26 resultater
Begrepene steinsprang og steinskred benyttes ofte om hverandre. Den nasjonale ... ikke splittes opp langs skredbanen. Derimot består steinskred av større volum (få hundre til hundretusen kubikkmeter) og blokkene splittes nedover skråningen (se bilde av steinskred i Jimdalen). Begge skredtyper løsner i bratt terreng (generelt ...
Ulvik. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Kvænangsbotnen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Reisadalen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Rotsund. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Frafjord. Fareresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Beiardalen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Hamarøy. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Nordfold. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Gildeskål. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Innhavet. Faresonekart. Steinskred - Snøskred ...
Øksfjordjøkelen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Kvænangen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Silda. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
... Arbeidet er en del av en landsomfattende kartlegging av steinskred. I tillegg til Sogn og Fjordane gjøres de samme målingene i Troms, ... har NGU-forskere denne sommeren gjort ny kartlegging av steinskred. Skredkartlegging ved Jostedalsbreen Skredkartlegging ved ...
... egner seg også for mindre lokale analyser av steinsprang og steinskred. Strukturelle og kinematiske analyser ...
... Likevel er det i skreddatabasen registrert 136 hendelser av steinskred og fjellskred som har rast ut i fjorder og innsjøer og forårsaket ... R. Hermanns, NGU). En flodbølge etter et steinskred 21. april 2007, nådde 60 meter over havet  i Aysén fjord i Chile ...
... bakkene under fjellsiden og utløste et mindre jord- og steinskred. Den største steinblokken som løsnet veide trolig seks-sju tonn. ...
... disse satt i bevegelse og det utviklet seg til et morene og steinskred. Det meste av skredet gikk ut i Ørstafjorden, men mange millionger ...
... mellom 100 og 10 000 kubikkmeter raser ut kaller vi det steinskred. NVE har laget landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang ...
... alle typer jord- og flomskred og mye steinsprang og større steinskred, sier NGU-geolog Lena Rubensdotter. Det gjelder med andre ord ...
... kan imidlertid også utløses ved at steinsprang eller steinskred løsner oppe i fjellet, treffer et vannmettet løsmassedekke ...
... del data med oversiktskart over fareområder for blant annet steinskred, snøskred og kvikkleireskred. Men de gir ikke hele bildet over ...
... også at de hadde erfart en økt frekvens av små steinskred i de bratte skråningene ned mot fjorden. Det er grunn til å tro at ...
... rammes Norge av et stort antall mindre ulykker i form av steinskred, jordskred og mindre snøskred. Klimaendringer kan bidra til å ...
... snøskred, sørpeskred, flomskred, jordskred, steinsprang og steinskred. Kvikkleireskred og fjellskred blir kartlagt i egne program. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.