27 resultater
... on the diurnal variations of the magnetic field during the data processing. Central North Sea Aeromagnetic Survey 2010 (CNAS-10) data acquisition and processing ...
... Tysvær, Utsira og Vindafjord kommune med tilrettelegging av data for arealplanlegging ...
... Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated data acquisition and interpretation project established to study the ... western Norway. New aeromagnetic, gravity and petrophysical data as well as heat flow data have been acquired. All new data were compiled ...
... 0800-3416 361/A Rapporten inneholder kun tekniske data for oppboringen av uranforekomsten Øksnanuten. Det er i alt satt 3 hull ...
... bergartene på Ryfylkeheiene basert på tidligere publiserte data og en befaring utført i 1961. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med R. ...
... diamantboringer. Rapporten inneholder kart med geologiske data og beskrivelse av diamantborkjerner. Ingeniørgeologiske undersøkelser ...
... Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
Stalsberg, Knut Mauring, Eirik 0800-3416 97.028 Data fra stratigrafiske boringer, prøvepumping, seismiske undersøkelser og ... for grunnvannsutak. Kvaliteten på de refleksjonsseismiske data er bare moderat og skyldes morene- dekket i toppen som "stjeler" mye av ...
... Universitetet i Geneve er det samlet inn 35 De foreliggende data dokumenterer et betydelig potensiale for grunnvannsuttak i den aktuelle ...
... beskriver innsamling, prosessering og presentasjon av data. Vedlagt rapporten foreligger farvekart i målestokk 1:25 000 og ...
... 1650/50A Rapporten er en sammenstilling av tilgjengelige data om Mo og W-Mo forekomster mellom Flottorp og Ørsdalen. Det er spesielt ...
... Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret presenteres i tekst, i tabeller og på kart. Det er ...
... were visited and sampled in a continued effort to collect data on ilmenite occurrences in the Sokndal area (see also Schiellerup, 1996). ...
... og pukkressursene innenfor disse eiendommene, og ut fra de data som finnes, vurdere en framtidig utnyttelse av ressursene. Det meste av ...
... landet. Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etblert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... Grus- og Pukkregisteret for Rogaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... finished. This step contains pri- marily collection of raw data, such as airborne geophysical measurements, petrophysical studies, ... (2) a better understanding of the relationship between data obtained from whole rock chemistry, mineral chemistry and petrography, (3) ...
... over tid før eventuell utbygging av grunnvannsanlegg. Data fra en slik langtifd prøvepumping vil også gi grunnlag for å utarbeide ...
... over tid før eventuell utbygging av grunnvannsanlegg. Data fra en slik langtids prøvepumping vil også gi grunnlag for å utarbeide ...
... med Rogalsnd fylke har NGU skaffet til veie geologiske data, utført kartlegging og sammnestilt ewt berggrunnsgeologisk kart i ...
... bathymetry and relatively lowresolution shalloww seismic data, but the age of these mass movements has sofar been unknown.A modified ...
... av Skagerrak med multistråleekkoloddet Simrad EM 100. Desse data har NGU brukt i samarbeid med andre institusjoner i et storstilt ...
... Download  2,9 MB Testing of multispectral scanner data for prospecting of ferro-eclogite in the Førdefjord area, western Norway ...
... geology of the southwestern Barents Sea from aeromagnetic data Jan Reidar Skilbrei Page(s): 64-67 Download  1,8 MB ...
I samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2002 utført geologiske undersøkelser i Rogaland som tredje år i et 6-årig program. I den vestlige delen av Egersundfeltet opptrer en anortositt med et sterkt blått fargespill, som har et stort internasjonalt markedspotensiale som naturstein. Kartleggingen har som siktemål å kartlegge alle disse forekomstene innenfor et kjerneområde mellom Hellvik og Ogna.
... the porphyritic granodiorites. At the moment, virtually no data exist to document the assumed better mechanical property of the ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.