Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

152 resultater
Articles published in this volume of NGU Bulletin: Paleogene fossils in erratic blocks from Averøy and Frei, Nordmøre, Norway M. SMELROR & À. OSSO NGU Bulletin 455 - 2016 ...
Articles published in this volume of NGU Bulletin Age of the Younger Dryas ice-marginal substages in ... LARS OLSEN, FREDRIK HØGAAS & HARALD SVEIAN NGU Bulletin 454 - 2015 ...
... À. Ossó Page(s): 1-10 Download  7,3 MB NGU Bulletin 455 - 2016 ...
... ved NGUs laboratorium. Geologer fra flere disipliner ved NGU har deltatt i arbeidet.  Artikkelen med tittel « Deconvoluting ... samtidlig som sprø forkastninger oppstår. NGU-forskerne som er med som forfattere til artikkelen i Nature Communications: ...
... Her vest for Alta i Finnmark. 11 nye berggrunnskart frå NGU er gjort klare til bruk for kommunar, næringsliv og andre interesserte ...
... cm pr. år, nå er bevegelsen 5 cm pr. år, sier NGU-geolog Martina Böhme. Hun har ledet kartleggingsarbeidet ved Gammanjunni 3, og legger frem resultatene på Geofaredagen ved NGU, fredag 21. oktober.   Kan demme opp elva Arbeidet og ... som geologene har gjort, presenteres nå i en ny NGU-rapport . Her definerer forfatterne faregraden for skred fra Gammanjunni ...
NGU-dagen, 6.-7. februar 2017 Hvor viktig er kunnskap om geologi for å få til et grønt skifte? Se alle presentasjonene fra NGU-dagen i spalten til høyre. Klima- og miljøutfordringer krever ... et premiss for et slikt skifte? Dette blir tema for NGU-dagen 2017. Gjennom faglig formidling, foredrag og debatt vil vi gå ...
I NGU-laboratoriets knuseri på Lade i Trondheim, står forskere og steinhoggere ... være umulig å jobbe med hvis den er for hard, forklarer NGU-forsker Gurli Meyer. - Vi har også hatt dårlig erfaring med stein ...     Sammen med noen av NDRs steinhoggere, har forskere fra NGU vært på befaring ved klebersteinsbruddet i Mosjøen. Når hoggerne peker ...
... av landet ikke verdsettes høyere av regjeringen, sier NGU-sjef Morten Smelror. Fremdeles minus I fjor kuttet ... til havbunnskartleggingen i prosjektet Mareano, som NGU driver sammen med Kartverket og  Havforskningsinstituttet. I tillegg vil ...
... programmeringskoder. Hva brukes cookies til? NGU bruker informasjonen i cookiene for å gjøre tjenestene våre mer brukervennlige. De brukes ikke for markedsføringsformål. NGU bruker cookies for eksempel når du skal fylle ut et skjema når du skal ...
... nærmere informasjon om elektromagnetiske metoder. NGU utfører elektromagnetiske målinger både fra helikopter, på bakken og i ...
... i kommunene Tokke, Kviteseid og Fyresdal. Geologer fra NGU, Unversitetet  i Oslo og NTNU  har  gjennom en periode på 20-30 år ... ledet kartleggingen, og samarbeidet med geolog-kolleger ved NGU, NTNU og Universitetet i Oslo.  Les Sigmonds gjennomgang av geologien i ...
... Sandstad. Hattfjelldal er et av stedene hvor NGU har kartlagt mineralressursene. Her er geolog Terje Bjerkgård på ... Med god støtte fra fylkeskommunene i Nordland og Troms har NGU likevel kunne fortsette noe av kartleggingen også i år. Nye data ...
... til mekanisk testing.  Knust stein - pukk NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers ...
... nytte av at det nå ligger flere berggrunnskart ute, sier NGU-geolog Bjørn Ivar Rindstad, som har vært ansvarlig for arbeidet med å ... kartdatabasen for berggrunn i målestokk 1:50 000 ut på www.ngu.no. De små firkantene over kartbildet, illustrerer kartbladene. ved å ...
... radioaktiv stråling ved en krise, er jevnlig i bruk ved NGU. Radiometriske målinger - måling av radioaktivitet - er en viktig del av ... fly og helikopter  letter, for å gjøre kartlegging for NGU, er som regel de radiometriske måleinstrumentene ombord og operative. ...
En gravemaskin har røsket opp grøfter for NGU-forskere. De må finne fast fjell og sette strøm på grafitten før de ... røsket opp grøfter for Norges geologiske undersøkelse (NGU). Kabler er rullet ut, og håndholdt, strømførende geofysisk utstyr ...
... flere institutter på NTNU, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og konsulentselskapet Asplan Viak As. Kartlegger variasjoner i ... som ligger sju desimaler bak komma, sier geofysiker ved NGU/NTNU, Jan Steinar Rønning. Løsmassene i dalbunnen er lettere, det ...
... fra fire aktuelle kommuner og seks oppdrettsselskap, er NGU godt i gang med kartleggingsarbeidet. Den økonomiske rammen er på seks millioner kroner, der NGU bidrar med halvparten gjennom selve kartleggingen. De nye sjøbunnskartene ...
... at Fylkesmannen i Nordland har bestilt marine grunnkart frå NGU. Resultata frå den maringeologiske kartlegginga , vil vere særs viktig ... av forholda under vatn, fortel prosjektleiar Liv Plassen ved NGU sitt lag for maringeologi.     - Kartlegginga er ...
... artikkel fra Daily Mail her Leser bevegelsene NGU har deltatt i et ESA-finansiert prosjekt ledet av Norut i Tromsø og ... konstruktørene feilvurdertstabiliteten i grunnen. NGU-forsker John Dehls overvåker undergrunnen via radardata, i NGUs nye senter ...
- NGU har tradisjon for å publisere mange artikler med et høyt faglig nivå. ... gjennom flere år har hatt stor betydning for samfunnet og NGU. Felles for dem er at de omhandler kartlegging og mineralressurser i ... fra programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), som NGU gjennomførte i perioden 2011-15. Et tjuetalls forskere fra flere lag på ...
... på geofarer. At den aller første «Geofaredagen» på NGU ble fulltegnet raskt, er et tydelig tegn på det samme. Må begrense ... for geologi og bergteknikk. Fredag 21. oktober fylles NGU-lokalene på Lade i Trondheim av unge geologer og geologistudenter. Målet ...
... I den nye brosjyren «Unesco globale geoparker» fra NGU beskrives hensikten og målsettingen ytterligere. Så langt har Norge ... og -prosjektene presenteres i den nye brosjyren fra NGU.            Fra Blåfjell ...
... kunnskapsnivå til en hver tid. I dag kartlegger NGU geologi både fra luften og til havs.  Moderne metoder I dag ... interessenter å bruke dem i sine egne datasystemer. NGU har hittil dekket hele landet med geologiske kart i skala 1:250 000 og ...
... prosjektet KRAS (Knipovich Ridge Aeromagnetic Survey), vil NGU få gjennomført magnetiske flymålinger over området, og deretter ... med KRAS-prosjektet inngår også i en PhD oppgave som NGU-geofysiker Marie-Andrée Dumais utfører ved NTNU - med Marco Brönner, ...
... digitale, tredimensjonale kartene. Men skredekspertene fra NGU er på jakt etter helt andre ting enn krigs- og kulturminner. ... ras herfra kan utløse en større flodbølge i sjøen. NGU gjennomførte først rekognosering og GPS-målinger, før fjellområdet ble ...
... mulig resultater, må målingene utføres fra lav høyde. NGU har derfor fått tillatelse fra Luftfartstilsynet til å fly i 60 meters ... firmaet Novatem som gjennomfører flygningene på vegne av NGU, og det er lett å gjenkjenne den lange halen på det spesialbygde ...
... av grus; mørk rosa: Gjennom MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske ... område i Barentshavet. Gjennom MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske ...
... av skredavsetninger og andre løsmasser. Kartene fra NGU skal danne grunnlag for NVEs endelige skredfarekart, som vil bli laget av ... og flomskred og mye steinsprang og større steinskred, sier NGU-geolog Lena Rubensdotter. Det gjelder med andre ord å holde tunga ...
... Kolahalvøya og Karelen i Russland, som ligger lagret hos NGU, har tidligere blitt omtalt i en rekke vitenskapelige publikasjoner. Da de ... liv er utviklet der, sier administrerende direktør ved NGU, Morten Smelror. Timothy Lyons (i midten) fra Nasa Astrobiology ...
... Avhengig av geologi Kari Aslaksen Aasly NGU har gjennom en serie artikler og kronikker belyst hvor viktig geologisk ... Kari Aslaksen Aasly, som leder Laget for byggeråstoffer ved NGU. Glad for diskusjonen Hun er glad for at geologiens plass i ...
... og koordinert av seniorforsker Ron Boyd ved NGU. Bakteppet er at nordområdene de siste årene har hatt et stort ... og gjort tilgjengelig. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ledet arbeidet, som har omfattet åtte land i nordområdene. ...
... Baranwal og Kari Grøsfjeld. Forskningsteam Fra NGU deltar Jochen Knies, Soma Baranwal og Kari Grøsfjeld: Jochen ... i Tromsø (UiT). Norges geologiske undersøkelse (NGU) er partner i prosjektet sammen med Birbal Sahni Institute for Paleobotany ...
... og Fjordane.  I tillegg til kartleggingsarbeidet, har NGU bidratt med en database som inneholder opplysninger om kjente ustabile ... Kartleggingen er gjennomført av NGUs skredeksperter. NGU har gjort kartleggingen bak NVEs nye fare- og risikoklassifisering av ...
... eller har strømmet, ut av havbunnen. Geologer fra NGU er på tokt i Barentshavet for tiden. Her kan du lese deres toktdagbøker. ...
... sedimentene varierer betydelig langs linjen. Geologer fra NGU er på tokt i Barentshavet for tiden. Her kan du lese deres toktdagbøker. ...
... (bokser) fra 74 til 78°N (Figur 1). Geologer fra NGU er på tokt i Barentshavet for tiden. Her kan du lese deres toktdagbøker. ...
... og  prosjektkoordinator for Norge via CAGE)  fra NGU henter ut prøvene på lageret i Bremen....  Hver gang en prøve ... i bagasjen til Norges geologiske undersøkelse I Trondheim (NGU) og Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE)  i ...
... «Coop 3» finansieres av ni oljeselskap i tillegg til NGU, og borkjernene fra Smøla kan gi sentrale svar. - Utenfor ... sier geofysiker og lagleder for Sokkelgeofysikk ved NGU, Odleiv Olesen. Nå følger han spent med mens det jobbes på ... for området øket betydelig. Geofysiker ved NGU, Odleiv Olesen (t.h),  studerer en borkjerne sammen med  Kjell ...

Sider

272 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.