Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

340 resultater
... Saltfjell- Svartisen utvalget utførte NGU sommeren 1975 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 1 300 km2 stort område mellom ...
... fra den geokjemiske kartleggingen på Svalbard Geokjemisk kartlegging på Svalbard ...
... oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 500 km2 stort område syd for ...
... oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1966 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et 760 km2 stort område mellom Dombås ... og de geokjemiske resultatene av undersøkelsen. Geokjemisk undersøkelse, Hjerkinn I 1966. ...
... etter mineralske råstoffer på Vestlandet utførte NGU en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 500 km2 stort område ved ...
Etter oppdrag fra A/S Folldal Verk utførte NGU sommeren 1970 geokjemiske bekkesedimentundersøkelser i et ca. 200 km2 stort område nordøst for Askvoll. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn, Pb og lettløselig Cu. Rapporten beskriver gjennomføringen og de geokjemiske resultatene av under- søkelsene.
... etter Statens arkivnøkkel og tillempet saksområdene ved Geokjemisk avdeling. Rapporten er del i 3: 1) Tekst 2) Arkivnøkkel og 3) ... emneord: Arkiv Korrespondanse Korrespondansearkiv ved Geokjemisk avdeling ...
... Saltfjell-Svartisenutvalget utførte NGU sommeren 1975 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i området mellom Saltfjell og Svartisen. ...
... Rapporten inneholder en oppsummering av virksomheten ved geokjemisk avdeling i 1982 under overskriftene: Organisasjon; Personale; ... Program for 1983 er oppsummert til slutt. Årsrapport. Geokjemisk avdeling 1982. ...
... B Etter oppdrag fra Nord-Norgeprosjektet utførte NGU en geokjemisk bekkesedi- mentundersøkelse over en amfibolittsone i Kvænangen. ...
... Sæther, B. Bersvendsen, J. 0800-3416 85.045 Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og 3 seksjoner etter arbeidsområdene - kjemiske analyser (25), geokjemisk kartlegging (9) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1984 viser ...
... J I forbindelse med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Øst-Finnmark med en prøvetakingstetthet på 1 ... beskriver den praktiske gjennomføringen av feltarbeidet. Geokjemisk feltarbeid 1982 ...
... ble det i 1979 og 1980 utført en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i området Otta- Vågå og på ...
... F I forbindelse med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms med en prøvetakingstetthet på 1 ... beskriver den praktiske gjennomføring av feltarbeidet. Geokjemisk feltarbeid 1981 ...
... i Beiarn-Saltdal- regionen ble det sommeren 1978 utført en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i tre adskilte områder ved henholdsvis ... framkom det også høye Mo, Zn, Pb og Cu-verdier. Geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i Beiarn-Saltdalregionen. ...
... oppdrag fra Folldal Verk A/S utførte NGU sommeren 1974 en geokjemisk bekkesedimentundersøkelse i et ca. 200 km2 stort område mellom ...
... G. Bersvendsen, J.H. 0800-3416 87.031 Geokjemisk avdeling har 43 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (23), geokjemisk kartlegging (10) og edb (7). Avdelingenes regnskapstall for 1986 ...
... Bottenvik, G. Ottesen, R.T. 0800-3416 88.023 Geokjemisk avdeling hadde i 1987 45 ansatte som fordeler seg på avdelings- ... for data og systemtjeneste ut fra avdelingen. Årsrapport Geokjemisk avdeling 1987 ...
... G. Bersvendsen, J.H. 0800-3416 86.044 Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (24), geokjemisk kartlegging (10) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1985 ...
Som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Finnmarksvidda er det reanalysert prøver innsamlet i 1970 (oppdrag 968). For å redusere prøveantallet 3861) er prøver fra samme dreneringssystem slått sammen til en analyseprøve. Prøvene er analysert med plasmaspektrometer på 29 element hvorav 24 er framstilt i symbolkart (M ca. 1:250 000). Prøvestedene, ialt 804, ble markert på kart 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet.
... bly og lettløselige tungmetaller (Cx HM). Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965. ...
Det er utført radiometriske og geologiske undersøkelser av urananomalier i bekkesedimenter i Bjøllådals-området, Saltfjellet. Målingene er gjort med bærbare scintillometre som registrerer totalstråling. Geologisk sett er området delt i to: Prekambriske gneiser i øst og antatt kambro-siluriske bergarter i vest. Uraninnholdet i bekkesedimentene er klart høyest innenfor gneis-området. Radiometriske målinger viser det samme.
... kobber, nikkel, sink og bisulfat- løselig bly. Geokjemisk undersøkelse Meråker 1966. ...
... er analysert på saltsyreløselig kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Gurrogaissa 1965. ...
... Sæteråsen (0,29 % Nb2 o5) og Herkelås (0,21 % Nb2 o5). Geokjemisk prospektering i Oslofeltet IV. ...
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Reisadalen. Undersøkelsene dekker hyolyttussonens utgående og tilgrensende partier av overliggende skyredekker. og underliggende prekambrium. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink, nikkel og sølv.
Rapporten beskriver resultatene fra en bekkesedimentundersøkelse langs en forkastningssone som går i SØ retning fra Trollfjorden på vestsiden av Varangerhalvøya til Komagelva på østsiden. Prøvene er analysert på salpetersyreløselig bly, kobber, sink og nikkel.
I alt ble det tatt 34 sedimentkjerner ved undersøkelsen i Trondheimsfjorden. Analyseresultatene i sjiktene 0-2 cm, 8-10 cm og 40-45 cm ble sammenlignet. Resultatene viser at sedimentene i Trondheimsfjorden utgjør en relativt enhetlig masse. I de fleste sedimentkjernene er det, i de tre sjuktene, for- holdsvis små variasjoner i konsentrasjonen hos de fleste grunnstoffene. Mellom de forskjellige lokalitetene kan forskjellen være større på grunn av at sedimentene har forskjellig opprinnelsessted.
... - Reiser og opplæring - Regnskap -Prosjekter Årsrapport Geokjemisk avdeling 1983. ...
... ytterligere før videre oppfølgingsarbeider er gjort. Geokjemisk undersøkelse Bamble - Grimstad. ...
... bly og lettløselige tungmetaller (CX HM). Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. ...
... anomaliene skyldes mineralisering av disse ele- mentene. Geokjemisk undersøkelse Njallavarre. ...
Sommeren 1980 ble det foretatt en bekkesedimentundersøkelse i et ca. 935 km2 stort område i indre Skjomen i Nordland. Undersøkelsene viser tildels sterke anomalier. De øvrige elementene i undersøkelsene viser stort sett bare variasjoner i bakgrunnsverdier i de forskjellige bergartskomplekser.
... analysert på saltsyreløselige kobber, nikkel og sink. Geokjemisk undersøkelse Porsanger 1966. ...
På oppdrag av Orkla Grube aktiebolag ble det samlet inn 192 prøver av bekke- sedimenter fra et 20 km2 stort område på begge sider av Orkla der geologien er godt kjent. Prøvene ble analysert på syreløselig Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V og Zn. Kobber gir de mest interessante resultater og kan tran- sportere mer enn 1 km nedover bekken fra kilden.
... samarbeid med andre undersøkelser i Orrefjellsområdet. Geokjemisk undersøkelse Salangen - Skoelv ...
På oppdrag av A/S Sulithjelma Gruber ble det utført bestemmelse av innholdet av syreløselig kobber, sink, bly og nikkel i bekkesedimenter fra et ca. 200 km2 stort område syd for Skjerstadfjorden. Resultatene er kartfremstilt og beskrevet. Nærmere vurdering av rsultatene er overlatt til oppdragsgiver.
... ineholder 0,22 % Nb, 0,018 % Y, 0,78 % Zr og 900 ppm Ce. Geokjemisk prospektering i Oslofeltet II. ...
Elektrokjemisk A/S, Skorovas Gruber samlet inn 519 prøver av bekkesedimenter i fra to områder øst for Sonvatnene i Meråker. NGU analyserte prøvene på syre- løselig Cu, Pb og Zn. Det ble skilt ut 5 Cu-anomalier, 2 bly-anomalier og 3 sink anomalier.
... er knyttet til pegmatitten dyperumptiver og lavaer. Geokjemisk prospektering i Oslofeltet. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.