38 resultater
... National Laboratory, USA.   Den totale mengde geotermisk energi på jorda er anslått til 3,5x 1015 TWh. Mer enn nok til å dekke ...
... er naturlige geologiske råstoffer som kan omdannes til energi, og omfatter både fossile brensler som kull, råolje og naturgass og mineraler som er råstoffer til kjernefysisk energi. Energimineraler ...
Grunnvarme er utnyttelse av lavtemperatur energi (mellom 5 - 30°C) i grunnen, i øvre jordlag, i grunnvannsreservoarer ... en felles betegnelse på utnyttelse av lavtemperatur termisk energi i grunnen, utvekslet i fjell, grunnvann, løsmasser og jord. Dette er i ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Fire geologiske forhold påvirker ... inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsyningsformål, blant annet dyp til fjell. Kommunen, ... på hus, veg eller mur.  Hvorfor ikke høste energi fra egen hage? Under plenen og parkeringsplassen utenfor husveggen er ...
... i dag i industri, akvakultur og ikke minst som en kilde til energi Bruk av grunnvann ...
... materiale av organisk opphav, primært planter, som avgir energi ved forbrenning. Opphavsmessig er kull nært beslektet med olje og gass, ...
... viktig for flere praktiske formål som for eksempel bruk av geotermisk energi, bestemmelse av modning av kildebergarter for hydrokarboner eller ...
... av bergarter og jord, samt syklusene til stoff og energi som transporterer jordens kjemiske komponenter, og deres samspill med ...
... varmeledningsevne er viktig i sammenheng med bruk av geotermisk energi, for eksempel for å oppnå optimal dimensjonering av grunnvarmeanlegg ...
... responstest kan fjellvolumets evne til å transportere energi måles, slik at en med stor grad av nøyaktighet kan beregne antall ... ventilasjonsluften via en varmeveksler uten at det brukes energi fra en kjølemaskin. Dette kalles frikjøling. Energien fra brønnene ...
... en annen flate. Modellen regner med et tap av kinetisk energi nedover i skråningen som påvirkes av blokkens form og egenskapene til ... i 2D langs utvalgte profiler . For hver enkel blokk beregnes energi, fart, spretthøyde (”bounce height”) og endepunkt for hele ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Fire geologiske forhold påvirker ... GRANADA inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsyningsformål, blant annet dyp til fjell og gir ofte en ...
... ødeleggelser dersom den relative bevegelsen er stor nok. Energi som utløses dypt nede i jorda kan også medføre stor skade ved at ...
... det ligger i sakens natur at det kreves mindre energi for å formatere stein enn å først bruke energi til å knuse ned steinen og siden sette den sammen igjen til ulike ... "ferdige" plater fra naturen. Det største forbruket av energi i natursteinsproduksjonen ligger trolig på transportsiden - først den ...
... . I vitenskapen defineres naturlige prosesser med skadelig energi som en trussel. En kombinasjon av disse naturlige prosessene danner dype ... dataanalyser), og viser normalt ikke sannsynligheten eller energi for en hendelse. Sårbarhet og risiko Ettersom jorden er ...
... i en kollektorslange av plast i borehullet og henter opp energi som tas ut i varmepumpen. Det er flere geologiske forhold som kan ... GRANADA inneholder detaljopplysninger om borebrønner til energi- og vannforsynings­formål, blant annet dyp til fjell. Den nasjonale ...
... på at atomene i en prøve eksiteres når de tilføres energi i et induktivt koblet plasma (ICP) og sender ut karakteristisk lys. ...
... kan være et problem ved energiboring fordi man tar energi fra berggrunnen rundt borehullet. Om to eller flere energianlegg bygges ...
... utnytter mulighetene som under­grunnen byr på (volum, energi, råstoffer, grunnvann), samtidig som den minimaliserer konflikter ...
... av kosmisk stråling som inneholder partikler med høy energi. Disse partiklene kolliderer med atomer i atmosfæren (noe som skaper ...
... brønner i berg til privat bruk for vannforsyning samt for energi for kjøling og oppvarming. Standarden omfatter ikke brønner til peile- ...
... uten råstoffer som i dag kun produseres i Kina. Grønn energi er avhengig av mineralske råstoffer. En moderne vindturbin inneholder ...
XRF
... for målemetoden er at røntgenstråling av høy energi sendes inn på en prøve. Dette fører til at grunnstoffene sender ut ...
... som utgjør dens ytterste lag. Bevegelsene er drevet av energi som stammer fra nedbrytning av radioaktive grunnstoffer og fra varme som ...
... til kvarts er meget sterke.  Det kreves derfor mye energi for å bryte disse, noe som  medfører at man må ha en relativ høy ...
... av brønneiers navn og telefonnummer. Alle vannforsynings-, energi-, undersøkelses-, miljø- og sonderboringer skal innrapporteres til ...
... på marginen. Sonen der det utløses mest seismisk energi på den norske marginen i dag, er på grensen mellom marginens ... styrke 6.Kartet til høyre viser kumulativt seismisk moment energi. (Mw >= 2.0, data fra det Finske Seismologiske Institutt, ...
... bevegelser i fjellet, før de raser ut med høy kinetisk energi. Dette fører til lang utløpsrekkevidde med stor ødeleggende kraft. ...
... byggeråstoffer Framtidas teknologi Grønn energi 2016 GRANADA - nasjonal grunnvannsdatabase ...
... energiinnhold og en kan plotte opp et energispektrum der energi (MeV) plottes lags x-aksen og counts langs y-aksen. Figur 2 viser ...
... og jordsmonn. I tillegg kommer kunnskap om stoff og energi, som transporterer jordens kjemiske komponenter, og deres samspill med ...
... organismene trenger organiske næringsstoffer for å skaffe energi. Biofilmer av bakterier, alger og sopp utgjør næringsgrunnlaget for ...
Et frodig landskap har en elv formet som en U-bokstav som går rundt en bakketopp
... 20.12.21: Flere vil bore for billigere energi 14.12.21. Hold av 8.2.22 til NGU-dagen 10.12.21. ...
... med, blant annet ved å belyse paradokset med at grønn energi krever mer gruvedrift.    NGU har blant annet i en ...
... i moderne elektronikk og for produksjonen av f.eks. "grønn energi" skrev  European Commission   i 2017.  Felles for ...
... solinnstråling mot jordens overflate og fordeling av energi. Dette kalles Milankovitch-faktorer etter serberen Milutin Milankovitch, ...
Grønt skifte, blå vekst, digitalisering. Her er hele programmet for NGU-dagen 2018. Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.
Fant ingen ansatte som matchet søket.