Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

77 resultater
Grunnvarme handler om å utnytte varme lagret i berg, jord eller grunnvann og ... flere utnytter denne energien i den kalde årstiden. Grunnvarme ...
... hus og vann, er geologien i Norge minst like godt egnet til grunnvarme som hos naboene i øst. Med en kraftpris som når stadig nye ... og kartlegging NGU forsker aktivt på å utnyttelse av grunnvarme. Blant annet måler forskerne ved NGU varmeledningsevnen i grunnen. ...
... Grunnvann som energikilde Temaet for seminaret er Grunnvarme fra grunnvann og avholdes hos Norconsult AS i Sandvika. Det vil ...
... samen med lett tilgjengelig informasjon om grunnvarme vil forhåpentligvis bidra tl at grunnvarme i større grad blir vurdert ved valg av energikilde til oppvarming ... grunnvarmekartlegging i andre områder. Kartlegging av grunnvarme fra fjell - sluttrapport ...
... sykehus på Lørenskog og på Ski. De vurderer å benytte grunnvarme. Den mest aktuelle grunnvarmeløsningen for begge de planlagte ... Det anbefales testboringer for å få bedre kunnskap om grunnvarme- potensialet i berggrunnen. Utredning om grunnvarme til planlagte ...
... ikke er utbredt i Glåmas dalføre. Grunnvann og grunnvarme fra dype dalfyllinger langs Glåma ...
... Det er foretatt en grov kartlegging av potensialet for grunnvarme i henholdsvis fjell og løsmasser i Hedmark fylke. Formålet med en ... for bergartene, mens potensialet for uttak av grunnvarme i løsmasser er gjort på grunnlag av grunnvannstemperatur og løsmassenes antatte egnethet for grunnvannsuttak. Grunnvarme som energikilde. Innspill til fylkesdelplan for Hedmark med tema ...
... Hilmo, Bernt Olav Skarphagen, Helge 0800-3416 Grunnvarme fra fast fjell - økt energiuttak ved hydraulisk trykking av ... felt ved Lade i Trondheim. Ved bygging av to pilotanlegg for grunnvarme ved Bryn og ved eiendommen til tidligere Energiselskapet Asker og ...
... for et slikt geovarmeanlegg på omkring 5 år. Bruk av grunnvarme ved sentralsykehuset i Lørenskog - testboring, systemløsning og ...
Grunnvarme handler om å utnytte varme lagret i berg, jord eller grunnvann og ...   Lukkede systemer er energibrønner som henter opp grunnvarme gjennom sirkulering av en frostsikker veske i en kollektorslange av plast i borehullet. Ved hjelp av en varmepumpe brukes grunnvarme til oppvarming av hus og vann og dette er den vanligste type ...
... (malmer, industrimineraler, grunnvann og grunnvarme), miljøundersøkelser, ingeniør-geologiske undersøkelser og ...
... Kunnskapen er viktig for utnyttelse av grunnvann og grunnvarme. Gjennom å måle tyngdekraft, har NGU kartlagt dyp til fjell i Melhus. Kunnskapen er viktig for utnyttelse av grunnvann og grunnvarme. Store dyp ned til fjell i Melhus ...
... av kompetanse på alle plan. Det har gitt resultater. Grunnvarme er i all hovedsak solenergi som er lagret i bakken. Energiuttaket ... energipotensialet som ligger under våre føtter i form av grunnvarme, skriver NGUs adm. direktør Arne Bjørlykke i dette debattinnlegget ...
... Alle firma som borer etter grunnvann eller grunnvarme i Norge har oppgaveplikt jf. §46 i Vannressursloven. NGU publiserer ...
... av disse har vært såkalte vann til vann pumper. - Grunnvarme er et av de nye, fornybare og miljøvennelige energialternativene, ... kirsti.midttømme@ngu.no Les mer: Dette er grunnvarme Grunnvarmeanlegg i Norge Salget av vann til vann ...
... alle med interesse for miljøgeokjemi, hydrogeologi og grunnvarme til seminar i Trondheim 4. og 5. februar 2003. Seminaret arrangeres ... knyttet til emner innen miljøgeologi, hydrogeologi og grunnvarme. Innlegg vil bli presentert enten som muntlige foredrag eller som ...
... viser datasettene hvor det kan bli mulig å hente ut dyp grunnvarme. Kart viser radioaktivitet på Vestlandet Kart viser ...
Grunnvarme er utnyttelse av lavtemperatur energi (mellom 5 - 30°C) i grunnen; ... varmekilden og varmepumpens fordamper. Når det gjelder grunnvarme ligger forholdene vel til rette i Norge, spesielt for såkalte ... god mulighet. Energibrønner henter varme fra grunnen. Grunnvarme er en felles betegnelse på utnyttelse av lavtemperatur termisk ...
Å bore en brønn etter grunnvarme kan være en god investering når de geologiske forholdene ligger ... fleste brønner som bores i dag benyttes for utnyttelse av grunnvarme, og de fleste bores i fjell. Det bores etter grunnvann til ...
... er et større anlegg av mange energibrønner som henter opp grunnvarme. Varmen brukes til oppvarming av større bygg som boligkomplekser, ...
... til husholdning, jordbruk, industri, som energikilde for grunnvarme og som kildevann for salg på flasker. Grunnvann forvaltes av mange ...
... Mange steder i landet har potensial til å ta i bruk grunnvarme til oppvarming av hus og vann. Et av disse stedene ligger lengst ... der hensikten var å se på mulighetene for å ta i bruk grunnvarme - og først og fremst grunnvarme basert på oppumpet grunnvann. ...
... En rekke skoler og bedrifter har allerede tatt i bruk grunnvarme som oppvarmning. Økt strømpris de siste par årene har tvunget ... Sverige og Nord-Amerika har salget av varmepumper basert på grunnvarme økt kraftig. - Sammenlignet med Sverige og flere andre land er ...
... er gruppert i følgende hovedtemaer; Geokjemi Grunnvarme Hydrogeokjemi Hydrogeologi Det er påmeldt 69 deltagere til ...
... er gruppert i følgende hovedtemaer: Grunnvarme Grunnvann Hydrogeokjemi Geokjemi Det er påmeldt 102 ...
... Geologien i området er avgjørende for om bruk av grunnvarme med energibrønn i fjell vil være et økonomisk lønnsomt ... den informasjonen kan benyttes til å vurdere bruk av grunnvarme. Rapporten er inndelt i to hoveddeler der den første delen gir en ...
... på http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/Grunnvarme/ . Jeg skal utrede alternative energikilder til et ...
... betydning for store konstruksjonsarbeider, for grunnvann og grunnvarme, og for forekomster av naturstein og pukk. Gråsteinen 7 rydder ...
Å bore en brønn etter grunnvarme kan være en god investering når de geologiske forholdene ligger ...
... i Vannverksregisteret (VREG) hos Folkehelseinstituttet. Grunnvarme Grunnvann har en stabil temperatur gjennom året, og er dermed ... De siste årene er det blitt mer aktuelt å benytte grunnvarme direkte ved å uttak av grunnvann, til oppvarming av hus og ...
... lagret i fjellet. Grunn geotermisk energi, også kalt grunnvarme, er energi magasinert i de øverste 300m av grunnen. Den viktigste ... er varme tilført ved solinnstråling. Utnyttelse av grunnvarme er en kjent og velfungerende teknologi, og er omtalt som henholdsvis ...
GLAD: Lagleder Grunnvann og grunnvarme, Bjørn Frengstad. Direktoratsgruppa for implementering av ... sier Bjørn Frengstad. Han er lagleder for Grunnvann og grunnvarme ved NGU og glad for at NGU nå har fått sete i denne gruppa. - ...
... Slik kunnskap er viktig for å kunne bruke grunnvarme fra mer enn 300 meters dyp til å varme opp bygninger. 900 ... rekke skoler og bedrifter i Norge har allerede tatt i bruk grunnvarme som oppvarming. Her hentes varmen fra opp til 300 meters dype ...
... Bakgrunnen for under- søkelsene var planer om utnyttelse av grunnvarme i forbindelse med et bolig- felt som etableres i regi av Selmer ...
... og arrangerte for øvrig også et meget vellykket seminar om grunnvarme og grunnvann dagen før. NFG  er åpent for alle som ...
... i mange hundre år framover. Grønn energi Grunnvarme er solvarme lagret i bakken. Grunnens og grunnvannets termiske ... undergrunnsreservoarer av sand og grus, gode muligheter for grunnvarme. Nye utfordringer Økt bruk av undergrunnen skaper ...
... kaianlegg, fotballbaner og mye mer. Og hvis du ønsker grunnvarme til boligen er det lurt å rådføre deg med en geolog før du ... for det kan bli dyrt hvis grunnen ikke er egnet for uttak av grunnvarme.  Det vi geologer ikke klarer på en god nok måte er å ...
... er derimot mange undergrunnstiltak, blant annet boring etter grunnvarme og grunnvann, unntatt søknadsplikt. Hvis man stiller krav om ... om å innføre søknadsplikt for boring etter grunnvann og grunnvarme. Kommunen har opplysningsansvar Kommunen har ansvar for å ...
... naturstein, pukk og grus, skredundersøkelser, grunnvann, grunnvarme, kartlegging av berggrunn og løsmasser. Den omfattende ...
... grunnvannsforvaltning og lovverk. Grunnvannsbasert grunnvarme (se ORMEL-prosjektet ) Energilagring i fjell (se ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.