12 resultater
As the result of an agreement between NGU and A/S Sulfidmalm, NGU has carried out geological investigations of the Pechenga and Petsamo Group rocks. The main purpose of these investigations was to provide a stratigraphic/tectonic correlation between the Pechenga Group rocks of the Nickel - Zapolyarny region and the equivalent Petsamo Group of the Pasvik Valley.
Thirty-one selected localities are brefly described along a traverse from Porsangerfjorden to Tanafjorden. The localities provide a general impression of representative rock types and their deformation in the Gaissa and Lakse- fjord Nappe Complex, as well as the mylonitic rocks in the basal thrust of the overlying Kalak Nappe Complex. Attention is paid to the stromatolite biostromes in the Porsanger dolomite.
Rapporten inneholder beskrivelse av forkastninger og skjærsoner som opptrer på kartblad 1:250 000 Tromsø. Beskrivelsen er basert på eget feltarbeid utført somrene 1990 og 1991 og laboratorie-undersøkelser. Videre fra trykte publikasjoner og kart og upublisert materiale vesentlig fra andre geologer.
... Forekomsten er lovende, men bør undersøkes nærmere av geolog. Befaring av Bjørnkletten trondhjemittforekomst i Budal ...
I et samarbeid med Hol kommune er det utført georadarmålinger ved 5 lokali- teter i kommunen. Hensikten var dels å kartlegge mektighet av aquifer (Smestad) og dels dyp til fjell. Ved Smestad indikeres reduksjon i aquiferens mektighet når en beveger seg bort fra Holsfjorden. Ved lokalitetene Slåtta- gutu, Tuftelia og Øvre Hol indikeres variasjoner i løsmassens mektighet, men på grunn av uheldig frekvens på antenne og ugunstig geologi er tolkningene usikre og må etterprøves med sonderboringer.
Geofysiske data innsamlet fra helikopter over kartbladene Grong og Andor- sjøen er tolket. Tolkning av elektromagnetiske data har påvist flere interessante EM-anomalier, som representerer gode elektriske ledere i berg- grunnen. Disse ligger innenfor avgrensede områder. Ut fra det geologiske miljøet er det grunn til å tro at noen av disse representerer sulfidminer- aliseringer (områdene er avmerket på kartene). Tolkning av aeromagnetiske data og digitale høydedata er foretatt.
IMP is an interactive, user-friendly, and pseudo 3D modelling program for magnetic and gravity data, and it forms a key-element in the IMP system developed over a total of 4 years. IMP is a forward modelling program which handles all the basic routines normally associated with such systems. In addition, the program provide statistical routines and on-line information on the characteristics of the local Earth's magnetic field (Norway).
På forespørsel fra arealplanavdelingen ved Nord-Trøndelag fylkeskommune har NGU undersøkt en løsmasseavsetning ved Salsnes i Fosnes kommune med tanke på deponering av fiskeavfall. De utførte geofysiske og geologiske undersøkelsene viser at grunnvannsstrømmen går fra det planlagte deponiet og sørover mot Salsvatnet.
Geofysiske, geokjemiske og geologiske data fra Kautokeino-grønnsteinsbeltet er samtolket for å påvise favorable områder for å finne nye Cu-Au minerali- seringer av Bidjovagge-type. Bilde-behandlingssystemet Erdas og det geograf- iske informasjonssystemet Arc/Info er benyttet ved denne samtolkningen. Aeromagnetiske (22.000 profil-km) og gravimetriske (2500 punkt) data er sammenstilt, griddet til 100 x 100 m rutenett og overført til Erdas og fram- stilt på Calcomp fargeplotter.
A helicopterborne geophysical survey was completed in the South Pasvik area near the border with Russia. The primary target formation was the Gjøkvatn Formation which extends into Norway from Russia, and which is known to host nickel mineralization of the Russian side. The survey was commissioned by A/S Sulfidmalm, with liason and supervision carried out by Falconbridge Nickel Mines.
Petrology and metallogeny associated with the Tryvann Granite Complex, Oslo Region.Odd NilsenSide(r): 1-18Last ned &n
The postglacial Stuoragurra Fault (SF) lies within the regional Mierujav'ri- Sværholt Fault Zone which is located in the extensive Proterozoic terrain of inner Finnmark. To explore the SF at depth, 135 m of core-drilling was located between two previous percussion drillholes. More detailed information has been acquired from the coredrilling as compared with the previous drilling.