7 resultater
Rapporten inneholder 17 utvidete sammendrag av innlegg holdt på møtet om Finnmarks geologi, NGU 16. mars 1984. Innleggene omhandler berggrunsgeologi på Finnmarksvidda og i vinduene, aldersdateringer, malmundersøkelser, geofysikk, kvartærgeologi, sand- og grusundersøkelser og geokjemi.
I følge NGU's statutter er det institusjonens oppgave å bidra til et best mulig grunnlag for forvaltningen av Norges naturressurser og til å gi almenheten kunnskaper om landets geologi. Dette skal bl.a. skje ved utbygging og drift av sentralarkiv for data innen institusjonens fagområder. I den forbindelse har NGU under utbygging et EDB-basert referansearkiv. De viktigste programsystemer som inngår er: - IMAGE databasesystem som tar seg av lagring av referanser under bearbeiding.
... Det an- befales å vurdere behovet for en geolog knyttet til fylket. En økonomisk-geologisk undersøkelse av ...
Basert på eksisterende litteratur er det gjort et sammendrag av områdets geologi og laget en oversikt over kjente malm-mineraliseringer. Området viser en geologisk tredeling: (1) Kaledonske skyvedekker i nord igger på (2) stedegne bergarter tilhørende Dividalgruppa som er avsatt på (3) et komplekst Prekambrisk underlag. De fleste mineraliseringer finnes i den Prekambriske del av området som vurderes som mest lovende ut fra et økonomisk synspunkt.
Rapporten omhandler geologi og geokjemi av grunnfjellet i Rishaugfjellvinduet og en beskrivelse av uranmineraliseringen på Harelifjell. Grunnfjellet består av en hornblendeførende alkali-granitt, som er grovkornet, stedvis svakt foliert og stedvis porfyrisk. Granitten er av rapakivi-type med forhøyet uran og thorium-innhold. Granitten er gjnnomsatt av aplittiske ganger som er noe mer differensiert enn granitten.
Geology and structural evolution of the Precambrian rocks of the Oslofjord - Øyeren area, Southeast Norway.Ole GraversenPage(s): 1-50 + ka
Caledonian structural geology and tectonics of East Hinnøy, North Norway.John M. BartleyPage(s): 1-24The gravity field of the Norwegian sector of the North Sea.J. Hospers, E.G.