Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

49 resultater
... naturlandskap og de prosesser som har formet det. Kvartærgeologi er den disiplinen av geologien som omhandler den yngste ...

Lagets fremste oppgave er kvartærgeologisk kartlegging og forskning. Kvartærgeologilaget ved NGU består av forskere med ekspertise innenfor fagfeltene terrestrisk kvartærgeologi, geomorfologi, stratigrafi, landskapsutvikling, strandforskyvning, glasiale prosesser og sedimentologi. Vi har det nasjonale ansvaret for kvartærgeologisk kartlegging i Norge, hovedsakelig i målestokk 1:50 000, men kartlegger også i større og mindre målestokk, blant annet i målestokk 1: 250.000 for fylker. Vi jobber tverrfaglig, blant annet inn mot arkeologi, dypforvitring og maringeologi. Vi driver forsking mot NGUs hovedmål "Bedre kunnskap om landets oppbygging og geologiske prosesser". Hovedfokuset med forskningen er rettet mot landskapsutvikling, glasialhistorie, stratigrafi og deglasiasjonskronologi på fastlandet gjennom ulike prosjekter. Vi har også forskningsaktiviteter i polare områder (Jan Mayen, Svalbard og Antarktis). Størstedelen av forskningsaktiviteten er eksternfinansiert. Forskningsprosjektene drives i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Rapporten er utdrag fra NGU-rapport 1633/16 (1981): "Beskrivelse til kvartærgeologiske kart". Kvartærtiden, løsmassenes dannelse og anvendelse, samt eksempler på bruk av kvartærgeologiske kart blir kort omtalt. Rapporten benyttes bl.a som vedlegg til foreløpige kvartærgeologiske kart (fargefotokopier).
... isavsmeltningsforløpet. Hovedtrekk av Gudbrandsdalens kvartærgeologi. ...
... å dekke 8-9 dagers ekskursjon. Masterekskursjon 2012, kvartærgeologi - Trøndelag og Nordland ...
... av dette. Guide til Midtnordenekskursjonen 1994 Kvartærgeologi og miljøgeologi i Midt-Norge ...
... av dette. Guide til Midt-Nordenekskursjonen 1991. Kvartærgeologi i Midt-Norge. ...
... særlig der relativt finkornige masser forekommer. Kvartærgeologi i Lillehammer kommune - beskrivelse til løsmassekart M 1:50 ...
... Lien, R. Beskrivelsen finnes på kartet. Kongsberg. Kvartærgeologi.; Kongsberg; 17142; 1:50 000; trykt i farger ...
Marin grense og mulighet for marin leire (Kvartærgeologi) ...
... 0800-3416 1435 Rapporten omfatter: Bergrunnsgeologi, kvartærgeologi og geologiske ressurser av økonomisk betydning med karter M ... omfatter følgende: Innledning, kvartær- geologi generelt, kvartærgeologi innen mandatområdet, Grus- og sandavsetninger ...
... ytterligere innsamling av data i felt. Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte nasjonalparken for Sylane ...
... Kartene finnes i tre hovedkategorier: berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk. Trykte kart ...
... grunn gass, antagelig av biogen opprinnelse, er påvist. Kvartærgeologi, Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjonsseismiske data ...
... av den fremtidige arealdisponering. Sør-Gudbrandsdalens kvartærgeologi. En beskrivelse av de minerogene jordarter innen ...
... 1882/7 Etter en orientering om hovedpunkter i Finnmarks kvartærgeologi, er det gitt en oversikt over NGUs aktiviteter i kvartærdelen ... litteratur som direkte eller indirekte omhandler Finnmarks kvartærgeologi, følger til slutt. Ny trykk pr. 09.03.91. ...
... bearbeiding av data for geofysikk, bergrunnsgeologi, kvartærgeologi, bekke- sedimentgeo-kjemi, landskogstakseringsdata og ...
... i vinduene, aldersdateringer, malmundersøkelser, geofysikk, kvartærgeologi, sand- og grusundersøkelser og geokjemi. FINNMARKSDAGEN ...
... Kartene finnes i tre hovedkategorier: berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og geofysikk. En oversikt over kartene finner du her. ...
... ble utført som et supplement til NGU - NGIs kartlegging av kvartærgeologi og skredfare på land i Drammensområdet. ...
I forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging ble det gjort seismiske refraksjonsmålinger langs 5 profiler. Profilene ble valgt ut delvis med sideblikk til økonomiske interesser, som nyttbare grusressurser og grunnvann. Profilenes samlede lengde var 4500 m, og de ble plukket ut av NGUs kart- leggende kvartærgeolog Rune Aa. Største beregnede dyp til fjell var ca.60 m.
... 0800-3416 91.260 Samlet fremstilling av Lierbladets kvartærgeologi med bakgrunn i NGUs for- skjellige arbeider i området ...
... Rapporten gir en generell oversikt over berggrunnsgeologi og kvartærgeologi i området. En vurdering av de geologiske ressursene er gitt, ...
... og beskrivelser av området i forbindelse med prosjektet "Kvartærgeologi og arealanvendelse i Ringebu". Kvartærgeologien omkring ...
... standardiserte data om blant annet bunnsedimenter, kvartærgeologi og berggrunnsgeologi, sier Reidulv Bøe. 14 organisasjoner ...
... kvartærtida.  Derfor kalles det også med et fagbegrep for Kvartærgeologi. Typisk kvartære landskapsformer vil være morener som kan ...
... i hovedsak basert på utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen «Landsoversikt over verneverdige naturtyper og ...
... Chand, S. Lepland, A. 0800-3416 Tolkning av kvartærgeologi på norsk sokkel 2018.014 Rapporten gir en kortfattet ...
... i hovedsak basert på utkast til fylkesvise verneplaner for kvartærgeologi og utredningen «Landsoversikt over verneverdige naturtyper og ...
... midler til grunnleggende kartlegging innen berggrunns- og kvartærgeologi, og vi har ikke fått på plass et nytt kystfartøy til ... som er blitt gjort innenfor klassisk berggrunnsgeologi, kvartærgeologi, geofysikk og geokjemi. Ingen pekefinger May ...
... er Svalbard generelt sett dårlig kartlagt når det gjelder kvartærgeologi. De nye kartene over løsmassene rundt Kjellstrømdalen og de ...
... kvartærgeologisk kartlegging kreves solid kompetanse innen kvartærgeologi. Arbeidsløypen for kartproduksjon har vært analog gjennom ...
... og bygningsstein Miljøgeologi Maringeologi Kvartærgeologi Gruve- og bergverkshistorie Generell geologisk ...
... viktigste bidrag er gitt av Erik Daae Lie med hovedoppgave i kvartærgeologi (1974). Beskrivelsen er en tematisk behandling av de ...
... ni delprosjekter: 1) Data. 2) Berggrunnsgeologi, 3) Kvartærgeologi, 4) Maringeologi, 5) Geofysikk, 6) Geokjemi, 7) Malm- ...
... har betydning for kunnskap om grunnvann i Norge: kvartærgeologi med informasjon om sand og grusavsetninger ...
... er det store muligheter for forskning både på klima og kvartærgeologi, og på berggrunnsgeologi og vulkanologi, påpeker Lyså og ...
... i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars Olsen fra Laget for kvartærgeologi. Olsen forteller videre at gullklumper i elver kan være ...
... å ha kunnskap om Norges geologi, bergartsdannelse og kvartærgeologi. Bergarter er dannet på ulike måter og til forskjellige tider ...
... Utbygging i kystsonen Louise Hansen - Kvartærgeologi i strandsonen Ingrid Havnen - Behov for kartlegging i ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.