64 resultater
... hvilke prosesser som påvirker havbunnen i dag, for eksempel erosjon eller sedimentasjon. Biotoper. En biotop er et område med en ...
Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. ... hele dalføret og er basert på flere MG-verdier i regionen. Marin leire finnes generelt ikke i de skraverte områdene over MG. I det ... til å vise områder der det potensielt kan finnes marin leire, se nærmere beskrivelse herunder. Foto: Louise Hansen ...
Marin landskapskartlegging går ut på å beskrive de store trekkene i ...
På sjøbunnen finnes mange forskjellige landformer, og de fleste av disse er skapt av geologiske prosesser. Landformene avslører blant annet hvordan havbunnen er dannet og hvilke sedimentasjonsprosesser som virker der i dag.
... kan du gå direkte til karttjenesten. Velg "Kart", deretter "Marin grense og mulighet for marin leire". Her finner du mobilversjonen av karttjensten. Velg ... hovedmenyen til høyre, deretter “Temakart” og deretter "Marin grense og mulighet for marin leire". Finkornige marine ...
... kvikkleireskred er derfor alminnelig i områder under marin grense og hendelsene er en naturlig del av den langsiktige ... Utbredelse og historiske hendelser I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er også ...
Denne løsmassetypen finnes kun under marin grense (MG) og vises med mellomblå farge på kvartærgeologisk kart der ... følgende: Hav- og fjordavsetninger finnes ofte under marin strandavsetning, elveavsetning og torv/myr. I tillegg finnes de også ...
Type 1: Svært stor-polygoner som vises over marin grense Type 2: Mer om usikkerhet i det kvartærgeologiske grunnlaget ... Type 3: Polygoner med tykke toppdekker som krysser marin grense Type 4: Kvartærgeologiske detaljkart er ennå ikke inkludert ...
... de forskjellige bergartene har ulik motstandsdyktighet mot erosjon, kan vi i dag ofte se motstandsdyktige bergarter i de høyeste ... Et landskap i Lyngen, Troms, preget av glasial erosjon, skred- og frostprosesser. Kanskje er viddene en rest fra et kupert ...
... for å datere blant annet glasiale prosesser, forkastninger, erosjon, lava og meteoritter. NGU benytter denne metodikken innen ...
Marin grense (MG) presenteres på nett som punkter (MG-registreringer), linjer ... ned av brukerne. Arealer under MG med lite eller ingen marin påvirkning er også vist (enkelte dalfører). MG kan, sammen med ... overstige 10 m i høyde, og de viktigste områder med marin leire vil være fanget opp av den presenterte modellen på nett. ...
Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer. De viktigste organismene i dannelsen av skjellsand er skjell, rur, kråkeboller, snegler og kalkalger.
Maringeologi skal gjennom kartleggjing og studiar i norske kyst- og havområde medverka til den overordna nasjonale målsetjinga om eit reint og rikt hav, og medverka til å sikra at marine og geologiske ressursar forvaltast på ein god og forsvarleg måt
... som inkluderer kartlegging av marine avsetninger, herunder marin leire og andre relaterte emner (andre avsetningstyper, marin grense, skredgroper med mer). De kvartærgeologiske kart og kart over ...
... deformasjon av lithosfæren. Tektonisk deformasjon, erosjon og sedimentasjon påvirker hverandre på regional skala: tektonisk ... årsak til dannelse av sedimentære bassenger, mens både erosjon og sedimentasjon kan påvirke heving og innsynkning. Dynamiske ...
... og dannelsesmåte), og viser i første rekke hvor det er erosjon og avsetning av sedimenter, og hvordan strømforholdene er på ... i de dype områdene. I grunnere områder kan det være lokal erosjon av finkornete sedimenter på høydedrag, mens sand avsettes i le av ...
... syner summen av dei to - eit fall i relativt havnivå frå marin grense ned til nåtidas havoverflate. Figur: Harald Sveian, NGU. ... Dei finkorna marine avsettingane er også utsette for erosjon, utglidingar og i nokre tilfelle kvikkleireskred. Se NGUs ...
... ras. Bekkesediment – Resultat av erosjon, transport og sedimentasjon av løsmasser av ulik opprinnelse fra ...
... ras. Bekkesediment – Resultat av erosjon, transport og sedimentasjon av løsmasser av ulik opprinnelse fra ...
... til ein bergart kan gje informasjon om kor mykje erosjon som har føregått, djupna som bergarten er graven ned på, og kan òg ...
... weichsel (ca. 117 000 – 11 700 år sidan). Isbreanes erosjon under siste og tidlegare istider har grave ut dalar, forma unike ... dalar og alpine landskap. Terrengformene kan vera danna ved erosjon og modifisering av berggrunn eller sediment i det opphavlege ...
... kan skildrast som resultat av variasjon i berggrunnen og erosjon. Det biologiske mangfaldet avheng av næringsstoff i berggrunnen, kalk, ...
Sedimentenes sammensetning, hvilke former de danner, og hvordan de ligger i landskapet forteller oss hvilke prosesser som har vært med og dannet havbunnen slik den framstår i dag.
... andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med marin leire, det vil si leire som opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn ... ustabilt. Kvikkleire utvikles i lommer eller lag i marin leire fortrinnsvis der det er eller har vært stor ... Utbredelse og historiske hendelser I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet. Den er også ...
... disse kart som pdf. Kartapplikasjonen  «Løsmasser og marin grense» er tilgjengelig via NGUs nettsider og viser digitale ... og avledede kartprodukter. Karttjenesten « Marin grense » og det avledete kartproduktet «Mulighet for marin leire» ...
... som forsterker hverandre, slik som tektonisk heving og erosjon. Hvis kollisjonstektonikk skal være årsak til en fjellkjede, må ... av normal skorpe versus tynn skorpe, og dermed områder for erosjon vs. avsetning av tykke sedimentpakker vært med på å kontrollere ...
... av mantelen) blitt løftet opp og utsatt for forvitring, erosjon og oppdeling. Oppdelingen kan også ha skjedd på et tidligere stadium ...
... i utløpsområdet og tar hensyn til mulig erosjon av løsmasser langs skredløpet. Resultatene inkluderer bl.a. ...
... fjellkjeder som har oppstått og gått til grunne gjennom erosjon og avleiring i takt med at jorda har utvikla seg og nye kontinent ...
Geologisk informasjon om havbunnen er viktig både for fiskeri- og havbruksnæringen. Dataene benyttes både til å unngå miljøødeleggelser og til å øke produktiviteten.
I en geokjemisk kartlegging av mineraljord ønsker man prøvemateriale som kan fortelle oss noe om geologien for området som ligger under jordlaget.
... fra Big Sky Permaculture. Dette forminsker erosjon på markoverflaten og øker infiltrasjon til grunnvannet. Figuren ... mer effektivt enn åpen jord og beskytter grunnen bedre mot erosjon. Vegetasjonen har også en avgjørende rolle i å opprettholde ...
... Slike finnes i norsk territorial farvann.  Marin gruvevirksomhet. Gruvevirksomhet fra mineralforekomster på ... til hvordan dokumentere, kartlegge og overvåke effekter fra marin gruvevirksomhet. Dette i tilfelle det blir en fremtidig økonomisk ...
Kvartærgeologi er den disiplinen av geologien som omhandler den yngste perioden i jordens historie, de siste ca. 2.6 millioner år. Denne perioden er karakterisert av store klimasvingninger og vekslinger mellom istider og mellomistider.
Havet mottar mange miljøgifter, som lagres i bunnsedimentene. Forurensede sedimenter kan være en kilde til spredning av forurensning i fjordene, og føre til opptak av miljøgifter i levende organismer.
... er subduksjon forbundet med jordskjelv, vulkanutbrudd og erosjon, som sakte endrer landskapet og ofte medfører betydelig risiko for ...
... av store fjellkjeder som etter kvart vart slitne ned gjennom erosjon og sedimentasjon. Dei eldste bergartane finnast i nordaust der ...
... nivået der havnivået har stått under siste istid kalles marin grense og den strekker seg enkelte steder opp til 220m over dagens ...
Norge har store geologiske ressurser på havbunnen og under havbunnen. For å kunne høste av disse ressursene på en bærekraftig måte er det avgjørende med gode kart og databaser som viser hvor ressursene finnes, og hva de består av.
... høye verdier av klorid, sulfat, mangan og natrium. Under marin grense kan det også finnes lommer av gammelt sjøvann som kan påvirke ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.