55 resultater
Silda. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Ulvik. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Øksfjordjøkelen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Kvænangen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Kvænangsbotnen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Reisadalen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Rotsund. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Beiardalen. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Frafjord. Fareresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Hamarøy. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Nordfold. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
Gildeskål. Faresonekart. Steinskred - snøskred. ...
... interessant og spennende spørsmål! Jeg er ikke ekspert på snøskred, men tilfeldigvis sitter jeg idag på Universitetet på Svalbard i ... er en vanlig misforståelse at hørbar lyd kan utløse et snøskred. Dette er ikke sant! Det finns noen typer kraftige, lavfrekvente ...
... de fysiske forholdene i terrenget tilsier at det kan gå snøskred. Hvor stor fare det faktisk er, avhenger av flere forhold - ikke ... opp turen etter kart som viser potensielle fareområder for snøskred, som vi vet er en viktig problemstilling i store deler av ...
... Facebook-gruppe om støy fra for eksempel fly kan utløse et snøskred? Kan lyder og støy utløse et snøskred? ...
Slik ser det nye aktsomhetskartet for snøskred ut. De røde områdene indikerer hvor det potensielt kan gå snøskred. De nye kartene er utarbeidet av NGU på oppdrag fra NVE og er det ...
... utarbeidet en samlet oversikt over faresonene ved jordskred, snøskred og steinsprang i Vestfjorddalen, som løper øst-vest gjennom Rjukan ... dalføret ligger i faresonene for jordskred, steinsprang og snøskred. Rjukan-bebyggelse i fare ved nye skred Rjukan-bebyggelse i ...
... det kart over mulige utløsnings- og utløpsområder for snøskred. Store deler av Troms fylke, Trollheimen og Dovrefjell er dekket ... forklaringer på faresonene i fjellet. Her fremgår det hvor snøskred kan løsne og hvor skredene kan ramme. Kartleggingen er utført på ...
... Skredmassene er bygd opp av gjentatte steinsprang, snøskred og løsmasseskred. Disse prosessene som tok til rett etter siste ... i rasskråningen. Solid tettvokst skog hindrer utløsning av snøskred og kan i noen grad redusere rekkevidden av snøskred og steinsprang. ...
... 2000.032 Frie emneord: Jordskred ; Flom ; Skredfare ; Snøskred ; Flomfare ; Risiko ; Skredsikring ; Flomsikring (Forkortet) NGU har ...
... ut nye kart over mulige utløsnings- og utløpsområder for snøskred. Store deler av Troms fylke, Trollheimen og Dovrefjell er dekket av ... forklaringer på faresonene i fjellet. Her fremgår det hvor snøskred kan løsne og hvor skredene kan ramme. Kartleggingen er utført ...
... i et nasjonalt kartleggingsprogram, som også omfatter snøskred og jordskred. - Hensikten med aktsomhetskartene er å få en ... som ligger til grunn for kartene. Dagens oversiktskart for snøskred og steinsprang er en kartserie som er utarbeidet for deler av landet ...
... sørpeskred- fra flomskredavsetninger, men også våte snøskred fra sørpeskred. Bedre kunnskap om hvordan ulike skredtyper påvirker ...
... ilandet.(Forkortet)Frie emneord: Skredfare ; Jordskred ; Snøskred ; Fjellskred ; Steinsprang ;Løsmassekartlegging ; Beredskap ; ...
... ferske og aktive - og de fant flere spor etter steinsprang, snøskred, flomskred og jordskred. I tillegg til NGUs kartlegging av jord-, flom- og snøskred og steinsprang, har NVE bidratt med vurderinger av faren for ...
... steinblokker vitner om steinsprang og fjellskred. Også snøskred drar med seg stein og jord som avsettes på vifter i dalsidene. ... vitner om steinsprang og fjellskred fra dalsidene. Også snøskred drar med seg stein og jord som avsettes på vifter i dalsidene. ...
... prioriteres for nykartlegging. For jordskred, steinsprang og snøskred er det utarbeidet prioriteringslister på kommunenivå. Mer enn ...
... i Norge. Over halvparten av de omkomne ble rammet av snøskred. Dernest kommer fjellskred av typen Tafjord/Loen, der skredet opptrer ... mindre ulykker i form av steinskred, jordskred og mindre snøskred. Klimaendringer kan bidra til å forverre dette bildet. Få ...
... i Norge. Temaene for dagen er flom, jord-og flomskred, snøskred, steinsprang, fjellskred, jordskjelv og klimarelatert ...
... de historiske skredhendelsene viser at jordskred, leirskred, snøskred og fjellskred er aktive prosesser i det kartlagte området rundt ...
... gjennom deres arbeid med skred og skredfare (hovedsakelig snøskred). Det er til sammen ca 31.500 skredhendelser i databasen – alle ...
... med prosjektet er å skille bedre jordskred, flomskred og snøskred (spesielt sørpeskred) på viftesystem i Norge. NGU har ...
... oversiktskart over fareområder for blant annet steinskred, snøskred og kvikkleireskred. Men de gir ikke hele bildet over potensielle ... og Nord-Norge), kvikkleireskred (Nord-Norge) og steinsprang, snøskred og jordskred (hele landet). - Vi så raskt at det ikke var nok ...
... finnes. Det er tidligere utarbeidet tilsvarende kart for snøskred og steinsprang, som vises i andre kart. Riktig detaljeringsgrad vises ...
... Om kort tid kjem eit tilsvarande landsdekkande kart for snøskred. Vi skal halde fram arbeidet med både å utvikle, leggje til rette ...
... og risikoområder for leirskred, fareområder for stein- og snøskred, skredhendelser langs norske veier og jernbaner, geologisk kartlagte ...
... som teoretisk sett kan rammes av jord- og flomskred, snøskred og/eller steinsprang. Dette kartproduktet er i hovedsak basert på ... skred har fjernet alle løsmassene, og det vil ikke gå snøskred hvis kildeområde har vokst igjen med tett granskog. Det må ...
... Tidligere er det presentert tilsvarende aktsomhetskart for snøskred og steinsprang. Tweet !function(d,s,id){var ...
... det er steinsprang, fjellskred, kvikkleireras, jordras eller snøskred  er det geo-kompetente folk som kartlegger og vurderer risiko og ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.