10 resultater
... er Norges sentrale institusjon for kartlegging av berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs hovedkontor ligger i ...
Geologisk mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer og prosessane som skapar dei. Det ...
... som ikke er ulik de norske;  oppsprukket krystallinsk berggrunn, med lite lagret vann. Det var her NGU kunne bidra med geologisk ...
... på finansieringa. - Vi har god oversikt over korleis berggrunn og mineralar ser ut «oppe i dagen». Nå handlar det om å sjå ...
... av isbreer er treffsikkerheten også god. I områder med berggrunn og i rasgroper er treffsikkerheten lav. I disse områdene er det ...
... til en betydelig hardere bergart, som sannsynligvis er berggrunn. Bilde fra video av de myke muddersedimenter ved ...
... utfordringer med å forutse og håndtere sprø og forvitret berggrunn. Vi kan nå forklare at slike dypforvitringssoner på strandflaten ...
Fundamentet til den berggrunn og storskala landskap som vi ser i dag ble lagt under den kaledonske ...
... Norge og østkysten av USA. Omtrent to tredjedeler av Norges berggrunn omfattes av fjellkjeden, som også strekker seg inn i Sverige. ...
... Terrengformene kan vera danna ved erosjon og modifisering av berggrunn eller sediment i det opphavlege landskapet, eller ved avsetjing av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.