19 resultater
... av miljøtilstanden i de ulike delene av studieområdet. Prøvetaking ble prioritert i avsetningsbassenger der finkornet materiale ...
... oppdrag i Sogn og Fjordane ble det foretatt befaring og prøvetaking av 3 lokaliteter i Gloppen kommune. Resultatene er sammenstilt i ...
... A.S. har NGU utført detaljert geologisk kartlegging og prøvetaking av tunnelene i gruva i Jordalsnuten for å kunne planlegge den ... med god kvalitet, og det sanlede bilde av kartlegging, prøvetaking og boring viser at flere områder innen gruva ser ut til å ha ...
... grusforekomst. Undersøkelsen har omfattet skovelboring med prøvetaking, kartlegging, høydenivellement samt orienterende ...
... motstandsforhold, og se om IP-målingene kunne skille marin leire (gir IP-effekt) fra salt grunnvann (liten eller ingen IP-effekt). ... ellers gjort det umulig å skille mellom salt grunnvann og marin leire som årsak til dette lavmotstandslaget. Georadarmålinger og ...
Rapporten er en beskrivelse av det kvartærgeologiske kart Hurrungane 1517 IV, M 1:50 000 gradteigkart. Kartet er håndtegnet original i farger, som grunnlag for kvartærgeologisk oversiktskart Jotunheimen 1:250 000, (fargekopi av kartet 1:50 000). Hovedvekten er lagt på landskapsutviklingen av storformene, de geologiske prosesser, og glasiasjonshistoriens siste del i Preboreal da en stor breutløper fylte Årdal gjennom Tyedalen.
... en oversikt over de kjente forekomster, resultater av prøvetaking og analyser, og for enkelte av forekomstene en estimering av ...
... rutilrike eklogittbergarter. I 1990 ble det utført ny prøvetaking av to av disse forekomstenee, Furuviknipa i Førde kommune og ...
... inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ...
... kartlagt. - Det ble lagt vekt på avgrensing og prøvetaking av de forekomende løsmassetyper. Feltarbeidet er supplert med ...
... kommune. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging og prøvetaking etter tradisjonelle feltmetoder. Materialet er senere bearbeidet ...
I 634 prøvelokaliteter, fordelt over hele Sogn og Fjordane fylke, er det samlet inn prøver av bekke-/elvevann, bekkesedimenter, bekkemose, humusprøver og morenemateriale. Prøvene er analysert i randomisert rekkefølge på inntil 40 grunnstoffer ved bruk av flere analysemetoder. Rådata er presentert i tabeller og som enkeltelementkart. Transformerte og faktoriserte data er presentert som glidende gjennomsnitt på skraverte kart.
Aeromagnetic and marine gravity data sets for the northern North Sea and western Norway have been interpreted in terms of on- and offfshore tectonic links. Structure both in basement and overlying sedimentary rocks were identified and compiled into three 1:250 000 scale interpretation maps. Two regional NW-SE lineaments were recognised and given the names Marflo Lineament and Troll Lineament.
... inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ... inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøve- pumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ...
... inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen ...
... har bestått i kartlegging, sjaktgraving og prøvetaking. Det foreløpige kvartærgeologiske kartet foreligger i sort/hvitt ...
... Naustdal. Feltundersøkelsene har bestått i kart- legging, prøvetaking og seismiske undersøkelser. Materialet er senere bearbeidet ved ...
... er ukjent. Det gjenstår å foreta en detaljert prøvetaking og vurdering av de mest interessante mineraliseringer. Jern- og ...
Formålet med disse undersøkelsene var å kartlegge grunnvannsressurser i området Naustdal sentrum - Ullaland med tanke på ny vannkilde til Naustdal vassverk som har et vannbehov på ca 12 l/s. Tidligere undersøkelser har vist muligheter for å ta ut grunnvann fra et grovt topplag av sand og grus på elveavsetninger ved Reiakvam og Kvame. På grunn av forventet konflikt med dyrket mark, flomutsatte områder og stort vannbehov (12 l/s), anses disse alternativene for lite gunstig.
Fant ingen ansatte som matchet søket.