Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

826 resultater
  Utsnitt av plakaten Norske bergarter. Klikk på bildet for å få opp hele plakaten i PDF-format.  Norske bergarter - brosjyre i ISSUU Norske bergarter - brosjyre i ...
... i Lofoten blant de yngste eller eldste i landet? Bergarter i Lofoten Bergarter i Lofoten ...
... er en ufarlig bergart med tanke på radon. "Farlige" bergarter er gjerne granitter og Alunskifer. Alunskifer har høyest radonfare, ... av granitt/ryolitt og monzonitt/latitt. Ligger det andre bergarter/masser over bergarter med radon, vil dette vanligvis hindre ...
... det handler også om mer: Gull og kobber. Blant eldgamle bergarter i Finnmark Blant eldgamle bergarter i Finnmark ...
... store kompetanse til yngre kolleger. Også når det gjelder bergarter er det de eldste som er mest interessante. I Vesterålen er de rundt ... han startet kartlegging i Vesterålen. Skattejakt i gamle bergarter Skattejakt i gamle bergarter ...
Hva er den vanligste bergarten i Norge?
... og strukturene i eklogittene, og relasjonene til omliggende bergarter, kan vi forstå mer om hva som skjedde i dypet under ... mikroskopet Granat opptrer som ferdskriver til bergarter; korngrensene mot de omgivende mineralene og inneslutningene inne ...
... tunge eklogitt-amfibolittiske og granat-amfibolittiske bergarter (sp.v. 3.2-3.6) i Sunnfjord kan tenkes anvendt til formål hvor det ... gir en generell oversikt over enkelte forekomster av slike bergarter ved Førdefjorden og Dalsfjorden. Egenvekt i forhold til bergartstype ...
... Betegnelsen omfatter tidsregning og aldersbestemmelse av bergarter, fossiler og sedimenter. NGU bruker verktøyet aktivt i både ... - Alderen hjelper oss å forstå hvordan ulike bergarter er relatert til hverandre og hvilke geologiske prosesser de har vært ...
... undersøkelser bør utføres. Rutil i eklogittiske bergarter i Sunnfjord. ...
Aldersbestemmelser på mineraler og bergarter benytter seg av ulike radioaktive grunnstoff som finnes naturlig i ... er zircon, som finnes som små korn i mange typer bergarter. Når zircon dannes inneholder det en god del uran, men ikke bly; ... en alder. Du kan lese mer om aldersbestemmelser av bergarter i en artikkel vi nylig publiserte på forskning.no .  Jeg ...
Jeg lurer på hvilken bergart berggrunnen i Sandefjord består av, nærmere bestemt Østre Kamfjord? Og vet man når den ble dannet?
... i Norge finnes her. Forhåpentligvis finner vi enda eldre bergarter i dette området i fremtiden, legger de til. Sør for ... er målt til ca 4,6 millarder år. Å finne stadig eldre bergarter gir oss ny kunnskap om hvordan Jorda har utviklet seg fra dannelse ...
... - I utgangspunktet kan vi allerede i dag skille mellom bergarter ved bruk av mulitspektrale og hyperspektrale bilder fra for eksempel ...
... området kan ligge vel til rette for pukkverk. Basiske bergarter ved Berger i Feiring. ...
... Olerud, Svein 0800-3416 89.121 Ultramafiske bergarter i Hornindal og Nordfjordeid området ble undersøkt etter initiativ ... annen bruk av området. Undersøkelse av ultramafiske bergarter i Heggjadal, Eid. ...
... Stig 0800-3416 1625/4 Fire kropper av ultrabasiske bergarter i Velfjord er undersøkt. Tre av kroppene er befart i korthet. Den ... anbefales her. Undersøkelse av ultrabasiske bergarter i Velfjord, Nordland. ...
... (1.8-1.9 mill. år) vulkanske og sedimentære bergarter i Rombak-Skjomen området (Rombakvinduet) har betydelige likhetstrekk med tilsvarende bergarter i Lycksele-Storuman området (Guldlinjen) i Nord-Sverige hvor det i ...
... videre boringer lengst vest i konsesjonsområdet. Bergarter i pukkverket Lysit AS, Hellvik, Eigersund ...
... 85.047 Undersøkelsen går ut på å vurdere hvorvidt bergarter kan nyttes som kontrollprøver ved den vanlige geokjemiske bekkesedimentanalyse. 12 bergarter og 2 bekkesedimentprøver er ekstrahert med 7N HN03 etter ... sammenstilt og statiske beregninger er foretatt. Bruk av bergarter som kontrollprøver ved geokjemisk analyse ...
... analyser av prøver fra tungmineralvasking og bergarter, mikroskopering av tynnslip av bergarter og statistikk av måledata (kalium) og analyser (tungmineraler). Geologisk kartlegging og økonomisk vurdering av bergarter og mineraler. ...
... av kart som statistisk anslår de vannførende egenskapene i bergarter i østlandsområdet. Dette kan brukes som verktøy ved planlegging av ... beskriver den generelle vanngiverevnen til bergarter innenfor fylkene Hedmark, Oppland, Telemark, Buskerud, Vestfold, ...
... beskriver et program for å beregne hovedbestanddeler i bergarter på grunnlag av kvantometerdata. Ved hjelp av innleste ... BARTAN - EDB-prgram for beregning av hovedbestanddeler i bergarter fra kvantometerdata. ...
... seismiske hastigheter og naturlig gammastråling i norske bergarter. Dette er gjort ved å gå gjennom data fra ca 90 borehull som er ...
... -76 opp en innledende under- søkelse av kalifeltspatrike bergarter ved Gåslandsvann, Bø i Vesterålen. Man valgte i første omgang å ...
... bruk av piggfrie dekk. Tradisjonelt har det vært benyttet bergarter med gode abrasive egenskaper for å tåle slitasjen ved bruk av ... og i forhold til bergartenes mineralsammensetning. Bergarter med høye PSV-verdier er generelt karakterisert ved at de inneholder ...
... Korrelasjonskartlegging av grunnfjell og kaledonske bergarter i Barduområdet, Troms. ...
... Vollen i Asker. Oppdraget gjaldt undersøkelse av Nærøyas bergarter for utnyttelse som byg- ningsstein. Berggrunnen på Nærøy er ... Nærøy som byg- ningsstein. Geologisk undersøkelse av bergarter for bygningsstein, Nærøy, Nord-Trøndelag fylke. ...
... varianter. Borkaksprøvetaking av apatitt-førende bergarter i Misværdal pyroksenittmassiv, Bodø kommune, Nordland ...
... (øverst) med dets såle av kataklastisk sterkt deformerte bergarter (blastomylonitter), skiferavdelingen med overveiende fyllitt og ... i virkeligheten er sterkt deformerte dekke-bergarter. Jotundekket blir delt i to store enheter. I den undre opptrer ... opprinnelse. I den øvre enhet er det fortrinnsvis gabbroide bergarter (basiske granulitter) og anorthosittiske bergarter med endel ...
... bekkesediment- og bekkemoseundersøkelser av området med bergarter tilknyttet fjellkjederanden på kartblad Mållejus 1833 IV. Geokjemiske undersøkelser av bergarter tilknyttet fjellkjederanden på kartblad Mållejus, Troms og Finnmark ...
... seismiske hastigheter og naturlig gammastråling i norske bergarter. Dette er gjort ved å gå gjennom data fra ca. 200 borehull som er ... etter bergartstype, sedimentære, metamorfe og magmatiske bergarter. Data er presentert som gjennomsnittsverdier med standardavvik. ...
... hull. Hyperitten er hyppig oppdelt av soner med omdannede bergarter. Sprøhet og flisighetsundersøkelser viser at de omdan- nede bergarter egner seg til vegformål. I forekomst 5 er et hull påsatt. Fore- ...
... under transport og avsetning. Forvitringen av bisiskie bergarter er tydelig mye større enn forvitringen av sure bergarter. En kan videre konkludere med at bekkesedimentene har gjennomgått en ...
... av forkastningsmønster og utbredelse av sedimentære bergarter påvist under en rekognoserende undersøkelse i 1998. Undersøkelsene ... interessante resultater i og med at lagdelte sedimentære bergarter med en mektighet på flere hundre meter ble funnet i Ternholmfjorden ...
... 0800-3416 92.234 Rutilforekomster og rutilholdige bergarter opptrer i form av (1) rutilførende eklogittiske bergarter i gneisregionen på Vestlandet mellom Nordhordland og Nord-Møre og ...
... med syenitter, feltspatporfyrer og finkornete peralkaline bergarter gjennomsetter larvikittene på Tjøme. De peralkaline bergartene har ... Tjøme - et område med sterkt differensierte peralkaline bergarter, Oslofeltet. ...
... Det er fremkommet indikasjoner på 11 km tykkelse for disse bergarter. Det er også fremkommet indikasjoner på 5 km dyp til sterkere ... har en utstrekning ned til 3,5 km dyp. Svakt magnetiserte bergarter i Vestlandsområdet og deres avgrensning mot dypereliggende ...
Nilsson, Lars P. 0800-3416 1650/33A Ultramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert på hovedelementer og utvalgte ... disseminasjon av kromitt i alle de ultramafiske bergarter er gitt bred omtale. Aksessoriske sulfidmineraler er undersøkt ved ...
Nilsson, Lars P. 0800-3416 1650/31A Ultramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert på hovedelementer og utvalgte ... ikke observert under befaringen på øya. De mikroskoperte bergarter viste alle i varierende grad sekundær omvandling av olivin og ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.