57 resultater
... av E obs' E off og tilsynelatende resitivitet ut fra målte data med BGS-kabel. Programlisting er vedlagt. Beregningsprogram for BGS-data på HP-41CV. ...
... er et programsystem på HP-3000 datamaskin for uttegning av data fra NGUs sand- og grusdatabase i form av oversiktskart. De enkelte ... som standard tengeenhet. SGNORGE - et plotteprogram for data fra Grusregisteret. Brukerveiledning og systemdokumentasjon ...
... beskrives rutiner for manuell innlesning av geofysiske data. Her inngår også en liten database hvor informasjon om de enkelte ... for innlesning, korrigering, bearbeiding og uttegning av data fra geofysiske bakkemålinger. ...
... A. 0800-3416 86.113 Landsat-5 Thematic Mapper (TM) data has been used to map linear structures of three areas of Trøndelag, ... structures. The aim of the project was to utilise digital TM-data through an image processing system to enhance detection and analysis of ...
... gir informasjon om arbeidet fra en starter innsamling av data under feltregistrering, til data er ferdig innlagt i databasen. Eksempler på produksjon av økart og ...
... eller etter registreringsnummer, opplyse om alle registrerte data for hvert enkelt navn, korrigere - eventuelt slette - opplysninger som er registrert, opplyse om alle faste data som er lagt inn (f.eks kartbladnavn og -nr., feltnavn fra sokkelen, de ...
... og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 250 meter. Data er prosessert ved NGUs data-anlegg før uttegning som profilkurve og kotekart i målestokk 1:50 000. ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen, har NGU kartlagt og sammenstillet data vedr. grunnvannsforekomster i løs- masser. Rapporten, som bygger på data innsamlet gjennom hele perioden fra ca. 1957-85, dekker vesentlig ...
... kart. Programmet TEGNFORK benyttes for inntasting av data, og resultatet tas ut på plotter HP 7585B. En generell innføring i ...
... samt rutiner for koordinattransformasjoner og overføring av data til HP3000. Programsystem for MKK på HP9836 ...
... 86.131 Rapporten inneholder beskrivelse av hvilke data som ligger i databasen, opplysning om programmet som oppretter forbindelse ...
... til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et overslag over ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten vil ...
... til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et overslag over ...
... til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er kartlagt 28 ...
... 10 kornfordelingsanalyser, 6 fallprøve- resultater og data fra mørtelprøvestøping. Det er foretatt volumberegning av de fleste ...
... materialets egenskaper både til veg- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Hurdal har 4 ...
... 86.181 Rapporten inneholder beskrivelse av hvilke data som ligger registrert i databasen, opplysning om programmet som oppretter ...
... av et programsysten for bearbeiding av seismiske data samt v.h.a. Elma lettseismisk utstyr samt posisjonsdata fra Motorola. ...
... Enkelte elementkart og faktoranalysekart for transformerte data viser flere interessante områder. Bekkesedimenter fra Nord-Trøndelag ...
... med glidende gjennomsnitt for transformerte data og bl.a. prøvelokalitetskart. Resultatene er omtalt og tolket i selve ...
... ved hjelp av NGUs system for gridding av punkt- og profil-data, GRIDD, og system for digital bildebehandling, MINGU. Til slutt er ...
Landsat TM-data used in the mapping of large-scale structures in coastal areas of ...
... til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra regiseret er presentert i form av kart og tabeller. I Sirdal kommune ...
... til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et overslag over ...
... til vei- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et overslag over ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Folloregionen har ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Råde har ikke ...
... til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret er presentert i form av kart og tabeller. I Lyngdal kommune ...
... materialet egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... av alle interesser knyttet til disse ressursene. Data fra registeret kan presenteres i form av kart i ulike målestokker, ...
... materialets egenskaper både til vei- og betonformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 3 ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 5 ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert i ...
... vurdering av alle interesser knyttet til disse ressursene. Data fra registeret kan presenteres i form av kart i ulike målestokker, ...
... til vei- og betongformål vurdert ved visuelle metoder. Data fra registeret er presentert i form av kart og tabeller. I Audnedal ...
... av alle interesser knyttet til disse ressursene. Data fra registeret presenteres i form av kart i ulike målestokker, utskrifter ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Med unntak av Borge ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.