2 resultater
Ut fra resultater fra prøvepumping er midlere kapasitet for brønn 1 anslått til Q=5.000-6.000 l/time og for brønn 2 Q=1.000-2.000 l/time. Resultatet for brønn 1 må betegnes som meget god. Resultatet for brønn 2 må betegnes som noe negativ med tanke på det store vannbehov det her er snakk om. Analyser av vannprøver fra de to brønnene viser grunnvann av god drikkevanns- kvalitet. Natriuminnholdet er noe høyt i forhold til gjeldende norske normer for drikkevann.
... sjonsanlegg for kloakk, og ikke langt unna dette er det en grunnvannsbrønn som bl.a. leverer vann til et motellanlegg. Det blir vurdert ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.