6 resultater
Bakkejord, K. J. Grense Jakobselv. Sand- og grusressurskart.; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
Lebesbye, E.H.T. Bakkejord, K.J. Grense Jakobselv. Kvartærgeologisk kart; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr.70 ...
NGU har, i et samarbeidsprosjekt med Møre og Romsdal fylkeskommune, foretatt oversiktskartlegging (1:20 000) av hovedtyper og mektigheter av sjøbunnsavsetninger i Surnadalsfjorden. De refleksjonsseismiske målingene gir grunnlag for differensiering mellom glasimarine-, marine- og deltasedimenter samt randsoner som vesentlig er bygget opp av bre-elv- og morenemateriale.
NGU utførte i juli/august refleksjonsseismiske og refraksjonsseismiske målinger innen kartblad Brattvåg. Hovedformålet var innsamling av data for produksjon av det kombinerte land-sjøkart Brattvåg (M 1:50 000). Denne rapporten summerer opp noen av resultatene som underlag for prosjektering av vannledningstraseer. Vanndypet i det aktuelle området varierer ned til drøyt 120 m. Fast fjell i overflaten er registrert vest for Rødholmen samt i et begrenset område sørvest for dette.
... på Henning indikerer samtolking av metodene at det opptrer marin leire mellom en overliggende og en underliggende moreneavsetning og at ...
Lithostratigraphy and correlation of the Archean and Early Proterozoic rocks of Finnmarksvidda and Sørvaranger district.Anna Siedlecka, Edvard Iversen, Allan KrillPage(s): 7-36
Fant ingen ansatte som matchet søket.