12 resultater
... fra Johan Myrvang A/S er det foretatt en undersøkelse med prøvetaking og kartlegging nordvest for Vestsiden Pukkverk. Hovedbergartene er ... ved denne gneisen bør prøvetaes tettere. Kartlegging og prøvetaking ved Vestsiden Pukkverk. ...
... utstyr som spade og stikkbor til jordartsobserasjon og prøvetaking. Ingen kartblad er ferdig kartlagt. Deler av 6 blad er sammenstilt ...
Roland, Gard O-81101 Sonderboringer og prøvetaking av masse til infiltrasjon av avløpsvann. Grunnundersøkelser ...
... NGU utført løsmassekartlegging i form av sonderboring m/prøvetaking, seismisk profilering samt kartlegging av åpne løsmassesnitt ...
Forkortet: I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune er det innledet et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, BTV-regionen og Norges geologiske undersøkelse.
... rettet mot natur- stein. Prosjektene har omfattet prøvetaking, kartlegging og vurdering av økonomisk kvalitet. I rapporten ...
... bør kontrolleres med flere prøver i deponiet. Prøvetaking av sigevannet bør utføres for å fastslå om spredning av ...
... elektrisk dybdesondering, naverboring og pionarboring samt prøvetaking (kornfordelings- og sprøhet-og flisighetsprøver). Mulige ...
... ble det i mai / juni 1980 foretatt 5 boringer med prøvetaking (prøveintervall 3 m.) innenfor sone II A, hvor sand -og grusuttak ...
... av uttak, arealplaner for området osv., og mer omfattende prøvetaking for analysering av mekaniske egenskaper. Pukkundersøkelser i ...
... av uttak, arealplaner for området osv., og mer omfattende prøvetaking for analysering av mekaniske egenskaper. Pukkundersøkelser i ...
... bør brønnene testpumpes for nøyaktig kapasitetsmåling og prøvetaking. På grunnlag av brønnenes kapasitet og vannkvalitet bør det så ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.