39 resultater
... vanligvis målestokk 1:50.000. NGUs kunnskap om norsk berggrunn er tilgjengelige som kart, databaser og publikasjoner. Berggrunnskart ... opp bildet i stor versjon. NGU kartlegger Norges berggrunn og har ansvar for den nasjonale berggrunnsdatabasen. Berggrunnskart ...

NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for Norge. Her finner du nettversjonen av denne serien samt databasen GENINO, et søkeverktøy for geologiske enheter i Norge. Geologiske kart og systematisk utforskning av berggrunnen gir kunnskap og informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger om bærekraftige bruk av landets ressurser, i forbindelse med areal- og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon.

Søk på geologiske enhenter i Norge i søket under.

 

 

 

 

Berggrunn N50 ...
Berggrunn N250 ...
... reservoar for olje, og kunnskapen om dypforvitret og porøs berggrunn er også  viktig for å sikre tuneller. - Vi trenger en ... leiraktig saprolitt, som egentlig er oppsprukket og finmalt berggrunn. Med den nye laben, som daterer leiremineraler ved bruk av ...
... fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann. I sitt arbeid skal NGU legge hovedvekt på ... NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge. Om NGU ...
... våre, og samlet reflekterer de et stort mangfold av berggrunn, løsmasser og landskapsformer dannet i ulike stadier av vår ...
... og tilhørende resultater. Etter valg av prøvemedium (berggrunn, ulike løsmassetyper osv), eller flere i parallell, kartlegges i to ... med undersøkelsen påvirker valg av prøvemedium. Berggrunn – Det opprinnelige geokjemiske prøvemedium, men kan være svært ...
... og tilhørende resultater. Etter valg av prøvemedium (berggrunn, ulike løsmassetyper osv), eller flere i parallell, kartlegges i to ... med undersøkelsen påvirker valg av prøvemedium. Berggrunn – Det opprinnelige geokjemiske prøvemedium, men kan være svært ...
Eit geologisk kart viser oss korleis berggrunn og lausmassar varierer i samansetjing. Geologien er altså ei viktig ... mangfald.  Geologisk mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer og prosessane som skapar dei. God ...
... seg i dei ulike delane av landet, kan me skildra Noregs berggrunn. Ei slik forenkla framstilling byggjer på meir detaljerte ...
... (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressursar, lausmassar og grunnvatn. Vi arbeider med ...
... fysiske, kjemiske og mineralogiske eigenskapane til landets berggrunn, lausmassar og grunnvatn. Etter som vi har halde på med dette i 156 ...
... regnskogene med høyt artsmangfold, finner vi også kalkrik berggrunn. Derfor er det også enkelt å dra konklusjonen: skal vi bevare det ... Geologisk mangfold definerer vi som variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og geologiske prosesser innen et ...
... som viser våre digitale kart og informasjon om Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser, grunnvann og mye mer. Løsningene ...
... for 4,6 milliardar år sidan, og fram til i dag. Noregs berggrunn er eit spegelbilete av ei lang historie som strekkjer seg gjennom ... sidan. Denne kunnskapen er grunnlaget for å forstå korleis berggrunn og landskap har oppstått gjennom tid - i takt med endringar i ...
... landskapet en finner mange steder i kystsonen, dominerer berggrunn med et tynt sedimentdekke samt grus, stein og blokk. Dette ... av grus, mørk rosa: grus, stein og blokk, lys rosa: berggrunn med et tynt sedimentdekke. Nye geologiske tolkninger over ...
... tre milliarder år. Dette har gitt oss unik variasjoner i berggrunn og landskap. Denne variasjonen har gitt grunnlag for bosetning i ...
... mineraljord er blant naturlige valg i innledende fase, mens berggrunn, mineraljord, vegetasjon eller vann er aktuelle i tredje fase. ...
... - saman med NGU sin omfattande kunnskap om lausmassar og berggrunn - har resultert i eit aktsemdkart som strekkjer seg over 10.000 ...
... for skolens nærområder (aktiviteter for bl.a.jordsmonn, berggrunn, gråstein og gull, vannkvalitet):  http://www.miljolare.no/ ...
... og mer oversiktlig. Tema under saksområdet Landskap er berggrunn og løsmasser og øvre marine grense i tillegg til grunnkartet fra ...
... kalles denne bergart, som egentlig er knust og forvitret berggrunn, og som lå beskyttet under de yngre bergarter mens istidene raserte ...
... mangler det mange tema i dette registreringsarbeidet. Både berggrunn, fossiler utenfor det sentrale Østlandsområdet, grotter og andre ...
... gjennom steinalderen. Me har ein rik arv i vår berggrunn og lausmassane på den. Ein arv som fortel om jordas utvikling, om ...
Både berggrunn og lausmassar viser stor variasjon i samansetjing. Denne variasjonen ...
... eller tynt eller usammenhengende moreneavsetning over berggrunn. Ikke angitt Liste med løsmassetyper (jordarter) og ...
... : Vann som fyller porer og sprekker i løsmasser og berggrunn. Grunnvannet utgjør den underjordiske delen av vannets kretsløp. ... kvikkleire. Leside : Skråning i løsmasser eller berggrunn som vender bort fra isbevegelsen. Lesider i berggrunn er ofte en ...
... Tidligere ble grunnvanns-avkjøling av berggrunn  vurdert som lite aktuelt, geologene trodde grunnvannet rant ut i ...
... Resultatet er en hel vegg med plakater om områdets berggrunn og utvikling, og hvordan istider og malstrøm har formet landskapet. ...
... natursteinsproduksjon. Naturstein er et stykke av vår berggrunn, med de styrker og svakheter det medfører. Noen steintyper kan ...
... grunnstoffene som har flest verdier over normverdi i norsk berggrunn Geologisk sett er overskridelsene av disse elementene knyttet til ...
... Et ca. 20-25 m tykt lag med oppsprukket og forvitret berggrunn (flateforvitring) er tolket under løsmassene i Riednajavre-området. ...
... på finansieringa. - Vi har god oversikt over korleis berggrunn og mineralar ser ut «oppe i dagen». Nå handlar det om å sjå ...
Det begynte med kartblad Vinje i 1958. Feltassistent Ellen Sigmond fra Universitetet i Oslo var 22 år og på sitt første feltarbeid. I dag har NGU-veteranen kartlagt store deler av fjellomådene i Sør-Norge. Hun har drevet med feltarbeid i 57 år.
... Utstrakt feltkartlegging av løsmasser og berggrunn - Kombinasjonen av flere metoder er unik. Dette gir nye ...
...   Smakebit e: Her og der lyste kremfarget berggrunn mot oss – kanskje det var saltet helt opp i dagen? Eller var det ...
... med eksisterende radonmålinger innomhus, og kunnskap om berggrunn og løsmasser, er det mulig å sammenstille aktsomhetskart for radon, ...
... er gravimeteret, et instrument som måler tyngdekraften fra berggrunn og løsmasser. Gravimeteret inne i flykroppen. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.