Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

120 resultater
... Brukerbeskrivelse for databasen URANAL. Database for uran-prøver. ...
U-Pb metoden bygger på to nedbrytingsprosesser av uran. Isotop 238 U brytes ned til 206 Pb (halveringstid 4468 millioner ... måle disse U- og Pb- isotopene i et mineral som inneholder uran, er det mulig å regne seg tilbake til når mineralet ble dannet. Metoden ...
Anriket (oppkonsentrert) uran er det eneste brenselet som i dag brukes ved kjernekraftproduksjon, til ... Jordskorpa inneholder i gjennomsnitt 3-4 gram uran per tonn bergart. Uran inngår i mange bergarter, men det er vanligst å finne konsentrasjoner ...
... 1729/15 Sommeren 1981 ble geokjemiske anomalier på uran i bekkesedimenter på ti 1:50 000 kart i fjellkjederanden i Syd-Norge ... og 183 ppm U. Oppfølging av bekkesedimentanomalier på uran i fjellkjederanden ...
Nilsen, Rolf 0800-3416 1796 Innhold av uran og thorium er bestemt i prøver av grunnvann fra Tuftestollen ved Ulefoss. ... kontrollprøve utenfor i Norsjøen, 100 meter mot Febakke. Uran-konsentrasjonen i vannet i stollen er stort sett konstant, 60-90 ppb mot ...
... 1416/18 Oppfølging av bekkesedimentanomalier på uran i Vest-Finnmark og Troms. ...
... helsefaren fra radon i inneluft. Kartlegging av thorium, uran og kalium fra helikopter ved Ulefoss, Nome kommune ...
... bergart eller et sediment. Om man skal datere en bergart med uran/ bly-, argon/argon eller kalium/argon-metoden må man f.eks finne mineraler med hhv uran eller kalium. Det kan da være aktuelt med mineralseparasjon for å få ut ...
... nyttig å måle spektrometri der innholdet av Kalium (%), Uran (ppm) og Thorium (ppm) måles direkte i borehullet. Dette er nyttig ved ... å måle på denne måten kan en beregne innholdet av K (%), Uran (ppm) og Thorium (ppm) i bergarten en måler over. NGU har målt ...
... Den dannes ved nedbryting av det radioaktive grunnstoffet uran, et grunnstoff som forekommer naturlig i fjell og løsmasser. Uran har forskjellige isotoper, hvor det er U-238 som lager radongass, og har ...
... bør du be om dokumentasjon på at innholdet av radium og uran i massene du får tilkjørt under eller rundt huset ditt er lavt. Mye radium og uran i disse massene kan føre til høy konsentrasjon av radon inne. ... i tilkjørte masser. Pukk med innhold av radium og uran danner radongass. Pukk og andre tilkjørte masser som legges under ...
Når uran brytes ned i jordskorpa, dannes den usynlige og radioaktive radongassen. ... er så høye.  Det sorte i denne steinen er det uran-førende mineralet uraninitt, fra Vegårdshei. Foto: Rune Selbekk, ... at det ikke er mulig å sette likhetstrekk mellom uran i berggrunnen og radon i hus. For eksempel kan visse typer løsmasser ...
... 1729/5 Radiometrisk oppfølging av geokjemiske uran-anomalier på kartbladet Cåkkaras'sa 1934 I ga negativt resultat for ... Anomaliene antas å skrive seg utelukkende fra uran oppkonsentrert i humus. Videre uranprospektering i området anbefales ...
... peg- matitter, Einerkilen, har det vert forsøksdrift på uran. Det er kalkulert med at forekomsten inneholder 2,5 tonn uran. Radiometriske bilmålinger i Setesdalsområdet. ...
... eller til smale soner i gneisene. I pegmatittene opptrer uran så uregelmessig at det er vanskelig å danne seg et bilde av hvilke ... er uranmineraliseringen også uregelmessig. det synes som om uran blir anriket i basiske gneistyper som amfibolitt og dioritt, og da i smale ...
... Vestlandet er. Gule og røde felter viser høye verdier av uran, blått betyr svært lave verdier. Klikk på bildet for stor versjon. ... også målinger av naturlig radioaktiv stråling fra uran i berggrunnen, fastslår lagleder og geofysiker Odleiv Olesen ved Norges ...
... Feltet ble befart og prøvetatt for å undersøke uran-, molybden- og vanadiuminnholdet i alunskiferhornfelsene, samt for å ... de ca. 40 øverste metrene av alunskiferen har de høyeste uran-, molybden- og vanadiumgehalter. Resultatene viser imidlertid at analysene ...
... Gjøvik, Dokka og Bruflat ble geokjemiske anomalier på uran fulgt opp. Bekkesedimentanomaliene på uran kan tilbakeføres til alunskifre nær prøve- takingsstedet. ...
... Undersøke materialer NGU kartlegger forekomster av uran i berggrunnen i Norge. Radon dannes ved nedbrytning av uran. Gjennom prosjektet med radonfrie byggeråstoff, er institusjonen selv ...
... Alunskifer inneholder tungmetaller, men også mye uran. Uran i høye konsentrasjoner i drikkevann kan i seg selv være giftig, men uran ...
... av de mest brukte radioaktive grunnstoffene er uran, som brytes ned til bly. Dersom man starter med en gitt mengde uran, vil halvparten av dette uranet være brutt ned til bly i løpet av 4,5 ...
URAN: Her er kartet over punktmålingene. De viser store variasjoner i naturlig ... såkalte Løvstakken-granitten. Her har vi blant annet målt uran. Uran danner radongass og flere steder var urankonsentrasjonen høy, forteller ...
... eksisterande bustader, og når dei planlegg nybygging. Uran i bakken Ved hjelp av fly og helikopter har NGU gjort omfattande målingar av naturleg bakgrunnstråling frå uran i bakken. Statens strålevern har stilt til rådvelde resultat frå ...
... som skaper bekymring. Radon er et datterelement av både uran og thorium, og det er radonvarianten som stammer fra uran som er mest problematisk. Denne gassen lever relativt lenge, og kan sive ...
... 222) er en gass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet uran (U238). Uran er radioaktivt og brytes ned veldig sakte, med en halveringstid på 4 ...
... med Statens Strålevern. Kilden til radon er grunnstoffet uran som forekommer naturlig i norske bergarter og løsmasser. Ved å kartlegge og undersøke innholdet av uran i grunnen vil det gi en indikasjon på den potensielle radonfaren for et ...
... fra de utsprengte prøver viser meget høye verdier på uran (opptil 5 %), mens prøvene fra Pack-sack-boringene viser gehalter i ... over 2-3 m. Mineraliseringen er knyttet til sprekkesone, med uran som det eneste påviste økonomiske interessante element. Undersøkelsene ...
... ICP/MS (NGU-Lab) 2005.031 Bulk analyser av thorium og uran i bergarter nedsmeltet med litiumtetraborat er en metode som kan tilbys ... er henholdsvis 0.07 og 0.2 ugg-1, for thorium og uran. Metoden er utarbeidet med et fleksibelt valg av indrestandard (IS) som ...
... 150 Bq/kg. Den opprinnelige kilden for radon og radium er uran, som opptrer naturlig i berggrunnen med ulike konsentrasjoner. Spesielle ... og enkelte granitter, har ofte et høyt innhold av uran. Uran kan bestemmes ved kjemisk analyse (Watson 2013) og en urankonsentrasjon ...
... er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium, som i sin tur ...
... er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium, som i sin tur ...
... yttrium (Y) og scandium (Sc). Også energimetallene uran (U) og thorium (Th) tilhører gruppen av HFSE. Både grunnstoffer som ... thoritt (thr) som også kan inneholde en betydelig andel uran. Før de store forekomstene av monazitt-sand i Brasil og andre steder i ...
... til Plan og bygningsloven, og til Folkehelseloven. Uran er syndebukken Grunnstoffet uran er kilden til radon. Berggrunnen og løsmassene under bygget avgjør hvor ...
Nye radonkart til venstre viser langt mer radonfare i Trøndelag.
... det står mer om på ngu.no. Radon er et datterprodukt av uran i berggrunn og løsmasser, som NGU kartlegger med fly og helikopter. Sverige og Finland har hatt nærmest komplette målinger av uran en stund. I Norge er aktsomhetskartet for radon basert på ...
... til massespektrometeret hvor vi måler mengden av uran og bly i kornet. Slik kan vi lese alderen. FINNERNE: ... slike zirconkorn er. Dette skyldes at zircon inneholder noe uran. Uran er radioaktivt, og brytes ned til bly med konstant hastighet. ...
... Resultatene gir en viss korrelasjon mellom radon og uran i jordprøvene, som i tillegg er analysert på Cu, Mo, Pb og Zn. ...
... på over 700 m og en tykkelse på 2-4 m. Mineraliseringen av uran og thorium er imidlertid meget uregelmessig langs denne sonen. ...
... framkommer noen områder med forhøyet aktivitet på uran, sett ut fra bakgrunnsnivået som i dette området er høyere enn vanlig. ...
... og målingene har gitt en viss korrelasjon mellom radon og uran i jordsmonn. Jordprøvene er i tillegg analysert på Cu, Mo, Pb og Zn. ...
... er områdene med alunskifer. Høyeste analyseresultat på uran og thorium er henholdsvis 182 ppm og 32 ppm. Undersøkelsene er et ledd i ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.