19 resultater
... Etter å ha boret gjennom cirka 21 meter med marin leire, ble det påtruffet et cirka 7 meter tykt lag med sand og grus med ... men ikke unik. Dette kan oppstå mange steder under marin grense , der tett leire dekker over mer vannførende lag, som illustrert i ...
Marin leire ble opprinnelig avsatt på sjøbunnen under og etter siste istid. ... og et skred kan utløses . Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må man være under det vi kaller marin grense (MG). MG er det høyeste nivået havet stod etter siste istid, og det ...
I tre områder langs norskekysten kartlegger vi sjøbunnen helt inn til fjæresteinene.
... tykt. Hvis det aktuelle området ligger under tidligere marin grense i topografien (marin grense viser hvor strandlinjen gikk før ...
... av strandlina sitt fall gjennom nesten 12.000 år – frå marin grense på over 80 m og ned til dagens havnivå. Detaljar i utviklinga til ...
... om ei tomt ligger innenfor eller utenfor en 1000 års-grense for skred? Svaret er som regel nei, og det setter kommunene i en ...
... fleste hus i Norge har radonkonsentrasjon under anbefalt grense fra Statens strålevern på 100 Bq/m3, men den eneste måten å være ...
... erfaring. Kari Grøsfjeld har kompetanse innenfor marin palynologi (dinoflagellatcyster og akritarker). Hun skal studere ... sin kunnskap på den pliocene varmefasen (Stijn De Schepper, marin palynologi). Maja Sojtaric som er Kommunikasjonsrådgiver CAGE/UiT vil ...
I Alaska rykker nå Hubbardbreen fram gjennom Disenchantmentbukta. Fortsetter framrykket, vil isbreen om relativt kort tid stenge utløpet for Russellfjorden slik at denne blir omgjort til en ferskvannssjø.
Når forvaltning av dyrkbare landarealer står på dagsordenen, kommer ofte kortsiktige interesser i konflikt med langsiktige. Økonomiske interesser står mot miljøhensyn.
Lukta var aldeles for jævlig. Når vinden blåste i vår retning måtte vi ta inn klestørken for at lukta ikke skulle sette seg i tøyet som hang ute på snora.
Ny forskning bryter med klassisk vindteori. Lenge har vi trodd at store sanddyner i innlandet var skapt av vind, men nå viser det seg at de må være dannet under katastrofale tapninger av bredemte innsjøer ved slutten av siste istid.
... gravd ut av den store innlandsisen, er senere fylt opp med marin leire. Da sprekkesonene ble punktert av tunnelen, ble den overliggende ...
På slutten av siste istid ble en gigantisk innlandssjø - Nedre Glomsjø - demt opp mellom hovedvannsskillet og den stadig tilbakesmeltende innlandsisen.
Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. I denne utgaven har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere. En ekspertgruppe har vurdert hvordan det står til med 85 ulike typer av landformer.
... av havet etter siste istid, basert på observasjoner av marin grense (MG) Figur 2. En flere titalls meter høy morenerygg ...
... Palynologi-gruppen fra BSIP: Vandana Prasad til venstre (marin palynologi) med PhD-student Pranav Raj Tyagi til høyre og Anjum Farooqui ...
... ble presset ned som følge av isens tyngde, ble det avsatt marin leire etter at isen hadde smeltet vekk. Etter at landet hevet seg, har ...
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl
Fant ingen ansatte som matchet søket.