24 resultater
... Men selv om usikkerheten er stor, gir rapporten Klima i Norge 2100 fra 2015 et tydelig bilde av hovedtrekkene rundt hvordan ... er blitt varmere. For Norge viser beregningene at fremtidens klima vil gi mildere vær og mer kraftig og hyppig nedbør. Hva vil dette bety ...
... breddegrader dekket av is, mens mellomistidene har hatt et klima liknende det vi har i dag. På stor skala har klimaendringene påvirket ... kunnskapsgrunnlaget for å forstå hvordan framtidas klima vil kunne utvikle seg. Pågående aktiviteter ved NGU forsker på klima- ...
... i Norge små. Mengden grunnvann vil være avhengig av klima og grunnforholdene. Klima bestemmer mengden tilgjengelig vann via nedbør og fordampning, mens ...
... erosjon . Plantearter må velges med hensyn til lokale klima- og fuktighetsforhold. Regnbed i Norge I USA, Australia, ... fortetting med mange tette flater, kombinert med et våtere klima, trengs det tiltak for å håndtere flomtoppene. Et regnbed kan visuelt ...
... de eldre med stor andel usortert avfall utgjør en miljø-, klima- og helsemessig utfordring i Norge. De miljømessige utfordringene ...
... avsetningsmiljø på land og i havet for å rekonstruere klima- og miljøendringer. Forbrenningsanalyse: C-S-N ...
... stratosfæren og kan ha merkbare effekter på jordens klima. Vi finner også vulkanisme langs riftsoner på kontinentene, f. ...
Jordas klima blir varmere og for Norge betyr dette blant annet mer regn og flere ...
... er tatt inn i norsk rett gjennom Vannforskriften der Klima- og Miljødepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret. NGU ...
... for å unngå ulike typer forstyrrelser fra tidligere tiders klima (f.eks. istider) og menneskeskapte effekter som avskoging. Temperaturen ...
... biosfæren (planter og dyr) og atmosfæren (regn, snø, "klima generelt) finner sted. Denne "kritiske" sonen opprettholder alt liv på ... horisont) reflekterer geologi, mens i jord (O horisont) er klima og vegetasjons soner viktig for observert element distribusjon. ...
... på å starte ”Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima” (CAGE, www.cage.uit.no), som skal gå fram til 2023. Senteret ledes av ...
... - i takt med endringar i tektoniske tilhøve (platedrift), klima og utviklinga av jordas livsformer. Berggrunnen gjev oss tilgong til ...
... siste 130 000 år kan karakteriseres ved store variasjoner i klima og globalt isvolum. Temperatursvingninger har vært i størrelsesorden 5-10 °C på den nordlige halvkule. Sist gang det var et klima tilnærmet likt eller bedre enn dagens, var under forrige mellomistid for ...
... I tillegg er det avhengig av hvor man befinner seg fordi klima ikke er likt i hele landet. Typiske naturlige variasjoner i grunnvannstanden i ulike deler av Norge er avhengig av både klima og geografisk beliggenhet. Naturlige variasjoner i ...
... i henhold til plan- og bygningslovens § 11-8. Klima og forurensingsdirektoratet: Som følge av endringer i regelverket om ...
... høyereliggende kolle. Grunnvannsspeilet varierer også med klima og årstid. I områder der fjellgrunnen består av marmor eller ...
... må sees i sammenheng med godkjent avløpsordning. Klima- og miljødepartementet (KLD) har overordnet ansvar for ...
... Sistnevnte er svært porøs og ikke særlig holdbar i norsk klima. Selv om den er noe påvirket av omdanning, har Hovin-sandsteinen ...
... studieretninger, (Geologi og geografi og Geofysikk og klima). Følgende personer underviser og jobber med grunnvann på UiO: ...
... som følge av årstidsvariasjoner og langsiktige endringer i klima Fysiske inngrep som vassdragsregulering, uttak av grunnvann og ...
... er tatt inn i norsk rett gjennom Vannforskriften der Klima- og Miljødepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret for å ...
... ved dypforvitring av ultramafiske bergarter i et tropisk klima. De viktigste nikkel-kobber-sulfid-forekomst-typene er knyttet til ...
... grønne skiftet Myndighetene har fastslått at globale klima- og miljøutfordringer krever omstilling til et samfunn hvor vekst og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.