Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1979 resultater
Fullstendig oversikt over våre trykte kart finner du her. NGUs trykte kart er tilgjengelige i vår kartkatalog. Kartene finnes i tre hovedkategorier: ...
Her følger en oversikt over hvilke marine kart som utarbeides i dag. Dybdeforhold. Detaljerte kart over dybdeforhold utgjør viktig basisinformasjon både for de som ... detaljerte dybdekart like viktig som detaljerte topografiske kart er for de som arbeider på land. NGU benytter slike data i stort omfang, ...
... Beskrivelsen finnes på kartet. Verran. Kvartærgeologisk kart; Verran; 16221; 1:50 000; kvartærgeologisk kart ...
Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000. No blir det arbeidd med kart i målestokk 1:50.000 og større. Over 300 av 700 kartblad er ferdigstilte. Her er oversikten over nye kart i 2007. Alle kart kan bestillast på distribusjonen@ngu.no eller på ...
Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000. No blir det arbeidd med kart i målestokk 1:50.000 og større. Om lag 300 av 700 kartblad er ferdigstilte. Her er oversikten over nye kart i 2006. Alle kart kan bestillast på distribusjonen@ngu.no  eller ...
... utenfor Troms og Finnmark er nå tilgjengelig på  kart. Området inkluderer Troms III og Eggakanten til Vest-Finnmark. Biotoper på kart Biotoper på kart ...
... Astrid Lyså og Eiliv Larsen med to nye kvartærgeologiske kart fra Svea-området på Svalbard. - Til tross for meget interessant ... Svea på Svalbard har resultert i to nye kvartærgeologiske kart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mye nytt i to nye ...
... skråningene og langt utover dalbunnen. Samarbeid om kart Det nye kvartærgeologiske kartet er gratis og tilgjengelig både ... forskningsprosjektet Cryoslope II. Lignende detaljerte kart er under utarbeiding av NGU i blant annet gruveområdet Svea på Svalbard. ...
... frå før i området vi skal kartleggje; studentoppgåver, kart, flybilete og rapportar. Så går vi ut i terrenget og ser kva som er rett ... andre interesserte. Heile landet er dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000 og så langt er det gitt ut 376 kartblad i ...
  Detaljerte kvartærgeologiske kart (M: 1:10.000) i bratt, skredutsatt terreng  Ved ... bratt terreng. NGU har laget detaljerte kvartærgeologiske kart i M 1:10:000 i utvalgte områder som basis ... kartene digitalt.   Detaljerte kvartærgeologiske kart (M: 1:10:000, 1:15.000 og 1:20:000) under Marin Grense  Det ...
... karttjeneste på nett. Du finner oversikter over analoge kart her , trykk på fanen 'kart' og velg produkt. Med infoknappen (I) kan man trykke på et kartblad og ...
Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000. No blir det først og fremst arbeidd med kart i målestokk 1:50.000 og større. Godt over 300 av 700 kartblad i M 1:50.000 er ferdigstilte. Her er oversikten over nye kart av denne typen i 2010. Alle kart kan tingas på distribusjonen@ngu.no ...
... geologiske naturdokumenter, sier Dahl. Se geoarv på kart her Lågøystolane er et knippe store flyttblokker lengst ut ... lokaliteter i det nye kartet. Geologisk naturarv på kart Geologisk naturarv på kart ...
... vår mineralressursdatabase: https://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil/ Litt forklaring til hvordan man kan bruke ... kan du endre informasjonen du får frem i kartet via fanen "kart" i menyen. Velg for eksempel Standardkart "Metaller - grupper" for bare å ...
... frå Kartverket blir grunnlaget for ei rekke andre kart som NGU lagar i samarbeid med kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og ... og til å framstille marine botnkart, som er ein serie kart som viser terrengformer, botnhardheit, sedimentfordeling og avleda ...
Velkommen til NGUs nasjonale geologiske kart! Kartene viser Norges berggrunn, løsmasser, mineralske ressurser og ... søke geografisk pr. kommune og pr. geologisk fagområde. Kart på nett ...
... skal bidra til å redusere snøskredulykker i fremtiden. Kart skal redusere snøskredulykker Kart skal redusere snøskredulykker ...
... og ulike karttjenester (WMS). Du finner også våre trykte kart, datasett i flere dimensjoner samt programvare utviklet av eller i samarbeid med NGU. Kart og data ...
... NGUs kartkatalog og litteraturdatabase Geofysiske kart og data (MINN/MINS) Geokjemi (MINN/MINS) ... karttjeneste osv ennå ikke er etablert. Andre kart og data ...
... er det laget forslag til en standard generell del til kart i M 1:50 000. Det er også laget forslag til disposisjon og innhold av den spesielle del av be- skrivelsen. Til kvartærgeologiske kart i M1:20 000/1:10 000 er det utarbeidet en standard tegnforklaring og en ...
... 84.008 Rapporten inneholder kvartærgeologiske kart i M 1:10 000 og M 1:50 000 med generell beskrivelse utarbeidet i ... med kartleggingen er også gjengitt. Kvartærgeologiske kart Kongsvinger kommune ...
... og spektakulære geologiske naturdokumenter. Se kart over geologisk arv Vi er takknemlige for dine kommentarer. Både ...
... på grunnlag av delvis upublisert materiale, sammenstilt to kart i M 1:50 000 for området RV 520 og Hylsfjorden, Sauda og Suldal kommuner, ... inneholder også en kort kommentar til kartene. Geologisk kart over Saudafjellene ...
... Resultatet er ein rapport med ulike maringeologiske kart , som kvar for seg gir viktig informasjon: Botnsediment ... frå NGU og NIVA er óg brukt til å modellere eit kart over naturtypane i området. Dette er gjort med avansert statistisk ... kartlagd sjøbotnen - og deltok også i programmet. Nye kart over Saltstraumen ...
Nordahl-Olsen, Torkill Asker. Kvartærgeologisk kart. ...
... O. Nordahl-Olsen, T. Nordfjordeid. Kvartærgeologisk kart. ...
Nordahl-Olsen, Torkill Asker. Kvartærgeologisk kart. ...
... B. Follestad, B.A. Sandnes. Kvartærgeologisk kart. ...
Astrid Lyså på Jan Mayen.
... blir arrangert av GeoForum. I konkurransen om beste kart var det mulig å delta med både papirkart, kartplott, digitale kart, og kart for nett og mobile plattformer. Juryen legger vekt på nytenking, ...
... over Bergen i 2008. Noreg er allereie dekt med geologiske kart i målestokk 1:250.000. No blir det arbeidd med kart i målestokk 1:50.000 og større. I fjor kom også det nye ...
... - Det er mange gode grunner til å lage geologisk kart over et bestemt område. Men en av de viktigste hensiktene er å gi ... Follestad, NGU) - Dette er et typisk kart å ta med på tur. Ved å se på kartet, vil man få en bedre innsikt i ...
... – Når arbeidet er ferdig, vil vi ha like gode kart over havbunnen som på land. Dette vil ha stor betydning for eksempel ved ... I mai starter et feltarbeid som skal gi fullstendige kart over havbunnen i Astafjordene i Sør-Troms. Håpet er at dette vil danne ...
... geologiske forhold og alderen på førekomsaene. To kart og ei bok Det internasjonale samarbeidet har også resultert i to trykte kart, eitt over malmførekomstane og eitt over områder med potensial for nye ...
MAGNETISME: Utsnitt av NGUs nye magnetiske kart. - Denne kunnskapen er viktig for å kunne definere de mest lovende ... gjennom TYNGDE: Utsnitt av NGUs nye gravimetriske kart. geologisk tid, opplyser Odleiv Olesen. Regionale strukturer i ...
... bjorn.follestad@ngu.no   Han bruker geologiske kart til å fremme norsk fjellturisme. Kommunene er med på leken når forsker ... reiselivsaktivitet i fjellheimen. Utvikler geologiske kart for reiselivet Utvikler geologiske kart for reiselivet ...
... - Kartene inngikk opprinnelig i en kartserie fra 2007 på 42 kart som dekket hele fastlands-Norge. De nye, oppdaterte kartene inkluderer nå ... petroleum, understreker Jomar Gellein. Framstilling av kart Jomar Gellein ved NGU. - Følsomheten på magnetometrene ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.