. Dataene ble ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,97 mill). Alle data er lagret på magetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i ...
... slike kart ved sammenstilling av geokjemiske og medisinske data er diskutert, og sammenlignet med bruk av rutenett. Vurdering av ...
... i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge". Berggrunnsgeologisk koding av 159 kommuner på Østlandet og ...
... med interferometrisk sonar og refleksjonsseismikk. Data viste utglidninger og pockmarks flere steder i strandsonen i Sørbotn. Det ...
... Den har omfattet sammenstilling og vurdering av eksisterende data, fargeflyfotografering, geokjemisk kartlegging og forberedelse for selve ...
... i alle de undersøkte borlokalitetene. De foreliggende data gir likevel grunnlag for en innbyrdes rangering av lokalitetene, hvor BH2 ... Dypet til grunnvannsspeilet gjeør at denne type data ikke kan fremskaffes ved hjelp av konvensjonelle metoder (32mm rør og ...
... Rapporten dokumenterer datainnsamlingen, presenterer data og gir en vurdering av disse. Måledata viser i store trekk at det under ... på dypet (80 - 120 meter). Tolkningen av de geofysiske data baserer seg i det vesentlige på erfaring fra tilsvarende målinger i ...
... 0800-3416 84.147 Rapporten viser en sammenstilling av data fra N-Trøndelag som finnes i Grusregisteret ved utgangen av 1984. ...
... lokaliteter og diskutert både publiserte og upubliserte data, og rapporten tar for seg hovedtrekkene av dette. Guide til ...
... videre foretatt en vurdering av de foreliggende geokjemiske data, mulige prospekteringsmetoder og malmpotensialet i Nord-Trøndelag. ...
... Formålet med denne undersøkelsen er å skaffe noen data for i hvilken grad kornfordelingen i bekkesedimentene varierer i frak- ...
... Enkelte elementkart og faktoranalysekart for transformerte data viser flere interessante områder. Bekkesedimenter fra Nord-Trøndelag ...
... and a 1024 channels RSX-5 spectrometer was used or data acquisition. Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and ...
... Enkelte elementkart og faktoranalysekart for transformerte data viser flere interessante områder. Bekkesedimenter fra Nord-Trøndelag ...
... løsninger for leveranse og bruk av geologisk kunnskap og data. Formålet med arbeidet var å undersøke dybden ned til ...
Landsat TM-data used in the mapping of large-scale structures in coastal areas of ...
... Norway. Combined interpretation of gravity and aeromagnetic data give re- sults that contradict these earlier gravity interpretations. The ... These constraints, in combination with new petrophysical data and an alternative regional- residual gravity separation, lead to a new ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.