17 resultater
Skred forbindes ofte med store ulykker og katastrofer som fører til tap av ... mistet livet i skredulykker i Norge. Men de ulike typene skred er naturlige prosesser, og daglige hendelser, som er med på å forme landskapet over tid. Ordene skred, ras, laup, fall osv, brukes om hverandre, og har ulik betydning i ...
... gjennom prosjektet Offshore Geohazards, der vi studerte skred og skredprosesser i Finneidfjord og Trondheim havn, men også på ... rasgropen etter Storeggaraset utenfor Møre. Studier av skred og skredfare i fjordene er gjennomført i en lang rekke prosjekter i ...
Kvikkleire (og andre typer sensitiv leire) finnes i områder med marine avsetninger, herunder marin leire. Dette er leire som opprinnelig er avsatt i saltvann, og som på grunn av landhevning etter istiden finnes nær eller over havnivå.
Utløpsområdet omfatter arealet som kan nås av en mulig skredhendelse. Skredets rekkevidde og utbredelse beregnes ved hjelp av ulike modelleringsverktøy for de forskjellige skredtypene.
... jordens overflate og det er trolig mange flere undersjøiske skred enn det er skred på land. Å kartlegge spor etter skred under vann er både vanskelig og ...
... avslører tydelig morfologiske spor knyttet til skred, spesielt ved DHM utarbeidet ved hjelp av laserskanning som har svært ... gjør det mulig å se morfologien og strukturer knyttet til skred tydelig, selv i områder med tett skog. Digitale høydemodeller ...
... disse naturfarene som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom og skred, ville ikke topografien til jorden hatt dagens spektakulære form . I ... et jordskred med Mw 6.2 som totalt forårsaket rundt 500 skred i området og 11 mennesker mistet livet (Bilde tatt av R. Hermanns, ...
... kartleggingsplanen fra NVE definerer jordskred som et skred som ofte starter med en plutselig utglidning, eller med et gradvis ... videre flomskred som et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og bekkeløp og raviner, gjel ...
... og karbonatsedimenter rundt korallrev. Undersjøiske skred og skredfare. Kartet viser hvor det har gått skred på havbunnen. De viktigste landformene er skredgroper, skredkanter og ...
... utbygging kan man se hvor det har gått undersjøiske skred, hvor sedimentene kan være ustabile, og hvor det er trygt å legge ...
... er bosatt i disse områdene og kan dermed være utsatt for skred i bratt terreng . Det er en viktig jobb å kartlegge løsne- og ...
... og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon. Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge. Bare ...
... kan oppstå flere steder under MG. Dette gjelder kvikkleire, skred i marin leire, salt grunnvann med mer. Slike problemstillinger kan ...
... har variert (f.eks. grusressurser, marin leire, skred) men det har alltid vært viktig at kartene representerte et ...
... Ønskes nærmere oversikt over aktsomhetsområder for skred eller radon, fås disse under saksområdet Sikkerhet . Funksjonen ...
... steder har utviklet seg kvikkleire i den havavsatte leiren. Skred i kvikkleire kan ha store konsekvenser. I tillegg kan leire begrense ...
... dreneringsforholdene og utstrekningen av et eventuelt skred. Siden profilene ofte dekker et relativt stort område, vil målingene gi ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.