Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

39 resultater
... eller under marin grense. Dessuten lurer jeg på om moderne jordbruk med store maskiner, rydding av skog og bakkeplanering i kombinasjon ...
... med mange andre bruksområder som vann til husholdning, jordbruk, industri, som energikilde for grunnvarme og som kildevann for salg ...
... av våre primærnæringer som utfolder seg på stedet (jordbruk, bergverksdrift, jakt og fiske) er også indirekte en følge av de ...
Uttak av borplass i granittbergarter for grunnvannsforsyning til jordbruks- vanning.
Uttak av borplasser i gneisbergarter for grunnvannsuttak til jordbruks- vanning.
Anvisning av borested for vannforsyning til gårdsbruk, evt. også jordbruks- vanning.
... i rombeporfyr. Det er fare for grunnvannsforurensning fra jordbruk, søppelfylling og hønseri. For Butterud gård ønsket en bare ...
... 7 km øst for Sunndalsøra sentrum i et område med aktivt jordbruk. Også denne typelokaliteten har et stort nedbørsfelt. Jordbruk i form av potet-, korn- og grasproduksjon utgjør den største ...
... samt gruvevirksomhet. Diffus forurensning kan komme fra jordbruk, trafikk eller industrivirksomhet. Grunnvannsforekomster som ...
... brensel, mineral og byggjematerialar. Den gjev grunnlag for jordbruk og påverkar vår tilgong på ferskvatn. Den gjev livsgrunnlag for ...
I brev av 24 mars 1977 fra Søndre Land kommune, Oppland, ble NGU anmodet om å befare diverse kalkområder ved Lien. Hensikten med befaringen var å vurdere mulighetene for uttak av jordbrukskalk. Kalksteinen ligger i et sterkt overdekket område med få og spredte blot- ninger. Kalksteinen (ortocerkalk) stikker opp som lave Ø-V-gående koller, fyllitt. Analysene viser at anvendelsen i dag er begrenset til jordbruks- formål.
... Veisalter, tungmetaller Jordbruk Gjødsling Nitrat, mikrobiologisk   ... slam Metaller og kjemikalier Jordbruk Husdyrhold Organiske stoffer, mikrobiologisk ...
... (4 personer) 500-600 - Jordbruk (pr ku) 75 120 Jordbruk (pr sau) 8 20   Kor mykje vatn ...
... mellom geologisk mangfold og biologisk mangfold, skog- og jordbruk Forekomster av ulike mineralressurser og byggeråstoffer som ... miljø, næringsutvikling, vann, skredsikkerhet, skog- og jordbruk, viltforvaltning m.m. Private aktører som mineralbasert ...
... nedmalt form et alternativ, naturlig kilde til kalium innen jordbruk. Nærmest ubegrensede reserver); 1 magnetitt- forekomst (nedmalt ...
... av sand og grus, hvor det meste av arealene er båndlagt av jordbruk og bebyggelse. Den eneste betydningsfulle forekomsten volummessig ...
... og grus. Arealbruken på fore- komstene er for det meste jordbruk og bebyggelse. Materialet i forekomstene er trolig best egnet til ...
... ved praktisk utnyttelse innen avfallslagring, jordbruk, anleggsvirksomhet, m.v. (byggegrunn), og ved vurdering av ...
... rent drikkevann til husholdninger, offentlige bygninger, jordbruk og industri. Ledningsnettet har et stort vedlikeholdsbehov. En av de ...
... seg uten f. eks jern, stål, kalkstein til sement, papir og jordbruk, pukk til veier, grus til betong og kull i mange industrielle ...
... og malingsindustrien (blant annet som pigment/fargestoff), jordbruk og farmasøytisk industri. Kalkstein brukes også i kjemisk og ...
... kommuner og over 6000 mennesker med bygninger, industri og jordbruk i ytterste konsekvens bli rammet. I bevegelse Målinger viser ...
Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til overvåking av de ustabile og skredutsatte fjellpartiene i Åkneset og Tafjord i Møre og Romsdal.
... Kilder som forårsaker diffuse utslipp Jordbruk, skogbruk, veisalting, samferdsel Kilder som kan ...
... I Troms fylke er virksomheten dominert av fiske og jordbruk, samt service- næring og noe industri. I noen kommuner har Forsvaret ...
... avsetningene gir næringsrik grunn og utnyttes i dag til jordbruk mange steder. Beskrivelse til Leka - 1725 III - kvartærgeologisk ...
Industrimineral- og natursteinspotensialet i Rendalen kommune er vurdert. Undersøkte/vurderte bergarter er karbonater, skifer, murestein og naturstein. Ingen skiferforekomster med tilfredstillende kvalitet ble funnet. Murestein av tykkbenket sandstein/kvartsitt eksisterer det et potensiale for småskala produksjon av murestein for det lokale marked.
... 28 lokaliteter i gruppe 2: behov for videre undersøkelse. Jordbruk er en viktig næring i hele Østfold fylke. Industri er viktig i ...
... sin komplekse geologiske historie har gitt gode forhold for jordbruk og fiske opp gjennom tidene. I de brede jordbruksbygdene langs fjorden ... og dalbunner som er fylt opp med løsmasser som benyttes til jordbruk. Linjene stammer fra en stor forskyvning som skjedde da Norge og ...
... utfall, blant annet ødeleggelse av boligområder, jordbruk, helseproblemer og død. Dette gir at mennesker har en stor ...
... med forurensningsbelastning fra urbanisering, industri og jordbruk. Grunnvannsforekomstenes kvalitative og kvantitative tilstand ...
... gjennom alle tider: Muligheten til å høste fisk og drive jordbruk. Denne flaten kalles for strandflaten og slutter seg til en ...
... til andre forhold (Statistisk sentralbyrå Rapport 2016/14: Jordbruk og miljø. Tilstand og utvikling 2015) Dette skjer i aller ...
... bygger seg opp ute på fjorden. og jordbruk kan i ytterste konsekvens bli rammet. - Sannsynligheten for at ...
... bygging av nye og bredere veier, krever stadig nye arealer. Jordbruk blir drevet der jorden er flat, og det er selvsagt også der det er ...
... ikke hensyn til eventuelle arealkonflikter som bebyggelse og jordbruk. Til tross for betydelig reduksjon av volum og arealkonflikter ...
Rappoprten er et ledd i sluttrapporteringen av det 10-årige Finnmarksprogram- met ved NGU som pågikk i perioden 1982-1991. Sluttrapporten gir en oppsum- mering/sammenstilling av tidligere undersøkelser og undersøkelser utført i programperioden. Fylket har en rekke større og mindre "forekomster" av karbonatbergarter. Arbeidene har imidlertid vist at pr. i dag er potensialet av økonomisk utnytt- bare karbonatressurser meget begrenset.
... mot diffus avrenning fra industri og intensivt jordbruk. Det er usikkert i hvilken grad et mer grusig og tynnere morenedekket ...
... utbredt problem i mange land i Europa på grunn av intensivt jordbruk. I Noreg er det avgrensa til enkelte område og då helst i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.