7 resultater
... fra Big Sky Permaculture. Dette forminsker erosjon på markoverflaten og øker infiltrasjon til grunnvannet. Figuren ... mer effektivt enn åpen jord og beskytter grunnen bedre mot erosjon. Vegetasjonen har også en avgjørende rolle i å opprettholde ...
... nivået der havnivået har stått under siste istid kalles marin grense og den strekker seg enkelte steder opp til 220m over dagens ...
... høye verdier av klorid, sulfat, mangan og natrium. Under marin grense kan det også finnes lommer av gammelt sjøvann som kan påvirke ...
... fører til lav vannhastighet og minsker derfor risikoen for erosjon i regnbed. Under topplaget med vegetasjon trenges det et ... vann- og luftrensende effekter og beskytter overflaten mot erosjon . Plantearter må velges med hensyn til lokale klima- og ...
... Klorid (salt) Bør sjekkes i kystområder og under marin grense Uran Konsentrasjon ligger ofte over ...
... mange steder i Norge, spesielt i områder der det er marin leire som utgjør et vanntett sjikt over fjell eller andre løsmasser. En ...
... ut til å være av betydning om bergoverflaten er dekket av marin leire eller andre tette løsmasselag ved at radongassen ikke kan ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.