Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

229 resultater
... Kartverket sjødivisjonen utgjør den utøvende gruppen i Mareano, og gjennomfører den daglige faglige driften. Det overordnete ansvaret ... som ledes av Miljødirektoratet. Den øverste ledelsen av Mareano ligger i styringsgruppen, som består av representanter fra fem ...
... K.B. Knies, Jochen Bellec, Valerie 0800-3416 MAREANO-Miljødatabaser 2018.018 På MAREANO-tokt med G.O. Sars i oktober - november 2017 ble det tatt ...
TROMSØFLAKET: Mareano-programmet starter kartleggingen i området merket med gult i rød ... fem millioner kroner til oppstarten av tverrfaglige Mareano-programmet. I oktober-november starter kartleggingen. - Vi ... resultater i slutten av november, lover Thorsnes. Mareano har som mål å kartlegge havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske ...
... undersøkelsen av det statlige kartleggingsprogrammet MAREANO, som samler data fra havbunnen. - I all hovedsak oppfyller ... Offentlig forvaltning Signe Nåmdal. MAREANO-programmets viktigste brukere er offentlig forvaltning; departementene ...
... fra Fiskeri- og kystdepartementet varsler utvidelse av MAREANO-programmet. Inger Oline Røsvik i Fiskeri- og kystdepartementet kom med uttalelsene under MAREANO brukerkonferanse som er avholdt i Tromsø. Tidligere har det vært ...
MAREANO-kartleggingen startet i fjor på Tromsøflaket. Nå venter kartlegging ... kartlegging av bunnforhold skal prioriteres som en del av MAREANO-programmet. Etter oppstarten av MAREANO i 2005 er foreløpig deler av Tromsøflaket kartlagt.   ...
... LEDER: Ole Jørgen Lønne, leder for MAREANO-programmet, under brukerkonferansen 2006. ... og kystminister Helga Pedersen har store forventninger til MAREANO. Stor deltakelse, mange spennende ...
... MIDLER: Regjeringen vil ha kartlagt nye områder raskt. Mareano-programmet utføres i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norges ... til sammen 44 millioner kroner til kartleggingsprogrammet MAREANO. - Svært gledelig, sier forsker Terje Thorsnes, som leder NGUs ...
... og Statens kartverk Sjø har på nytt foreslått "MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder" overfor ... og Miljøverndepartementet. Kjernen i MAREANO-prosjektet er et web-basert informasjonssystem, med en inngang til ... Forsvarets forskningsinstitutt er nye samarbeidspartnere i MAREANO, og kommer i tillegg til Direktoratet for naturforvaltning, Statens ...
... wants a rapid mapping of the new territories The MAREANO program is a long-term cooperation between the Institute of Marine ... til sammen 44 millioner kroner til kartleggingsprogrammet MAREANO. - Svært gledelig, sier forsker Terje Thorsnes, som leder NGUs ...
Oversiktsfigur over MAREANO-området (rød linje viser opprinnelig MAREANO-avgrensning). Området med fargelagde dybder (oransje er grunnest, ... mellom de to røde laserprikkene er 10 cm.   MAREANO kartlegger i disse dager kontinentalskråningen sørvest for ...
... er markert med rød linje. (Terrengmodellen er produsert av MAREANO basert på dybdedata samlet inn av FFI.) Avsetninger og ... og dannet korallrev. Det er funnet flere nye korallrev på MAREANO-toktet. Andre del av MAREANOs vårtokt har nå vært på ...
... tokt. Områdene er tidligere kartlagt med tradisjonelle MAREANO-metoder fra overflatefartøy - flatedekkende multistrålebatymetri,  ... Foto: Terje Thorsnes Torsdag 15.10 starter årets siste MAREANO-tokt. Målet er å teste ut om AUV'er skal inngå i fremtidens ...
Elvenes, Sigrid 0800-3416 MAREANO-Havbunnskart 2013.035 Norway’s ongoing seabed mapping programme MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) includes delineation of the ... counterparts, marine landscapes are defined in NiN and MAREANO as broad-scale, non-overlapping, full-coverage areas with a uniform ...
MAREANO har nylig avsluttet årets første tokt med forskningsfartøyet G.O. ... med kjemiprøvetaking er markert med røde sirkler. MAREANO-toktet kartla også hvordan deler av bunnen er påvirket av strøm og ... at vi har fått slike sedimenter opp fra havbunnen i MAREANO. Det gir ny interessant informasjon om miljøforholdene på denne ...
Ti år med havbunnskartlegging. MAREANO-prosjektet har kartlagt Norskehavet og Barentshavet i ti år. Hør om ... Nærings- og fiskeridepartementet 10 år med MAREANO 09.25-09.45 Unikt samarbeid gir uvurderlig kunnskap.  Ingen ... havbunnen i samme utstrekning som Norge gjør gjennom MAREANO. Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske ...
MAREANO har gjennomført en vurdering av opplegget for kartlegging av geologi ...
... i forkant av leteboringer, gi et viktig tillegg til data som Mareano selv samler inn, opplyser Terje Thorsnes, medlem av programgruppen i Mareano og maringeolog ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Økt ...
... inkludert. Datafilen kan lastes ned direkte fra http://www.mareano.no/datanedlasting/kjemidata og blir oppdatert i januar hvert år. ... . Et eksempel på geokjemisk kartlegging i MAREANO-programmet. Her ser vi blant annet fordelingen av arsen i prøvene. ...
... fem millioner kroner til oppstarten av det tverrfaglige Mareano-programmet. Nå kommer det mer midler. Omfattende program - ... og Statens kartverk Sjø, som er hovedsamarbeidspartnerne i Mareano-programmet. NGUs andel for neste år er på 7,6 millioner kroner. ...
... av Lofoten i Nordland IV. Kunnskapsleverandør MAREANO er en kunnskapsleverandør til myndighetene. Resultatene brukes blant ... Quillfeldt (Norsk polarinstitutt) skal holde foredraget ”MAREANO i reviderte forvaltningsplaner”, og Frode Kjersem (Kystverket) skal ...
... til dei nye utstillingane, mellom anna medarbeidarar i Mareano-programmet; Kartverket, Havforskingsinstituttet og Norges geologiske ... i Ålesund. Dei nye utstillingane er Havnasjonen, kor Mareano har bidrege sterkt, Å leve i havet og Havforsking. Ei rad ...
...       Områdene som kartlegges gjennom MAREANO-samarbeidet, blir først kartlagt med multistråle-ekkolodd. ... omstridte området i Barentshavet. De to siste årene har MAREANO samlet inn omfattende dybde/terreng-data fra dette området, og turen ...
... fra de øverste desimetrene med havbunn. Tidligere i MAREANO-prosjektet har det blitt filmet ned til 1100 meter og hentet prøver ... dybden har derfor vært utilgjengelige for forskerne på MAREANO-toktet så langt. Forhåpentligvis har fiskerne fått sitt innen den ...
Nå er MAREANO-kartleggingen startet. Den nordlige delen av Tromsø-flaket ble ... fem millioner kroner til oppstarten av det tverrfaglige MAREANO-programmet, og i Statsbudsjettet for 2006 er det lagt inn 23,6 ... av metodikk og ulike utstyrstyper som skal anvendes i MAREANO-kartleggingen.       ...
... en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (MAREANO), og å systematisere og øke den grunnleggende kunnskapen om havbunnen og det marine miljø. MAREANO-prosjektet er tenkt gjennomført ved å samle inn data knyttet til fire ...
... i Nord-Norge (MINN) og at de styrker det tverrfaglige Mareano-programmet. For øvrig innebærer budsjettet for vår del at vi kan ... geologiske undersøkelse (NGU). Samling av kunnskap Mareano er et program for kartlegging og studier av havbunnens fysiske, ...
... Begivenheten hadde stor betydning for kartleggingsprogrammet MAREANO, som er et samarbeid mellom NGU, Havforskningsinstituttet og ... i dataene fra Barentshavets bunn.   MAREANO 2015: Videoen viser noen av funnene som er gjort av MAREANO på bunnen ...
... bokscorer er benyttet til kjemikartlegging på ca. 15% av MAREANO-stasjonene siden 2006. Fig. 2. Overflate i bokscoreren. ... Grabben kommer opp etter å ha vært nede på bunnen. På MAREANO-tokt brukes det flere typer utstyr for å ta sedimentprøver fra ...
... bokscorer er benyttet til kjemikartlegging på ca. 15% av MAREANO-stasjonene siden 2006. Fig. 2. Overflate i bokscoreren. ... Grabben kommer opp etter å ha vært nede på bunnen. På MAREANO-tokt brukes det flere typer utstyr for å ta sedimentprøver fra ...
... Lofoten, Vesterålen og i det sørlige Barentshavet gjennom MAREANO- programmet. Nå nærmer det seg slutten for første fase av ... "Til bunns i Barentshavet" og vil bli presentert under MAREANO- programmets brukerkonferanse 6. mai. For første gang Norges ...
... Knies, J. Finne, T. E. Thorsnes, T. 0800-3416 MAREANO 2010.016 12009 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 12 prøvetakingsstasjoner på MAREANO-tokt med F/F G.O. Sars på Eggakanten. Sedimentene ble analysert for ...
... Lilja Run 0800-3416 MARfisk - aktiv bruk av MAREANO-kart i fiskeflåten 2019.002 Forsøksfiske med aktiv bruk av detaljerte bunntype- og dybdekart fra MAREANO, installert på Olex kartplotter, er gjennomført. Til sammen nitten ...
... Tegdan, Jørgen Ludvigsen, Martin 0800-3416 MAREANO - Metodeutvikling 2015.047 As part of a method development initiative in the MAREANO seabed mapping programme (www.mareano.no) a pilot survey using Underwater Hyperspectral lmagery (UHI) was ...
... og Bunnreflektivitet. Her finner du kartene: mareano.no - under Andre kart i menyen til venstre. ngu.no ... Skånland, Torsken og Tranøy. Nye marine grunnkart på mareano.no og ngu.no Nye marine grunnkart på mareano.no og ngu.no ...
... K.B. Seither, Anna Knies, Jochen 0800-3416 MAREANO-Miljødatabaser 2016.025 På MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2015 ble det tatt sedimentkjerner for ...
... Knies, J. Finne, T. E. Thorsnes, T. 0800-3416 MAREANO 2008.077 I 2007 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 15 prøvetakingsstasjoner på to Mareano-tokt med F/F G.O. Sars. Det ble tatt prøver på Tromsøflaket, i ...
... Knies, J. Finne, T. E. Thorsnes, T. 0800-3416 MAREANO 2010.063 På MAREANOs høsttokt med G.O. Sars i 2009 ble det ... grunnet uvanlige 210Pb data ned gjennom sedimentkjernen. MAREANO 2009 - miljøgeokjemiske resultater fra Eggakanten, Tromsøflaket og ...
... Knies, J. Finne, T. E. Thorsnes, T. 0800-3416 MAREANO 2009.057 I 2008 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på 18 prøvetakingsstasjoner på to Mareano-tokt med F/F G.O. Sars; 11 prøvetakingsstasjoner på skråningen på ...
... 0800-3416 2021.011 Feltarbeid utført 2017-2019 Mareano kartlegger geologi og biologi på havbunnen i norske havområder. Til ... klassifisering av bunntyper. På bakgrunn av dette startet Mareano i 2017 et prosjekt for å teste prøvetaking på alle videostasjoner. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.