56 resultater
... mulige utløsningsområder og skraverte felter viser hvor steinsprang kan havne. KARTLEGGING: Forsker Kari Sletten på feltarbeid i Bergen for å granske faren for steinsprang. Mens de eksisterende oversiktskartene for snø- og steinsprang ...
Begrepene steinsprang og steinskred benyttes ofte om hverandre. Den nasjonale skredfarekartleggingsplanen fra NVE definerer at steinsprang består av små enkelt blokker (få til hundre kubikkmeter), som ... (generelt helningsvinkel større enn 40 grader) (se bilde av steinsprang i Fortunadalen), og blokkene beveger seg nedover skråningen ...
... Befaring til eiendommen Råen, Flak (263/4) for å vurdere steinsprang fra Geit- berget. Risiko for steinsprang er vudert som små for de vestlige deler av Geitberget. I ...
... 2010.007 Aktsomhetskart for jordskred og steinsprang er utarbeid for Askøy kommune. Arbeidet er utført som ... at NGU utarbeider aktsomhetskart med nasjonal dekning. For steinsprang er det benyttet samme formelverk og metodikk som ved utarbeidelsen av det nasjonalt dekkende datasettet ’Aktsomhetskart for steinsprang’ som nå er tilgjengelig på www.skrednett.no. For Askøy er det ...
... samlet oversikt over faresonene ved jordskred, snøskred og steinsprang i Vestfjorddalen, som løper øst-vest gjennom Rjukan by. ... i det trange dalføret ligger i faresonene for jordskred, steinsprang og snøskred. Rjukan-bebyggelse i fare ved nye skred ...
... for å avdekke hvor det er bratt nok til at jordskred eller steinsprang kan løses ut. Så befarer vi alle områder som er brattere enn ... fra 12 kvadratkilometer i bydelen Fana, viser at steinsprang utgjør den største trusselen mot bebyggelsen, mens jordskred ...
OVERHENG: Steinsprang kan utgjøre en trussel mot en del bebyggelse i Bergen. Her er ... at mange områder kan ligge utsatt til for skred. Steinsprang utgjør oftest den største trusselen mot bebyggelsen, men ... fortsetter NGU grovkartleggingen av faren for jordskred og steinsprang i Bergen. Sterkere fokus på skredsikring Sterkere fokus på ...
... typer skred. NGU jobber med forskning og kartlegging av steinsprang og jord-og flomskredprosesser i bratt terreng. Skred i bratt ...
... men egner seg også for mindre lokale analyser av steinsprang og steinskred. Strukturelle og kinematiske analyser ...
... deler av boligfeltet. Skredmassene er bygd opp av gjentatte steinsprang, snøskred og løsmasseskred. Disse prosessene som tok til rett ... år. Den nordlige delen av boligfeltet er mest utsatt for steinsprang, mens snø- og løsmasseskred representerer den største risikoen i ...
... den sammenheng har Storsteinen blitt undersøkt. Vanlig steinsprang Mandag 18. oktober løsnet det flere steinblokker fra fjellet. - Dette var steinsprang og er svært vanlig. Det kan ikke sammenlignes med fjellskred, som ...
... og få mindre steinblokker til å løsne enkeltvis som steinsprang. Dette er vanlig gjennom hele året, men fordi årsakene til steinsprang er flere, er det vanskelig å forutse når de kommer. Dersom mellom ...
... skrapt bort jord, fylt igjen skredløp og sprengt bort steinsprang. Dermed er terrenget svært forandret, og vi er nødt til å drive ... med folk som husket jordskred i bekkefar eller gamle steinsprang. For eksempel fikk vi historien om det store jordskredet som ...
... emneord: Skredfare ; Jordskred ; Snøskred ; Fjellskred ; Steinsprang ;Løsmassekartlegging ; Beredskap ; Skredsikring ; Overvåking ...
... Her har det mange ganger gjennom historien gått store steinsprang, blokker av berget ligger ute på de flate jordene langs den ... skredtyper som snøskred, sørpeskred, flomskred, jordskred, steinsprang og steinskred. Kvikkleireskred og fjellskred blir kartlagt i egne ...
... geologer fra begge institusjonene. ​ Steinsprang og jordskred   - Dette er et aktivt skredområde, som ... ønsker å få et nært kjennskap til. Her går det stadige steinsprang og jordskred, og vi ønsker å vite når og hvor de skjer, vi vil ...
... (NGI) og i de mange konsulentselskapene i landet. Om det er steinsprang, fjellskred, kvikkleireras, jordras eller snøskred  er det ... for å velge beste trasé, sikre veistrekningen mot steinsprang, bygge tunneler og mye, mye mer. Og man må finne det som veier ...
... som bør prioriteres for nykartlegging. For jordskred, steinsprang og snøskred er det utarbeidet prioriteringslister på ...
... Temaene varierer fra flom til jord-, snø- og fjellskred, steinsprang og jordskjelv. Blant annet blir det vist ny skredforskning fra ...
... ressurser; det handler også om fare og risiko knyttet til steinsprang, radon, jordskred, kvikkleire, fjellskred og jordskjelv. ...
... bevegelsesmålinger av ustabile fjellpartier og områder med steinsprang. Ved hjelp av 3D-modellen (punktsky) utfører NGU analyser på ... Bruk av laserdata for å estimere korrekt volum av steinsprang  (Figur: T. Oppikofer, NGU). Flytskjema med oversikt ...
... som er ferske og aktive - og de fant flere spor etter steinsprang, snøskred, flomskred og jordskred. I tillegg til NGUs kartlegging av jord-, flom- og snøskred og steinsprang, har NVE bidratt med vurderinger av faren for snøskred. Alle ...
... Temaene for dagen er flom, jord-og flomskred, snøskred, steinsprang, fjellskred, jordskjelv og klimarelatert geofareforskning. ...
... øya. Skredmasser er utbredt på Leka og aktivitet i form av steinsprang er vanlig. Ingen av avsetningene virker å ligge nær bebyggelse, ...
... preget av skredløp ned mot bebyggelse, og avsetninger etter steinsprang, snøskred, jordskred og flomskred ligger i nærheten av boliger ...
... avsatt andre typer løsmasser, for eksempel steinblokker fra steinsprang. Det er mange faktorer som kan bidra til at løsmassene i en ... snøsmelting. Jordskred kan imidlertid også utløses ved at steinsprang eller steinskred løsner oppe i fjellet, treffer et vannmettet ...
... BRATT: Store steinblokker vitner om steinsprang og fjellskred. Også snøskred drar med seg stein og jord som ... grus og finstoff. Store steinblokker i utmarka vitner om steinsprang og fjellskred fra dalsidene. Også snøskred drar med seg stein og ...
... store steinblokkene i fjellsida. Det kan muligens være et steinsprang fra fjelltoppen, i tilfelle sier det noe om faren for nye steinsprang og hvor langt ned mot bebyggelsen de kan gå. - Alternativet ...
... har i 2009 utvikla eit nytt, landsdekkande aktsemdkart for steinsprang. Om kort tid kjem eit tilsvarande landsdekkande kart for snøskred. ...
... serie tilsvarende landsdekkende kart for andre skredtyper: Steinsprang, jordskred og flomskred. Prosjektet er et samarbeid mellom NGU, ...
... kartproduktet i serien av aktsomhetskart. Aktsomhetskart for Steinsprang ble publisert på skrednett.no i 2009. Helt nye aktsomhetskart for ...
... er tidligere utarbeidet tilsvarende kart for snøskred og steinsprang, som vises i andre kart. Riktig detaljeringsgrad vises når kartene ...
... Liatin­den i Lurøy måtte for eksempel oppgis etter steinsprang som fulgte skjelvet. Rystelsene som pågikk i flere minutter, ... har. Fortsatt mange jordskjelv Flere steinsprang fra Liatinden ved Aldrasundet i Lurøy kommune medførte at ...
... det presentert tilsvarende aktsomhetskart for snøskred og steinsprang. Tweet !function(d,s,id){var ...
... livet Her handler det både om snøskred, leirras, steinsprang og fjellskred, alle vanlige og brutale norske naturhendelser som ...
... en voldsom evne til forvandling - gjennom fosser, isbreer, steinsprang, snøras, fjellskred og flodbølger. - Geirangerfjorden og ...
... arbeide i dette terrenget, det er mye løst fjell, stadige steinsprang, og i tillegg snø og stor usikkerhet om snøskred, sier han. ...
... i denne rapporten. Det bør også vurderast sikring mot steinsprang fleire stader, særleg i samband med tunnelinnslag. ...
... %, forvitringsmateriale dekker ca. 8,2 % og skredmateriale (steinsprang, fjellskred) dekker ca. 2,5 %, mens fjellgrunn, med eller uten tynt ...
... er forvitret fra fjellet og ført ned ved hyppige steinsprang eller snøskred. Sørpe- og jordskred har flere steder etterpå ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.