46 resultater
... av kvartære løsmasser basert på refleksjons- seismiske data. Det er vist eksempler på sedimenttyper og seismostratigrafi. Et område ... Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjonsseismiske data fra den nordøstlige del av Skagerrak basert på data innsamlet i 1991 ...
... Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjons- seismiske data fra den nordøstlige del av Skagerrak basert på data fra 1991 ...
... and pseudo 3D modelling program for magnetic and gravity data, and it forms a key-element in the IMP system developed over a total of 4 ... (Norway). IMP can further display geographic maps(vector data) and/or magnetic/gravity grid images together with profile-lines and ...
... IMDEPTH is also available; this program however handles grid-data for automatic scanning and calculation of magnetic basement depths. This ... Calculation of depth to magnetic basement from profile data. ...
... i mafiske intrusjoner. Regional tolkning av geofysiske data, kartblad Arendal, M 1:250 000. ...
... a PC-based database program wich can manipulate large grid data sets. GDB2: A PC database program for data ordered in a grid pattern and for profile through such grids ...
... En foreløpig tolkning av aeromagnetiske og gravimetriske data på sokkelen utenfor Troms mellom 69o30,N og 71oN presenteres. Det er ... Vestfjorden-Vanna- forkastningskomplekset. Fra gravimetriske data kan opptil 6 km mektige sedi- menter tolkes på Finnmarkplattformen. En ...
... of northern Norway and Sweden: U-Pb, Rb-Sr, and isotope data from the Rombak-Tysfjord ...
... which handles approximately 3 Mbyte of geographic vector-data (X-Y data), including the Norwegian coastline, islands, rivers, lakes, roads, ...
... with the storage and presentation of petrophysical data. IMPPET is menudriven and easy to use. IMPPET is supplied with a file-set which contain all petrophysical data at NGU from mainland Norway. (ca. 15000 observations), or alternatively ...
... 0800-3416 92.143 Geofysiske, geokjemiske og geologiske data fra Kautokeino-grønnsteinsbeltet er samtolket for å påvise favorable ... (22.000 profil-km) og gravimetriske (2500 punkt) data er sammenstilt, griddet til 100 x 100 m rutenett og overført til Erdas og ...
... Skilbrei, Jan Reidar 0800-3416 92.265 Geofysiske data innsamlet fra helikopter over kartbladene Grong og Andor- sjøen er tolket. Tolkning av elektromagnetiske data har påvist flere interessante EM-anomalier, som representerer gode ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1991 ...
... var for NGU innsamling av grunnseismiske og magnetiske data i et om- råde som strekker seg fra Arendal i nordøst til Kristiansand i ... og gir referanser til de innsamlede geologiske/geofysiske data. Maringeologisk geofysisk tokt nr. 9204 i Skagerrak 1992, toktrapport ...
... vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Kommunen har ikke oppgitt noen prioriterte ...
... vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Kommunen har ikke prioritert områder i ...
... vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Generelt er grunnvannsutnyttelsen høy i ...
... vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede foreligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i Mandal ...
... vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i ...
... bærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede foreligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i ...
... Dette innebærer ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede foreligger. Mulighetene for å dekke vannbehovet innen det ...
... vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i de ...
... bærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede foreligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i ...
... vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i to av ...
... vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, volum og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ...
... vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de ...
... vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... Loggeren (SQUIRREL 1200) er meget godt egnet for lagring av data fra kontinuerlig kjemisk overvåking. Enkel betjening og stor ... Tømming, behandling og permanent lagring av innsamlede data kan foregå v.h.a. PC knyttet direkte til loggeren eller via telefonmodem, ...
... interpretation has been made based on the geophysical data as well as petrophysical measurement. The geophysical data indicates that the Blankvatn gneiss constitutes a dome structure with the ...
... egenskaper til veg- og betongformål blir vurdert, og data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... egenskaper til veg- og betong- formål blir vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... si at alle vurderinger er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke fore- tatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... ferdig, danner databasen utgangspunkt for varig lagring av data i en fagdatabase. Rutinene omfatter inntasting, lagring på diskett og ...
... goal of locating mineralization. A comparison of geophysical data over known mines and showings has determined that mineralization is ...
... vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret presenteres i tekst, i tabeller og på kart. Det er ...
... egenskaper til veg- og betongformål blir vur- dert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.