Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

131 resultater
... NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en ... fremstilt og knyttet til berggrunnsgeologien. Landsat TM-data anvendt innenfor geologisk strukturkartlegging. ...
... beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. I Kattmarka er det etter skredhendelsen ... I sammenligningen mellom resistivitetsdata og geotekniske data er det som oftest godt samsvar i profilene fra de to lokalitetene. Likevel ...
... of high frequency anomalies not discernible in the old NGU data sets. This is due to the use of more sensitive magnetometers, closer line ...
... 95.040 A combined interpretation of new aeromagnetic data (NAS- 4), existing offshore and onland gravity and new petrophysical data between 64°30' and 68°N is repor- ted. Data from the Nordland ...
... i humus er videre anskueliggjort ved hjelp av data- maskintegnede kotekart. Det er gjort forsøk på å trekke frem Fe-Mn ... Humusgeokjemi i Nord-Trøndelag. En videre bearbeiding av data fra Landsskogtakseringen 1960. ...
Det er i dette arbeidet gjort gravimetriske modellberegninger langs 13 profiler over kaledonske dekkebergarter fra Hamarøy i Nordland til Grong i Nord- Trøndelag. Datagrunnlaget for undersøkelsen er NGUs databaser for gravimetri og petrofysikk og geologiske kart i målestokk 1:250 000. Dekkebergartenes tykkelse over grunnfjell er beregnet.
... Oslofeltet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. ...
... og foredrag. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status pr. 1. juli 1984. ...
... A. 0800-3416 86.113 Landsat-5 Thematic Mapper (TM) data has been used to map linear structures of three areas of Trøndelag, ... structures. The aim of the project was to utilise digital TM-data through an image processing system to enhance detection and analysis of ...
... A review of the available geological and geochemical data on the Sand- døla - Nesåvatna Mo - Cu prospects, Grong District. ...
... Et sammendrag til prosjektet: Verdalsraset, dynamisk geo-data simulering og visualisering, 14. mai 1991. ...
... the 'NAS-94 Interpretation Report, Part II: Petrophysical data'. The revised report presents results from 428 magnetic susceptibility ... cover has also been measured. The masgnetic susceptibility data have been compared for different lithologies and sediment composition and ...
... cover has also been measured. The magnetic susceptibility data have compared for different lithologies and sediment composition and ...
... på 200 meter. Flyhøyde for slike målinger er 60 meter. Data er prosessert ved NGUs data-anlegg og resultatet er fremstilt i kartform. Vedlagt i rapporten er en ...
... ligger innenfor Grong Gruber sitt konsesjonsområde. Data ble presentert som kontur og profilkart i sort/hvitt. NGU ved ... fargekart av magntisk totalfelt, elektromagnet- iske data og VLF-EM data. Kart i full målestokk (1:50 000) kan bestilles fra NGU. ...
... Skilbrei, Jan Reidar 0800-3416 92.265 Geofysiske data innsamlet fra helikopter over kartbladene Grong og Andor- sjøen er tolket. Tolkning av elektromagnetiske data har påvist flere interessante EM-anomalier, som representerer gode ...
... bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... Rapporten beskriver utstyret som ble benyttet, innsamling av data, prosesser- ing og presentasjon av data. Helikoptermålinger over kartblad 1722 IV, Stiklestad ...
... 84.135 Rapporten viser en sammenstilling av eksisterende data fra Hegra forekomsten, en israndavsetning 12 km øst for Stjørdal. ...
... lineamnet map constructed from 500 meter grid bathymetric data and with maps of potential field data. Analysis of the fracture lineament map resolved a high density region in ...
... som en del av et prosjekt for innsamling av geofysiske data fra helikopter i Grongfeltet. Data skal be- nyttes til samtolking med geologi og geokjemi for å identifisere ...
... III i M711-serien). Hoveddatagrunnlaget har vært geofysiske data målt fra helikopter, dvs. magnetiske og elektromagnetiske data. I tillegg er det gjort tolkninger av gravimetri og bakkegeofysikk. I ...
... kartlegging i Grong- feltet og gir en sammenstilling av data fra oppfølgende geokjemiske under- søkelser for Mo og Cu i Sandøla- ...
... avdeling. 2. Geologiske borrapportskjemaer. 3. Skjemaer med data fra hullavviksmålingene. 4. Tekniske borrapportskjemaer. 5. Diverse ...
... i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge". Berggrunnsgeologisk koding av 159 kommuner på Østlandet og ...
... Den har omfattet sammenstilling og vurdering av eksisterende data, fargeflyfotografering, geokjemisk kartlegging og forberedelse for selve ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...
... berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et elektronisk medium (digitale data) for bl.a.å øke anvendelsen av geologisk informasjon innen komunens ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.