8 resultater
... Olsen, Lars 0800-3416 Løsmassekartlegging - skred 2011.068 Det er utført en kvartærgeologisk kartlegging av ... og prosesser som påvirker disse og som kan forårsake skred. Identifisering av tidligere skred og områder hvor det foregår aktiv ...
... av skredavsetninger og utløsningsområder for ulike typer skred. Fordi det foreligger liten kunnskap om frekvenser av jordskred i bratte ... en serie gravegroper som gir informasjon om hvor ofte slike skred opptrer. Denne typen data er viktig for å kunne estimere sannsynlighet ...
... og det er registrert 16 sand- og grusforekomster, 1 ur-/skred- forekomst og 4 pukklokaliteter i kommunen. De fleste sand- og ...
... Det legges også vekt på at finne tegn påtidligere skred samt å gi en oversikt over de steder der det pågår aktiverosjon. De ... områdene der det finnes noen spor etter større skred og der det samtidig noeaktiv areosjon, er Nyland nedstrøms Kistefossen ...
... strukturer som kan fungere som glidesoner for store skred her. Derfor foreslås det å etablere flere målepunkter med ulike ... bør gjøres for å få oversikt over mulige tidligere skred fra området ved Nordnesfjellet. For de andre stedene er bevegelsene ...
... kart, kartleggingav aktiv erosjon og spor etter tidligere skred samt geologiske undersøkelserved bruk av boringer, georadar og ...
... gått storeleirskred i nyere tid, men det har gått enkelte skred for flere tusen år siden.Små utglidninger og setninger i ...
... som kan true bebyggelse og europaveien ved Indre Nordnes. Skred herfra kan også gå ut i fjorden og skape flodbølger. På bakgrunn av ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.