13 resultater
Dehls, J.F. 0800-3416 InSAR-studier for SKB 2005.083 (Forkortet) It has been speculated that ... measure such movement using dInSAR. Permanent scatterer InSAR processing: Forsmark ...
... had not been monitored by other techniques. Analysis of InSAR data over Romeriksporten. ...
... the Radarset 1 and 2 satellites. Preliminary analysis of InSAR data over Trondheim with respect to future road development. ...
... er grunnlaget for analyse av mulige bevegelser ved metoden InSAR. Utviklingen av metoder for dataprosessering er gjort i et samarbeid ... har gått til utprøving og kvalitetssikring av InSAR-data. Dette har gitt svært gode resultater, og det er et godt samsvar ...
... bakkebasert laserskanning, satellittbasert radarskanning (InSAR) eller fotogrammetri. NGU anbefaler en videreføring av regionale satellittbaserte radardata (InSAR) i Troms. Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Troms - status og ...
... i alt er det 91) og flere har nylig blitt identifisert fra InSAR analysen. 46 lokaliteter er nå befart. Det er 17 lokaliteter hvor det ... og Laksvatnfjellet er også skannet. Evaluering av InSAR-metoden på de nye lokaliteter viser at det er fortsatt godt samsvar ...
... 2012 og 2013. Data fra satellittbasert radarinterferometri (InSAR) er tilgjengelig fra forskjellige satellitter og strekker seg over flere ... Videre ble fjellpartiet innmålt med et LiSALab bakkebasert InSAR system. Et ustabilt fjellparti er avgrenset av en fullstendig åpen ...
... av 2008 på disse lokalitetene. Analyser av satellittdata (InSAR) skal tas i bruk i løpet av 2008 og vil gi bedre mulighet for å ... med en kombinasjon av geologisk kartlegging, oppfølgning av InSAR analysene og LIDAR skanning på utvalgte lokaliteter. Kartlegging av ...
... av eksisterende data om berggrunn, byggeråstoff og InSAR i tillegg til et forbedret aktsomhetskart tunnelplanlegging, ...
... i alt er det 91) og flere har nylig blitt identifisert fra InSAR analysen. Innmåling av GPS på 10 av de 13 lokalitetene som var etablert ... også 12 nye lokaliteter som er blitt identifiserte kun fra InSAR analysen. Noen av disse har blitt befart i feltperioden 2008 men de ...
... NGU anbefaler videre en økt bruk av høydetaljerte InSAR satellittdata i fremtiden, da disse viser et meget godt samsvar med ...
... mindre enn 1/5000. Over Otrøya og Julneset er det foretatt InSAR-analyser uten at disse viser tegn til hittil ukjente ustabile fjellparti. ...
... for eksempel laserskanning med LIDAR og tolkning av INSAR satellittdata. Videre bør det vurderes om det bør gjøres noe geofysikk ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.