25 resultater
... Package 10 of the project “Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal” – a pilot project for mapping marine nature ...
FLORØ: Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet detaljerte kart fra sjøbunnen i fire kommuner i Sogn og Fjordane. Kartene er ment å styrke forvaltningen av de kystnære områdene.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av prosjektet skal de kjemiske egenskapene til havbunnssedimentene undersøkes, og dette vil danne grunnlag for klassifisering av miljøtilstanden til de marine vannforekomstene i vannområdet Ofotfjorden.
... landhevning, submarine skred, vulkaner, oppløft/erosjon og sedimentavleiring i det norske område. (Neotectonics is the study ...
... ble tappet skjedde dette trolig hurtig, og det var kraftig erosjon helt ned til fjellet. Strandlinjer fra sjøen ble dannet blant annet i ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider marine grunnkart i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora og flere næringsaktører. Som en del av prosjektet skal miljøtilstanden i regionen kartlegges. I mai-juni 2016 gjennomførte NGU feltarbeid med F/F Seisma, og hentet opp korte sedimentkjerner fra 10 stasjoner.
... fra Big Sky Permaculture. Dette forminsker erosjon på markoverflaten og øker infiltrasjon til grunnvannet. Figuren ... mer effektivt enn åpen jord og beskytter grunnen bedre mot erosjon. Vegetasjonen har også en avgjørende rolle i å opprettholde ...
I en ny studie viser forskere fra Norge og Storbritannia at den arktiske sjøisen for 20.000 år siden dekket et areal dobbelt så stort som den gjør i dag. Likevel var det en smal isfri oase med marint liv mellom de isdekkede kontinentene og havet.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av kartleggingsprosjektet er de kjemiske egenskapene til sedimenter fra utvalgte avsetningsbassenger undersøkt.
... nivået der havnivået har stått under siste istid kalles marin grense og den strekker seg enkelte steder opp til 220m over dagens ...
... det er det stort sett elveavsetninger, myr-/torvdannelser og erosjon og utrasninger i noen fjellsider som har preget prosessene og ...
... stående igjen som en standhaftig klippe under senere tiders erosjon. Foto: Harald Faste Aas/Norsk Polarinstitutt ANTARKTIS: Mangel på ...
... høye verdier av klorid, sulfat, mangan og natrium. Under marin grense kan det også finnes lommer av gammelt sjøvann som kan påvirke ...
På denne siden finner du lenker til ulike programvare eller APIer NGU utvikler
... fører til lav vannhastighet og minsker derfor risikoen for erosjon i regnbed. Under topplaget med vegetasjon trenges det et ... vann- og luftrensende effekter og beskytter overflaten mot erosjon . Plantearter må velges med hensyn til lokale klima- og ...
I forbindelse med NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske utgravninger i perioden 2015-2018 i Melhus kommune, Sør-Trøndelag, er det behov for mer kunnskap om hvordan området kan ha sett ut i forhistorisk tid. Rapporten er en videreføring av NGU-rapport 2017.002 med mer detaljert kartlegging og analyse av geologi og landskapsutvikling langs Gaula. I rapporten er det fokus på områdene fra Hofstad til Kvål (område 1) og fra Evjengrenda til Hovin (område 2).
... det er de seneste millioner av år med skorpebevegelser og erosjon som har brakt den opp og fram med dagens imponerende vegger. ...
... Klorid (salt) Bør sjekkes i kystområder og under marin grense Uran Konsentrasjon ligger ofte over ...
Gammelt havsalt fra et geologisk basseng i Russland bidrar til å avdekke når jordas atmosfære fikk nok oksygen til at livet kunne utvikle seg.
... mange steder i Norge, spesielt i områder der det er marin leire som utgjør et vanntett sjikt over fjell eller andre løsmasser. En ...
... Vi har økt vår virksomhet innen flere felt, spesielt innen marin kartlegging og forskning, mens vi er blitt mer sårbare innenfor andre ...
... ut til å være av betydning om bergoverflaten er dekket av marin leire eller andre tette løsmasselag ved at radongassen ikke kan ...
Norsk rødliste for naturtyper er lansert for andre gang. I denne utgaven har det geologiske mangfoldet fått et større fokus enn tidligere. En ekspertgruppe har vurdert hvordan det står til med 85 ulike typer av landformer.
HEMNE: Forskere lager et jordarkiv over deler av Norge. Kunnskap om den naturlige kjemiske sammensetningen av jorda vår kan brukes til både mineralleting, undersøkelser av forurenset grunn – og i kriminalsaker.
Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl
Fant ingen ansatte som matchet søket.