Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

267 resultater
... NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for ... av berggrunnskart for Norge - med og uten Svalbard. Berggrunn Berggrunn ...
... vanligvis målestokk 1:50.000. NGUs kunnskap om norsk berggrunn er tilgjengelige som kart, databaser og publikasjoner. Berggrunnskart ...

NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt laget en egen trykt kartserie med berggrunnskart for Norge. Her finner du nettversjonen av denne serien samt databasen GENINO, et søkeverktøy for geologiske enheter i Norge. Geologiske kart og systematisk utforskning av berggrunnen gir kunnskap og informasjon som er nødvendig for å kunne ta beslutninger om bærekraftige bruk av landets ressurser, i forbindelse med areal- og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon.

I ny utgave av berggrunnskartene inngår nå symbolisering for hovedbergart, tektonisk hovedinndeling og dannelsesalder.
Tips: Om du ikke ser den nye inndelingen (detaljert, regional, nasjonal) under temakart, så last siden på nytt (refresh) evt tøm nettleser-historikken.

Søk på geologiske enhenter i Norge i søket under.

... gneiser som ble dannet for 1100-900 millioner år siden. Berggrunn med ressurser Berggrunn med ressurser ...
... tema jordarter. - NGU, 1990 Hva er forskjellen på berggrunn og løsmasser?   Forskjellen på berggrunn og løsmasser Forskjellen på berggrunn og løsmasser ...
... er nå tilgjengelig i en WMS-tjeneste. Ny karttjeneste: Berggrunn N50 Ny karttjeneste: Berggrunn N50 ...
... lett å se at en del planter trives best når det er kalkrik berggrunn. Dersom det er mye skifer i berggrunnen forvitrer den lett og gir ... vegetasjonen. Hva er sammenhengen mellom vegetasjon, berggrunn og jordsmonn? Er det bare det at berggrunnen forvitrer som gir ...
... (NGU) gransker nå 2,5 til 2 milliarder år gammel berggrunn. Skjult i berggrunnen 700 millioner års historie ligger ... grunnlag for liv? Til bunns i 2,5 milliarder år gammel berggrunn Til bunns i 2,5 milliarder år gammel berggrunn ...
... en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal kom- mune, og da med hovedvekt på sentrumsnære områder i ... Kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser og berggrunn i Alvdal ...
... utnyttelse av slikt grunn- vann. Grunnvann i krystallin berggrunn. Sluttrapport av forprosjektet. ...
Berggrunn N50 (1:50.000) ...
Kartutsnitt fra berggrunn serien 1:1.350.000
Berggrunn N1350 (1:1.350.000) ...
Berggrunn N250 (1:250.000) ...
... På toppen av ryggen filmet vi noen partier med eksponert berggrunn (Figur 3), punkt "B" på videolinjen. Berggrunnen med den lagdelte ... vanndyp ("B" på videolinjen). Bunnen består av utstikkende berggrunn. En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg på ...
... I NiN defineres den lokale, komplekse miljøvariabelen «Berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning» (BK) i fem trinn: Normal, ... grunnkart før videre beslutninger tas. Berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning: Metode for å etablere nasjonale ...
... drivverdige forekomster på Ringvassøya. Oversikt over berggrunn og vurdering av mineraliseringer på Ringvassøya. ...
... indikasjoner på 5 km dyp til sterkere magnetisert berggrunn. Undersøkelse av gabbrobergarten i Jotunheimområdet tyder på at ... og deres avgrensning mot dypereliggende magnetisert berggrunn. ...
... informasjon om kvartære avsetninger, bunnsedimenter, berggrunn og batymetri, sammenstilt i målestokk 1:1 million (A3-format). ... Skagerrak. Atlas over kvartære avleiringer, bunnsedimenter, berggrunn og batymetri i norsk sektor av Skagerrak ...
Rombakvinduet inneholder en kompleks suprakrustalserie med ultramafiske (komatiittiske), mafiske, intermediære og felsiske vulkanske bergarter, pelittiske sedimenter, gråvakker, samt mindre mengder kalker og kvartsitter. Suprakrustalene intruderes av granittoide (1700-1800 mill. år) og gabbroide bergarter. Metamorfosegraden er gjennomgående nedre amfibolittfacies, med retrogradering til grønnskifer-facies i tilknytning til skjærsoner som har virket som kanaler for H20-Co2-holdige løsninger.
... Registrering av naturlig radioaktivitet fra løsmasser og berggrunn, Bardu kommune, Troms ...
... og utgitt i NOU nr. 18 A og nr. 18 B 1978 Utredning om berggrunn, kvartærgeologi, malmer og mineralske råstoffer i et mandatområde ...
... Når det gjelder sammenhengen mellom vegetasjon og berggrunn er ikke denne så veldig utpreget i Trondheim.  Dette skyldes at ... som er relativt næringsfattige (lite kalk). Hvilken berggrunn finner vi i Trondheim? Og hvilken sammenheng er det mellom berggrunn ...
... reservoar for olje, og kunnskapen om dypforvitret og porøs berggrunn er også  viktig for å sikre tuneller. - Vi trenger en ... leiraktig saprolitt, som egentlig er oppsprukket og finmalt berggrunn. Med den nye laben, som daterer leiremineraler ved bruk av ...
... elektriske ledningsevnen til å kartlegge geologien, både berggrunn og løsmasser. Elektriske metoder ...
... NGU prioriterer større byområder i kartleggingen av norsk berggrunn og vi er nå i gang med å kartlegge Kristiansund, og naboøyene Frei ... NGU prioriterer større byområder i kartleggingen av norsk berggrunn. Kartlegger Kristiansund ...
... til endringer.  Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det ...
... til NGUs nasjonale geologiske kart! Kartene viser Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser og grunnvann. Du kan søke ...
... en fjellkjede med magmatiske bergarter. Er deler av annen berggrunn "dyttet" opp? Hvorfor finnes det fossiler i Andesfjellene? ...
... borehull, og omfatter mellom 2 og 2,5 milliarder år gammel berggrunn. Boringene i Russland ble gjennomført i 2007, i regi av det ... sier Smelror.  Kan gi nye svar om norsk berggrunn Kjerneprøvene fra Far Deep-prosjektet er en viktig ressurs for ...
... her. Dersom boringen også avdekker soner med forvitret berggrunn, vil det være av betydelig interesse for oljeselskapene, sier ... ved Universitetet i Bergen snakket en stund om at opphetet berggrunn kunne bidra med varme til byen. - Finner vi høye temperaturer ...
... er Norges sentrale institusjon for kartlegging av berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs hovedkontor ligger i ...
... våre, og samlet reflekterer de et stort mangfold av berggrunn, løsmasser og landskapsformer dannet i ulike stadier av vår ...
... Grunnvann kan inneholde oppløste stoffer fra løsmasser og berggrunn, fra inntrenging av sjøvann, og uønskete komponenter og ...
... tre årene skal det gjennomføres en grov kartlegging av berggrunn og mineralforekomster i et område på størrelse med halve Norge. ...
... oss omhandler interaksjonen mellom grunnvann, løsmasser og berggrunn: koblingen mellom strømning og geokjemi i akviferer, samt hvordan ...
... og tilhørende resultater. Etter valg av prøvemedium (berggrunn, ulike løsmassetyper osv), eller flere i parallell, kartlegges i to ... med undersøkelsen påvirker valg av prøvemedium. Berggrunn – Det opprinnelige geokjemiske prøvemedium, men kan være svært ...
... og tilhørende resultater. Etter valg av prøvemedium (berggrunn, ulike løsmassetyper osv), eller flere i parallell, kartlegges i to ... med undersøkelsen påvirker valg av prøvemedium. Berggrunn – Det opprinnelige geokjemiske prøvemedium, men kan være svært ...
Eit geologisk kart viser oss korleis berggrunn og lausmassar varierer i samansetjing. Geologien er altså ei viktig ... mangfald.  Geologisk mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer og prosessane som skapar dei. God ...
... seg i dei ulike delane av landet, kan me skildra Noregs berggrunn. Ei slik forenkla framstilling byggjer på meir detaljerte ...
... elektrisk sondering er utført for å fastlegge dyp til berggrunn der overdekket består av et tykt leirlag. Undersøkelsene er utført ... gir en god indikasjon på sjiktene i løsmassen og dyp til berggrunn. Grunnundersøkelser ved hjelp av Schlumberger vertikal elektrisk ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.