Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

179 resultater
... og nytt kobbertak vil det bli. Det skulle bare mangle. Kobber fra Røros dekker taket på Rådhuset i København, mens kobber fra Karmøy inngår i Frihetsstatuen i New York. Her i landet har vi ...
... Deponimassene fra Nussir har forhøyede verdier av kobber, nikkel og krom, men det er likevel ikke store verdier i forhold til ... en og en halv milliard tonn med sjøbunn hvert år.  Kobber er lett å resirkulere. I dag dekker resirkulering 17 prosent av ...
... i Porsangerområdet. En undersøkelse av kobber mineraliseringen i Porsangerdolomitten, Porsanger, Finnmark. ...
... til foldeknær (m-skala). Feltundersøkelser av bly-sink-kobber mineraliseringer i Mjønesskardet, Bodø, Nordland. ...
... K-rike silikatmineraler. Baryttleting ved Geitvann bly-kobber (-sink) mineralisering, Porsanger, Finnmark ...
... Geologisk undersøkelse og VLF-målinger av Straumsfjell kobber- forekomst. ...
... brakt fram økonomisk interessante objekter. Tronvik sink-kobber-bly forekomst, sluttrapport for malmgeologiske og strukturgeologiske ...
... en teknisk brukbar løsning til å fjerne eller redusere kobber- og sinkforurensningene i Orvavassdraget. Vannet fra 5 punkter i vass- ... finne en teknisk brukbar metode til å fjerne eller redusere kobber-og sink-innh.i vann fra Orvavassdraget ...
... på tomten er sterkt forurenset med arsen, bly, kadmium, kobber og sink, bekrefter Ottesen. Studentene har blant annet avdekket at ... er meget høyt. Det betyr en betydelig spredning av sink, kobber, bly og kadmium fra den forurensede grunnen og ut til ... indikerer en lekkasje på hele 14.000 kilo sink, 2.600 kilo kobber, 36 kilo kadmium og 29 kilo bly hvert år, sier Rolf Tore Ottesen. ...
... grønnkledt. For geologene er dette et tydelig tegn på kobber. Kobberet har gjennom mange år blitt påvirket av fukt og luft, og er ... Den tydelige grønne fargen forteller at berget inneholder kobber. Så langt er det likevel ikke funnet nok kobber i fjellet til å ...
... i Nord-Trøndelag, hvor det i mange år var gruvedrift på kobber og sink. Også på svensk side av grensen har det vært, og planlegges, ... til bergarter som indikerer mineraliseringer av for eksempel kobber og gull, forteller Terje Bjerkgård. Ved bredden av ei lita elv banker ...
... vulkaner og dype sedimentbassenger. Mange av landets viktige kobber- og sinkforekomster ligger også her. Geologer prøver å fravriste ...
... Repparfjord. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber og lettløselig kobber (CxCu). Geokjemiske undersøkelser Ulveryggen-Steinfjellet 1964. ...
... Malsådalen, Verdal. Prøvene ble analysert på syreløselig kobber, sink, bly og nikkel. 2 bekker viste høyere kobber og sink-innhold enn de øvrige bekker. Geokjemisk undersøkelse ...
... i Pasvikdalen. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel, sink og lettløselig kobber (Cx Cu). Geokjemiske undersøkelser Søndre Pasvik 1965. ...
Basemetallene omfatter kobber (Cu), sink (Zn), bly (Pb), tinn (Sn), nikkel (Ni) og kobolt (Co). De to ... og er beskrevet under denne kategorien.   Kobber (Cu) Kobber fremstilles hovedsakelig fra konsentrater av kobbersulfider som ...
... Rapporten inneholder kart over de høyeste anomalier på kobber, bly og sink i bekkesedimenter fra Grong-feltet. Grongprosjektet ...
... Alta, Gargia og Talvik. Prøvene er analysert på kobber, sink, bly, nikkel, molybden, kobolt, litium, sølv, mangan og jern. Det er påvist en rekke høye konsentrasjoner av kobber, sink, bly, nikkel, kobolt, mangan og jern. De høye analyseverdiene er ...
... geologisk miljø som har mange likhetstrekk med Bidjovagge. Kobber-gull -mineraliseringer opptrer i en hydrotermalt omvandlet metadiabas, mens kobber-nikkel-mineraliseringer finnes i en antatt stratigrafisk overliggende ...
... vil vi trenge 90 ganger mer aluminium og 50 ganger mer jern, kobber og ren kvarts for å kunne lage nok solceller og vindmøller. For å kunne møte etterspørselen etter stål, aluminium og kobber, må vi mer enn tredoble produksjonen av disse metallene fram mot 2050. ...
... og Rana Gruber som norske malmlokomotiv. Forekomster av kobber knyttet til edelt metall er beregnet til 25 milliarder kroner. Her ... i Kvalsund kommune i Finnmark, i tillegg til kobber-gull-mineraliseringen i Biddjovagge i Kautokeino. Basemetaller, som ...
... Orrefjell i Troms. Undersøkelsene i 1978 førte til en sink-kobber-bly anomali ved Leirvassfjell som ligger ca. 5 km sydøst for Orrefjell. ... ble anomalien fulgt opp med feltbestemmelse av lettløselig kobber som ledet til funn av et mine- ralisert område med sinkblende som ...
... av metode for vann- analyser på elementene bly, kadmium, kobber, krom, sink og nikkel ved hjelp av vår apparatur for atom- ... Bly ønsket deteksjonsgrense: 0.5 ppb, Kadmium 0.01 ppb, Kobber 1 ppb, Krom 0,5 Sink 6 ppb, Nikkel <1 ppb. For kadmium ble det oppnådd ...
... kommune. Prøvene er analysert på saltsyreløselige kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. ...
... kommune. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965. ...
... anomali. Prøvene er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Bidjovagge-Lemsejavre ...
... av stål klatrer opp imot 90 prosent, mens den for kobber er ca. 35 prosent globalt og nærmere 50 prosent i EU. Hvis du leverer ... til gjenvinning, kan du regne med at i alle fall kobber, gull og sølv blir gjenvunnet. Noen grunnstoffer er per i dag ...
... Telefonene inneholder opptil 180.000 ganger mer sølv, gull, kobber, tinn, indium, tantal og nikkel enn det som gjennomsnittlig finnes i jordskorpen. Telefonbatteriene er blant annet rike på gull, kobber, tinn, kobolt, nikkel og bor. Resultatene kommer fram i en ny ...
... smelting av malmer fra mindre og mellomstore forekomster av kobber, bly, sink og andre metaller Utvinning og produksjon av sjeldne ... er en økende global etterspørselen etter jern og stål, kobber og aluminium. Samtidig vokser det fram store markeder for ...
... I løpet av livet vil hver av oss forbruke nesten 500 kilo kobber i gjennomsnitt. Det tilsvarer 50 tonn malm i berget. Norges befolkning ... seg at vi de neste 50 år skal klare å utvinne den mengden kobber som vi faktisk forbruker i Norge. Av gull forbruker vi kun 1 kg i ...
... et viktig biprodukt ved prosessering av magmatiske nikkel,- kobber- og platinamalmer, samt vulkanogene kismalmer (VMS) med kobber og sink og porfyr-kobbermalmer. Det er for tiden ikke drift på ...
... arbeidet i deler av Nordland og Troms. Nikkel, kobber og platina  En rekke selskaper har gjennom årene jaktet på nikkel og kobber i nordområdene. Letevirksomheten har økt betydelig i løpet av de ...
Telefonene inneholder mange ganger mer sølv, gull, kobber, tinn, indium, tantal og nikkel enn det som gjennomsnittlig finnes i jordskorpen. Gull, sølv og kobber brukes i mikrostrømførende komponenter, tinn og indium i LCD-skjermen, ...
... tellur og titan, mens vindmøller krever aluminium, kobolt, kobber, jern og flere spesialmetaller. Det trengs også flere typer sjeldne ... vil vi trenge 90 ganger mer aluminium og 50 ganger mer jern, kobber og ren kvarts for å kunne lage nok solceller og vindmøller. For å ...
... og peker spesielt på malmer med jern-titan-vanadium, nikkel-kobber, sink-kobber, molybden, jern og gull. En omfattende malmdatabase som dekker ...
... prøvetatt 1979 Tilsammen 1 254 prøver som er analysert på kobber, kobolt, sink, bly, sølv, nikkel, molybden, jern og mangan. En rekke prøver har høyt innhold av kobber, kobolt, nikkel, jern, mangan og delvis sink. Prøver med høye ...
... 548 D. Det ble tatt 530 moreneprøver som ble analysert på kobber. Moreneundersøkelser (mikroblokkleting) rundt kobbermineraliseringen ...
... Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink, nikkel og sølv. Geokjemiske undersøkelser Reisadalen - ...
... Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink og nikkel. Geokjemiske undersøkelser Varangerhalvøya 1971. ...
... kommune. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig kobber, nikkel, sink og bisulfat- løselig bly. Geokjemisk undersøkelse ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.