22 resultater
... med multicorer. Multicorer er MAREANOs viktigste utstyr for prøvetaking av bunnsedimenter til analyse av organiske miljøgifter, metaller ... fra havbunnen. Alle gir viktig informasjon om havbunnen. Prøvetaking på MAREANO-tokt - sedimenter og redskap ...
... med multicorer. Multicorer er MAREANOs viktigste utstyr for prøvetaking av bunnsedimenter til analyse av organiske miljøgifter, metaller ... fra havbunnen. Alle gir viktig informasjon om havbunnen. Prøvetaking på MAREANO-tokt - sedimenter og redskap ...
Marin leire ble opprinnelig avsatt på sjøbunnen under og etter siste istid. ... og et skred kan utløses . Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må man være under det vi kaller marin grense (MG). MG er det høyeste nivået havet stod etter siste istid, og ...
... dominerende strømretning. Vi har også gjennomført prøvetaking for kjemiske analyser av sedimenter. Prøvetakingen ble meget ... mellom Nordkapp og Sørkapp. En forutsetning for vellykket prøvetaking er at det er mye finkornige sedimenter - slam eller sandholdig ...
... laget kan være finkornede sedimenter godt egnet seg for prøvetaking til geokjemisk analyse. Referanse : Jakobsson, M., ...
... med sedimenter var allerede gjennomboret fra tidligere prøvetaking. Hullene var plugget igjen med isopor for å holde sedimentet på ...
... er dekket med grus eller stein passer eksempelvis ikke til prøvetaking (se B på bildet under). I enkelte tilfeller når sedimentet ... Disse kuttes opp i en cm tykke skiver om bord rett etter prøvetaking, skivene pakkes hver for seg og fryses ned. De holdes så frosne ...
... er markert rødt, toktruta har blå strek og stasjoner for prøvetaking er markert i grønne, gule og røde sirkler. Stasjoner fra ...
... tykt. Hvis det aktuelle området ligger under tidligere marin grense i topografien (marin grense viser hvor strandlinjen gikk før landhevning), kan man forvente ...
... erfaring. Kari Grøsfjeld har kompetanse innenfor marin palynologi (dinoflagellatcyster og akritarker). Hun skal studere ... sin kunnskap på den pliocene varmefasen (Stijn De Schepper, marin palynologi). Maja Sojtaric som er Kommunikasjonsrådgiver CAGE/UiT vil ...
I Alaska rykker nå Hubbardbreen fram gjennom Disenchantmentbukta. Fortsetter framrykket, vil isbreen om relativt kort tid stenge utløpet for Russellfjorden slik at denne blir omgjort til en ferskvannssjø.
Lukta var aldeles for jævlig. Når vinden blåste i vår retning måtte vi ta inn klestørken for at lukta ikke skulle sette seg i tøyet som hang ute på snora.
Når forvaltning av dyrkbare landarealer står på dagsordenen, kommer ofte kortsiktige interesser i konflikt med langsiktige. Økonomiske interesser står mot miljøhensyn.
Ny forskning bryter med klassisk vindteori. Lenge har vi trodd at store sanddyner i innlandet var skapt av vind, men nå viser det seg at de må være dannet under katastrofale tapninger av bredemte innsjøer ved slutten av siste istid.
... gravd ut av den store innlandsisen, er senere fylt opp med marin leire. Da sprekkesonene ble punktert av tunnelen, ble den overliggende ...
... av strandlina sitt fall gjennom nesten 12.000 år – frå marin grense på over 80 m og ned til dagens havnivå. Detaljar i utviklinga ...
Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. I denne utgaven har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere. En ekspertgruppe har vurdert hvordan det står til med 85 ulike typer av landformer.
På slutten av siste istid ble en gigantisk innlandssjø - Nedre Glomsjø - demt opp mellom hovedvannsskillet og den stadig tilbakesmeltende innlandsisen.
... Palynologi-gruppen fra BSIP: Vandana Prasad til venstre (marin palynologi) med PhD-student Pranav Raj Tyagi til høyre og Anjum Farooqui ...
... ble presset ned som følge av isens tyngde, ble det avsatt marin leire etter at isen hadde smeltet vekk. Etter at landet hevet seg, har ...
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl
... av havet etter siste istid, basert på observasjoner av marin grense (MG) Figur 2. En flere titalls meter høy ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.