143 resultater
... aktuelle områdene. Finnes det lister med angivelse av marin grense (MG) f.eks. kommunevis for Norge? Marin grense Marin grense ...
Høyden for den marin grensen avhenger av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 meter over havet,. Marin grense angir dermed høyeste mulige nivå for marine sedimenter som er hevet ...
Marin grense (dvs havets høyeste nivå) i Sandnes, kan settes til ca 25 m. Sandnes ... Sandnes, og hvor lenge er det siden Sandnes ble isfritt? Marin grense i Sandnes Marin grense i Sandnes ...
Det finst ei registrering av MG (marin grense) frå Glomen - på 103 m.o.h. Kilde/referanse: Rasmussen, A. ... Norges geologiske undersøkelse 369, 1-31 Hva er Marin Grense (MG) innerst i Glomfjorden (Glomen/Fykan) i Meløy kommune i ...
- Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Høyden ... undersøkelse (NGU). Den stiplede linjen viser marin grense, her fra samme sted som bildet over, Høgmælen. Marin ...
... begrenset utbredelse av marine avsetninger (dvs. leire). Marin leire fins i områder som ligger under marin grense (det høyeste nivået havet sto etter istiden). Marin grense er bare ...
... norsk kontinentalsokkelen i nordområdene. Norges ytterste grense i nord ligger i Nansenbassenget. Utenriksminister Jonas Gahr ... og tyngdekrefter Nansen og Norges ytterste grense mot nord - Kartleggingen av Polhavet Havet rundt Nordpolen ...
... kan du gå direkte til karttjenesten. Velg "Kart", deretter "Marin grense og mulighet for marin leire". Marin leire, herunder kvikkleire, ...
... http://geo.ngu.no/mapserver/MarinLandskapWMS/? Marin grense http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS/? Bunnsedimenter - ...
I mai starter et feltarbeid som skal gi fullstendige kart over havbunnen i Astafjordene i Sør-Troms. Håpet er at dette vil danne skole for kartlegging av resten av norskekysten.
Ny versjon av WMS-tjenesten for Marine naturtyper er nå klar til bruk.
NGUs maringeologiske temakart er samla og gjort tilgjengeleg på ein og same stad. Du finn dei no i same innpakking som NGUs andre kartinnsyn.
En serie med nye, høyoppløselige kart over sjøbunnen på Søre Sunnmøre er nå tilgjengelige. Kartene gir en detaljert framstilling av bunntype og terrengvariasjon over 800 km2 av sjøbunnen i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.
NGU og Astafjordprosjektet overleverer nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland, Torsken og Tranøy.
Havet har stått ca 200 meter høyere enn dagens nivå for ca 9500 år siden. Overflaten til dagens Mjøsa ligger på ca 130-140 moh. Hvorfor har vi da ikke marine avsetninger fra Minnesund og oppover langs Mjøsa?
... på Byneset 1/1 2012 var et kvikkleireskred som gikk under marin grense, området ligger på ca. 90 moh. Når det gjelder utløsning av ...
... viser materiale som er vasket av bølger i strandsonen/under marin grense. Disse består gjerne av sand på beskyttede steder, grus og stein på ...
... ligger Oslo på samme breddegrad som Leka, altså på dagens grense mellom Nord-Trøndelag og Nordland, sier forsker Trond H. Torsvik ved ...
... til å gi en felles kunnskapsplattform for forvaltning, marin næring og forskning som kan redusere konflikter og peke på nye ... fylkeskommune) En komplett marin kartlegging av Fosnes i Nord-Trøndelag er gjennomført. ...
... – Kartlegging er viktig.Den ekstra satsingen på marin kartlegging i kystsonen, som starter i år, får nytte på mange ...
Geologisk kartlegging av havbunnen og framstilling av marine grunnkart til offentlig bruk er en viktig del av NGUs virksomhet.
... å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin industri har fokus i Europa. I Norge har vi hittil vært mest opptatt av ... godt samarbeid mellom industrien og institusjoner som driver marin datainnsamling. Samarbeidet er nødvendig for å sikre veksten innen blå ...
... og karttjenestene. Standardiserte data - Marin forskning er tverrfaglig, og EMODNET Geology har klart å samle og ...
RUNDE: No føreligg svært detaljerte kart frå havbotnen i fem kommunar på Søre Sunnmøre. Dei nye skattekarta rundt fugleøya Runde kan styrke dei marine og maritime næringane i kystsona.
Forskerhjørnet: Kveithola, en marin dal på kontinentalsokkelen nordvest for Bjørnøya, har vært hyppig ...
... nasjonalbudsjett å auke løyvinga til MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) med ni millionar kroner. ...
... og Statens kartverk Sjø har på nytt foreslått "MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder" overfor ... et geografisk grensesnitt, som tilsammen utgjør en virtuell marin arealdatabase. Omfattende ny innsamling av havbunnsdata (dybdeforhold, ...
... i arbeidet i det landsomfattende, statlige prosjektet Marin verneplan for kystområder. Her er nemlig alle landets kystkommuner ...
Nå er kan du laste ned nye kart som er spesielt tilpasset fiskeri- og havbruksnæringen, såkalte marine grunnkart. Kartene dekker området rundt Andøya og Astafjorden. Nedlasting av kartfilene er gratis.
De spesielle sandbølgemønstrene på bunnen av renna ved Hola utenfor Vesterålen har nå fått internasjonal oppmerksomhet. I nyeste utgaven av Elseviers tidsskrift Marine Geology, publiseres en artikkel der fenomenet beskrives.
Skjult på dypt vann kan primitivt dyreliv ha reddet seg fra verdens kanskje største masseutryddelse. For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.
Lakseselskapene Marine Harvest, Lerøy og Salmar skal bruke fiskens egne skjell til å spore rømt oppdrettslaks. Skjellene vokser som årringer i et tre. Sammensetningen av elementene i ringen avslører hvor fisken stammer fra.
... - også utløpsområda – og fleire data om radon, marin grense, djup til fjell, sjeldne og verneverdige geologiske førekomstar, og å ...
... Så langt er datasettene «Radon aktsomhet» og «Marin grense» tilgjengelig i GML-format, gjennom Atom-feed og som direkte ...
FLORØ: Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet detaljerte kart fra sjøbunnen i fire kommuner i Sogn og Fjordane. Kartene er ment å styrke forvaltningen av de kystnære områdene.
... oppfatning av at strandflaten i hovedsak var dannet av marin erosjon, men han var uenig med de eldre herrene når det gjaldt i hvilket ... og tyngdekrefter Nansen og Norges ytterste grense mot nord - Kartleggingen av Polhavet . Lørdag 24. juni ...
... sin dynamitt Kvikkleire fins i ein del område med marin leire, altså tidlegare fjordbotnar som består av saltvassleire. Dei ... Det høgste havnivået frå perioden med issmelting (marin grense) ligg i dag cirka 175 meter over havet i Melhus, noko lågare ut mot ...
... i den russiske republikken Karelen på landets vestlige grense mot Finland. Salt fra så langt tilbake i geologisk tid er svært ...
... eit nasjonalt program som kan dekkje heile kysten vår, frå Grense Jakobselv til Svinesund, seier NGU-direktør May Britt Myhr. I ...
... når saltinnholdet i porevannet kommer under en kritisk grense på knapt 1 %. Da er den svak og kan bli så ustabil at det går store ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.