25 resultater
Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjordprosjektet.com). Marine grunnkart gir grunnleggende, stedfestet informasjon om sjøbunnen presentert på en slik måte at informasjonen kan legges lag på lag. En biotop er et område med en bestemt sammensetning av plante-og dyrearter som lever under ensartede miljøforhold.
NGU og Astafjordprosjektet overleverer nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland, Torsken og Tranøy.
... Olsen, Lars 0800-3416 Sammenstilling av data for marin grense i Norge 2012.063 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utviklet en databasestruktur for registrering av marin grense (MG) i Norge. MG-verdier fra en rekke ulike kilder er registrert i ...
... på Byneset 1/1 2012 var et kvikkleireskred som gikk under marin grense, området ligger på ca. 90 moh. Når det gjelder utløsning ... som gikk i Spongdal 1. januar 2012, var over eller under marin grense. Dessuten lurer jeg på om moderne jordbruk med store maskiner, ...
... Samarbeid over flere år Feltarbeid på Svalbard. Prøvetaking av maling fra bygninger. PCB-prosjektet på Svalbard startet ... kilder av PCB. Etter at vi har gjennomført kartlegging og prøvetaking, er det gjennomført fjerning og sanering av PCB-holdig utstyr i ...
... posisjon, før vi igjen beveger oss ut i terrenget til en ny prøvetaking. I lett terreng rekker forskerne å plukke med seg fem-seks ...
Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele Astafjordområdet og Sør-Troms.
... som Nordland VI. Kartleggingen har foregått ved hjelp av prøvetaking og video, og det er brukt sonar for å studere sedimentlagene ...
The MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) seabed mapping programme generates a wide range of products, including sediment and benthic biotope maps. Production of these maps relies heavily on full-coverage multibeam data (bathymetry and backscatter) which have revealed the seabed in unprecedented detail, and which form the basis for geological interpretations and the identification of seabed terrain of ecological relevance.
... skred og er en katalog som gir en oversikt over 37 skred i marin leire i Norge. Katalogen er basert på geotekniske data og detaljerte ...
... av flere områder i Trøndelag hvor det er store arealer med marin leire. Kvikkleire kan bare oppstå i områder med marin leire, men det er ikke alle områder med marin leire som inneholder ...
... for faregradsvurdering. Seismiske metoder og eventuelt prøvetaking kan bidra til kartlegging av svake lag i sedimentene. ...
Undersøkelsesområdene med videostasjoner. Prøvetaking for geologi, biologi og forurensing vil bli utført i 2013. ...
... Kartet viser hvordan sedimentene på havbunnen er dannet. Marin suspensjonsavsetning er for eksempel finkornete sedimenter avsatt fra ...
... i leira er formet som tynne flak eller staver, og i marin leire (saltvannsleire) står de mot hverandre omtrent som kortene i et ... på Byneset, sett fra bakkenivå. Kartleggingen av marin leire har ført til at det i dag finnes skredkart som viser faresoner og ...
VIKTIG: Forskningsfartøyet Seisma driver marin kartlegging. Konkurransen om arealene i kystsonen er stor. I fjordene ...
... er saltinnholdet lavt, fordi saltet som ellers finnes i marin leire er "vasket" bort. Resultatene fra NGUs målinger, i kombinasjon med ...
State-of-the-art and new developments in methods and technologies for mapping the hydrography, geology and biology of the seabed were the subjects for a workshop on seabed mapping methods and technologies held in Trondheim, Norway 17-18 October.
Det er stor nasjonal interesse for en mer kystnær kartlegging av sjøbunnen. Det kom fram under NGU-dagen mandag 6. februar. ”Alle” ønsker at norskekysten og fjordene blir undersøkt og vist fram på en bedre måte.
Jeg har lest at opalgruver gjerne befinner seg i varme, tørre områder. Er det teoretisk mulig med større opalfunn også i områder med vinter stort sett hele året?
Nordland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i et samarbeidsprosjekt undersøkt og klassifisert grus- og pukkforekomstene i utvalgte kommuner med tanke på egenskaper til byggetekniske formål. Som en del av dette prosjektet har NGU foretatt detaljerte undersøkelser av sand- og grusforekomsten i Fonndalen i Meløy kommune. Undersøkelsene er gjennomført ved gjennomgang av tilgjengelig materiale fra tidligere undersøkelser, målinger med georadar og sjaktgraving med gravemaskin.
The project is aimed to achieve a better understanding of shallow geological/seabed conditions and processes to support technical and environmental aspects of exploration and production along the western margin of the Hammerfest Basin and Loppa High, and in the Tromsø Basin/Ingøydjupet area. The project has had the following subgoals: - Detection of water column gas anomalies at selected pockmark locations - Identification of neotectonic features The project has the following results: - A t
Verdens første gruvedrift på havbunnen planlegges i Stillehavet. Papua Ny-Guinea skal utvinne en gull- og kobberressurs i Bismarck-havet.
Gigantiske undersjøiske skred er årsak til ei rekkje merkelege grotter i havbotnen utanfor Troms og Vesterålen. På over to kilometers djup har det vore lekkasjar frå sedimenta under havbotnen – og kanskje lekk det enno.
For omtrent 55 millioner år siden var det vulkansk aktivitet i den nordøstlige delen av Mørebanken i Norskehavet.
Fant ingen ansatte som matchet søket.